Rada Powiatu Gryfickiego
 

Lista sesji

Transmisja online
2018-11-23
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-11-30
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-10
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-20
IV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2018-12-28
V sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-01-29
VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-03-28
VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-04-18
VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-05-31
IX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-06-28
X sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-08-22
XI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-04
XII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-09-16
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-10-27
XIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-29
XV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-11-28
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-19
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2019-12-30
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-10
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-01-30
XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-02-27
XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-05-21
XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-05
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-06-30
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-07-31
XXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-08-28
XXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-09-25
XXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-10-30
XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-11-30
XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-21
XXX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2020-12-30
XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-03-12
XXXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-04-29
XXXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-05-31
XXXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-07-02
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-05
XXXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-08-31
XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-09-30
XXXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-10-28
XXXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-11-26
XL sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-17
XLI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2021-12-30
XLII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-01-14
XLIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-02-28
XLIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-03-31
XLV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-05-27
XLVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-08-31
XLVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-09-29
XLIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-10-28
L sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-11-30
LI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-19
LII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2022-12-30
LIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-01-30
LIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-03-15
LV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-05-19
LVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-15
LVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-06-30
LVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-08-29
LIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-09-29
LX sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-10-30
LXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-11-30
LXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-19
LXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2023-12-29
LXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-01-15
LXV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-02-27
LXVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-03-27
LXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji
2024-04-19
LXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VI Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
(Agnieszka Mackojć) Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na XLVI sesji Rady Powiatu Gryfickiego VI kadencji

Otwieram sesję, bardzo, bardzo gorąco witam

państwa radnych, Panie Starosto, Panie Wicestarosto, witam gorąco Panią Skarbnik.


Witam dyrektorów jednostek, Pana Komendanta... Zastępcę Komendanta.

Nasze media, także bardzo, bardzo gorąco witam państwa.


Jeżeli chodzi o stwierdzenie quorum na 17 ustawowych radnych obecnych mamy 14

a więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad.


Jeżeli chodzi o porządek obrad państwo materiały wraz z uchwałami otrzymaliście

i z porządkiem obrad również.

Czy w tej kwestii państwo radni chcieliby cokolwiek zmienić?

Tak, bardzo proszę, Pan Radny Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. W imieniu Komisji Rewizyjnej chciałem poprosić

o wprowadzenie do porządku punktu dotyczącego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Ja wiem, że złożyłem swoje zawiadomienie do biura rady

po terminie przekazania materiałów dla radnych

ale jeżeli to nikomu by nie przeszkadzało to bardzo bym prosił

żeby do dzisiejszej sesji dopisać taki punkt.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, tak... Projekt uchwały mam przed sobą.

Plan pracy zaraz zostanie skserowany, tak, żeby państwo mieli go przy sobie.

Natomiast rozumiem, że w punkcie 14, tak? W punkcie 14.


Bardzo proszę o formalne wpisanie do głosowania.


Tak, bardzo proszę o tablicę do głosowania.

Szanowni państwo, wniosek formalny o wprowadzenie

do porządku obrad planu pracy Komisji Rewizyjnej.


Bardzo proszę o oddanie głosu.


Szanowni państwo, jednomyślnie podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu do punktu 14.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Komisji Rewizyjnej Powiatu Gryfickiego na 2022 rok

Czy jeszcze jakieś sugestie do porządku obrad?

Jeśli nie, odczytam jak będzie dziś wyglądał porządek obrad.

A więc 1. Sprawy regulaminowe.

2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

3. Sprawozdanie z działalności PCPR w Gryficach za 2021 rok

4. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania

problemów społecznych w Powiecie Gryfickim na lata 2017-2025

5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Gryfickiego

6. Raport z realizacji w 2021 roku [...] programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oraz ochrony ofiar przemocy w Powiecie Gryfickim na lata 2018-2022

7. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w Gryficach

o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

8. Sprawozdanie powiatowego Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryficach za rok 2021

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/269/2021

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku

oraz zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

zmian w planie finansowym zwanym układem wykonawczym budżetu

w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/270/2021

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030

12. Uchwała Rady Powiat w sprawie nadania statutu

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dla Dzieci" w Gryficach

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej

pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" nr 2 w Gryficach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy...

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego na 2022 rok

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady

17. Wolne wnioski

18. Zakończenie posiedzenia.

Szanowni państwo, a więc przechodzimy do przyjęcia protokołu.


Nie przyjęcia, tylko...

Przechodzimy do protokołu z XLV sesji Rady Powiatu

Czy są tutaj jakieś zmiany, sugestie? Czy ktoś chciałby coś poprawić, zinterpretować?


Protokół był dostępny w biurze rady. Czy ktoś chciałby z państwa zająć głos?

Nie widzę. W takim razie poproszę o tablicę do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu.


Bardzo dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy...

Przyjęliśmy protokół XLV sesji Rady Powiatu Gryfickiego.

Przechodzimy do punktu 2, a więc sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania?


Proszę, Pan Radny Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo. Przede wszystkim chciałbym przeprosić na wstępie.

Że będę zadawał dużo pytań dzisiaj, ale niestety nie byłem obecny na komisjach połączonych.

Byłem na zjeździe delegatów krajowych Związku Sybiraków

dlatego pozwolę sobie dzisiaj pytań zadać może trochę więcej.


Pierwsze pytanie.


Strona numer 2


W związku z realizacją inwestycji przebudowa, termo modernizacja

To wiemy o czym tutaj mowa, mówimy o tym budynku koszarowym.

Z tego, co pamiętam to już parędziesiąt tysięcy dołożyliśmy do tego ponad planem

tutaj wychodzi kolejne - chyba, że się mylę - 10 ścianek działowych za 50 tysięcy

Mógłby Pan Starosta wytłumaczyć skąd te zmiany, czy plan... a właściwie projekt budowlany?

Nie przewidywał pierwszej wersji? Z czego to wynika?

(Ryszard Chmielowicz) Poproszę o odpowiedź zastępcę, Pana Waldemara Wawrzyniaka, on jest w radzie budowy.

Na bieżąco monitorował cały ten proces inwestycyjny i ma w związku z tym dobrą wiedzę w tym temacie.


(Waldemar Wawrzyniak) Dzień dobry. Jeżeli chodzi o te 50 000 i dodatkowe inwestycje związane z Centrum Usług Publicznych.

Ponieważ zakres dokumentacji obejmował remont pomieszczeń bez konkretnego jakby przydziału

tych planowanych przeniesień tam jednostek.

W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania tych pomieszczeń.

Choćby wyodrębnienie pomieszczenia kasy dla wydziału komunikacji.

W dokumentacji pierwotnej były tylko pomieszczenia i remonty.

Dzisiaj, ponieważ są zamierzenia przeniesienia tam

Geodezji, Nieruchomości i również Wydziału Komunikacji

dostosowujemy te pomieszczenia

tak jak też pomieszczenia na dole dla organizacji pozarządowych

i dzielimy, ponieważ takie są potrzeby i takie są z tym związane oczekiwania

tych też wydziałów, które też się tam przenoszą.

Dla wyodrębnienia pomieszczeń dla drukarek, dla tego typu rzeczy.

To już jest dostosowanie konkretnie pod określone cele i określone potrzeby tych-

(Grzegorz Burcza) Ze środków własnych, tak?

(Waldemar Wawrzyniak) Tak [...]

Dokładamy, tak, dostosowując do potrzeb, które wynikają z potrzeb tych jednostek i wydziałów [...]


(Grzegorz Burcza) No szkoda, że się nie udało tego przewidzieć, ale dobrze. Pytanie ze strony 4


Dyrektor LO z Oddziałami Dwujęzycznymi zwrócił się z prośbą

o przeznaczenie dodatkowych środków na usługę prawną w związku ze sporządzeniem apelacji

i rozpatrzeniem przed sądem okręgowym. O co tu chodzi? Zaskarżenie niekorzystne dla LO.


Co to jest za sprawa?

(Ryszard Chmielowicz) Poproszę etatowego członka Zarządu, Pana Mariana Malińskiego, który zajmuje się oświatą


Będzie najbardziej precyzyjny w odpowiedzi na to pytanie.


(Marian Maliński) Dzień dobry państwu, chodzi tutaj o to, że...


Chodzi o to, że w LO Chrobrego w Gryficach była sprawa sądowa.


Przeciwko Pani Dyrektor o mobbing.

W pierwszych instancjach ta sprawa została przez nas wygrana.

No i Pani Dyrektor nie spodziewała się, że będzie do tej sprawy uzasadniona apelacja.

I nie przewidziała w budżecie na rok bieżący tych kwot.

Dlatego też wystąpiła, aby dodatkowo przydzielić te środki.

I ze względu na to, że radca prawny, który prowadził od początku te sprawy i wygrał je

No chcielibyśmy, żeby on nadal tu kontynuował w ramach tej apelacji.


(Ryszard Chmielowicz) Ja może jeszcze dołożę zdanie jedno do tego, co powiedział Pan Marian.

Nasi dyrektorzy świadczą usługę, zarządzają jednostkami i mają prawo oczekiwania

od organu prowadzącego, że zostaną wzmocnieni w przypadkach, kiedy tego będzie wymagała sytuacja.

No i tak się stało w tym przypadku.

Kolejne pytanie, ze strony numer 7

Chodzi o zadecydowanie przez Zarząd... Zresztą bardzo dobra decyzja w mojej ocenie.

Dla pań z Ukrainy, które spodziewają się dziecka zakup wyprawki.

Tutaj padła kwota 5000 Ile jest takich pań, które spodziewają się dziecka?

Czy ta wyprawka jest jednorazowa? I tylko raz te 5000, czy będzie 5 razy X?


(Ryszard Chmielowicz) Już odpowiadam. To dotyczyło pań, które mieszkały w ośrodku Bażyna.

Zdaje się, że są tam w dalszym ciągu i te panie urodziły dzieci w naszym szpitalu gryfickim.


Są to gryficzanie, można by tak skromnie powiedzieć i ze względu...

Jak się o tym dowiedzieliśmy, to postanowiliśmy uhonorować gryfickich.

Więc w związku z tym zakupiliśmy dwie wyprawki.

I te wyprawki były po 2,5 tysiąca zł

przekazane, byliśmy tam osobiście w Bażynie z Panem Wicestarostą

i wręczyliśmy tym młodym mamom... To znaczy to nie było pierwsze dziecko.

Ale to jeszcze młode mamy, także to takie wsparcie w imieniu Rady Powiatu

Zauważyliśmy, że ważny moment w ich życiu a jednocześnie tam tych pieniędzy trochę brakuje.

Jeszcze były sytuacje takie dwie w Trzebiatowie.

I dzwoniłem do przewodniczącego mniejszości ukraińskiej, do Pana Bogdana Patry.


No ale zakomunikował, że obdarowali te mamy właśnie takimi niezbędnymi rzeczami

właśnie na początek wychowywania dzieci, więc to już nie włączyliśmy się w tą sytuację.

Ale też mówiliśmy, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce, to też myślę

że te drobne pieniądze, żeby tym mamom i tym dzieciom ułatwić początek życia

to chyba bardzo [...] żeby coś takiego zrobić i to uczyniliśmy [...]

(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo. Bardzo sympatyczny gest. Świetna sprawa.

Zwłaszcza, że będzie to w systemie ciągłym

Czyli to nie jest jednorazowo, bo dobrze zrozumiałem Pana Starostę?

Jeżeli pojawią się takie sytuacje to będą kolejne [...]

(Ryszard Chmielowicz) Jeżeli... Tak jest. I czekamy na sygnały i jeśli... Tak. Bo często

przyjechali tutaj, do nas bez zasobów finansowych.


Więc dzisiaj już też i rząd te 500 plus i tak dalej

Zawsze na początek tego tutaj pobytu i ważnego momentu w życiu tych osób


jesteśmy w stanie [...] było to z rezerwy Zarządu.


(Grzegorz Burcza) Kolejne pytanie, strona numer 8 ostatnia tutaj jest... ten akapit.


Pozytywnie Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji

zadecydował, że w budżecie powiatu zabezpieczone zostaną środki


w związku ze złożonym wnioskiem na grant "Pomorze Zachodnie"

wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Na czym to dokładnie zadanie polega?


Pieniądze tak małe. O co tutaj chodzi?

(Agnieszka Mackojć) Ja odpowiem, bo w gminie mamy tak samo.

To są dodatkowe pieniądze na zajęcia wyrównujące braki edukacyjne

najczęściej dla dzieci, gdzie jest wkład własny.


(Grzegorz Burcza) Okej.

(Agnieszka Mackojć) To jest z algorytmu przyznawane, także tutaj nie ma, czy ktoś więcej, czy mniej dostał.

W zależności od ilości dzieci. Uczniów.

(Grzegorz Burcza) Okej. Strona numer 9, jest mowa o rozbudowie drogi powiatowej.

Bardzo fajnie, że to wszystko zaczyna funkcjonować. Gryfice - Rotnowo.

Okazuje się, że...

To już w kontekście jakby dalszych panów odpowiedzi, ale zamówienie się odbyło...


Nieskuteczne, tak? Z tego co wiadomo?

Jak wygląda na dzisiaj? Czy jest więcej oferentów?


(Ryszard Chmielowicz) Pierwsze zamówienie, ono było w takim okresie, tam były dni wolne

tam dalej w tygodniu i w związku z tym jeden z przedsiębiorców mówił

że nie zdążył przygotować oferty, pomimo tego, że przedłużyliśmy to postępowanie

to wpłynęła tylko jedna oferta.

Wpłynęła oferta firmy Strabag

Nie będę mówił tutaj o kwotach, bo to... zostawmy to w tej przestrzeni niedomówień

bo zmobilizować chcemy ich do rozsądniejszego podejścia do tematu

bo była tak na szybko przygotowana i pewnie nie do końca przemyślana, rozważna.

No i też [...] drugiego postępowania oczywiście prosiłem dyrektora

żeby oprócz tego, że procedura wymaga ogłoszenia i tak dalej

to też żeby zadzwonił do przedsiębiorców

którzy w naszym tutaj otoczeniu zajmują się tego typu usługą

czy realizują tego typu usługę, żeby ich zachęcić do złożenia

[...] pozytywnie zostało odebrane i mamy nadzieję że wystartują.


(Grzegorz Burcza) Bardzo serdecznie dziękuję. Kolejna kwestia też ze strony 9, gdzieś tak w środku.

"Zapoznał się z wnioskiem" I to jest ciekawostka.

Bo powiem szczerze, pierwszy raz się spotykam z taką rzeczą.

Proszę w takim razie rozjaśnić tą kwestię

bo wydawało mi się to zawsze bardzo proste rozwiązanie.

A tutaj mam pytanie.


Mieszkaniec Gryfic zwraca się z prośbą o przycięcie drzew

które rosną na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dla Dzieci.

Dyrektor placówki uznaje wniosek o zasadny, zwraca się do Zarządu

a Zarząd zwraca się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o rozeznanie tematu

i w miarę możliwości pomoc przy wycince drzew.

Powiem szczerze, powaliło mnie to na kolana.

Bo do tej pory miałem świadomość-

(Ryszard Chmielowicz) To może ja...

(Grzegorz Burcza) Ale moment... Dlaczego ja zadaję to pytanie?


Przecież to jest absolutnie elementarna, podstawowa kwestia

i obowiązek tego, który ma w zasobach właśnie to drzewo.

To po co mieszkaniec musi prosić?

Przecież od razu to powinno to być wycięte, a nie takie... [gwizd]

W kółko Macieju i odrzucanie człowieka do człowieka.

Powinniśmy natychmiast to wyciąć, skoro to rośnie na naszej posesji.

Zagraża temu mieszkańcowi, to on się zwraca z prośbą

żeby wyciąć drzewo, które jest na posesji domu dziecka.


(Agnieszka Mackojć) Tu chodzi o przycinkę, a nie wycięcie.

(Grzegorz Burcza) Przycinkę, ja rozumiem, że przycinkę. Ale co, na granicy, czy na terenie naszego...

(Ryszard Chmielowicz) Najprawdopodobniej na granicy, bo jeśli sąsiadowi gdzieś tam przeszkadza

to z reguły zaciemnia, czy przechodzi na-

(Grzegorz Burcza) Tym bardziej jest to obowiązek nasz.

[...]

(Ryszard Chmielowicz) Panie Grzegorzu, jednostka nie ma... Dom Dla Dzieci nie ma takich możliwości technicznych

ani osobowych, żeby przeprowadzić taką pielęgnację zadrzewień.

W związku z tym taką usługę musiałaby Pani Dyrektor wykupić, czyli ogłosić przetarg, zlecić po prostu.

No i postanowiliśmy, żeby to było taniej... A mamy specjalistyczną jednostkę

która również zajmuje się przycinką, jest to Zarząd Dróg Powiatowych

No to poprosiliśmy się, żeby zwróciła się do naszej jednostki, żeby ta usługa była tańsza.


I być może szybsza.


(Grzegorz Burcza) Zdziwienie moje budzi fakt, że-

(Ryszard Chmielowicz) Ale tak najczęściej jest. Mi też sąsiedzi zwrócili uwagę, bo naokoło mam szpalery drzew.

I mówi że "wiesz, trochę mi tam przysłania".

Ja mówię dobra, jak uważasz, to ja przytnę coś tam, żeby dobro sąsiedzkie, relacje budować, a nie...

(Grzegorz Burcza) To [...] tak to powinno wyglądać. Strona 11, drugi akapicik.

W związku z pilną potrzebą wykonania remontu. To już nie wiem, czy to po tych wichurach

dach się zawalił na Trzygłowskiej 30? Bo z tego, co wiemy to świeżutko był oddany.

I teraz co, kolejne prace niezbędne przy...


Niezbędne prace...

"Przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy remontu dachu"

(Ryszard Chmielowicz) Tutaj też w radzie budowy był Pan Waldemar Wawrzyniak

i poproszę, żeby tam dwoma zdaniami ustosunkował się do tego pytania.


(Waldemar Wawrzyniak) Jeżeli chodzi o przystosowanie tego budynku

to wszystkie prace, które były związane wcześniej

polegały na przystosowaniu tego budynku wewnątrz.

Natomiast podczas prac stwierdziliśmy, że w nie najlepszym stanie jest dach.

Po prostu chodzi o pokrycie go warstwą papy, dodatkowym wzmocnieniem.

(Grzegorz Burcza) Przecież rzeczoznawca go oglądał nasz, tak? Zanim go kupiliśmy za te gigantyczne pieniądze.


(Waldemar Wawrzyniak) Jakie gigantyczne? 300 000 [...] z działką 15 arów?

W Gryficach?

(Grzegorz Burcza) [...] trzeba było, a nie remontować.

(Waldemar Wawrzyniak) Nie wiem o jakich ty mówisz, Grzegorz, realiach finansowych, ale tak naprawdę

remont dachu, czyli pokrycie papą to nie jest jakiś pieniądz nie wiadomo jaki.

Natomiast w trakcie uważamy, że przed oddaniem tego budynku

warto wzmocnić ten dach dodatkowo tym, żeby go pokryć.

Potem, podczas kiedy dzieci już tam będą i ewentualnie żeby coś się nie zadziało.

Tutaj tak naprawdę profilaktycznie wzmacniamy ten dach, bo on od dawna nie był robiony.


A podczas wichury gdzieś tam kawałek jeszcze zadarło.

(Grzegorz Burcza) Ja liczyłem, że to wichura zrobiła.

(Waldemar Wawrzyniak) Rzeczywiście wichura zadarła jedną [...]

(Marian Maliński) W trakcie przekazywania obiektu wykonawcy i przyjmowaniu obiektu nie było żadnych zacieków

ani symptomów uszkodzenia dachu.

Była jakaś wichura, poderwało tam kawałek

i w trakcie wykonywania tego remontu adaptacyjnego

zaczął dach przeciekać.

(Grzegorz Burcza) I to jest super odpowiedź.

(Marian Maliński) Wówczas wysłaliśmy tam naszą jednostkę, żeby to skosztorysowała.

No i doszli do wniosku, że dobrze by było, jak już będą na dachu, żeby wzmocnić całą powierzchnię

warstwą termo zgrzewalną, żeby to już na kilka lat wystarczyło

i poprawić opierzenia, które zostały tam uszkodzone.

(Ryszard Chmielowicz) Ja odniosę się jeszcze do wysokości poniesionych nakładów na zaadaptowanie...

Na zakup i zaadaptowanie tego obiektu na potrzeby Domu Dla Dzieci.

No to, że to z ustawy wynika, że musimy wydzielić po 14-osobowe grupy [...]


I to jakby wymóg ustawowy, nawet musieliśmy prosić wojewodę, żeby przesunął nam

ten termin zrealizowania tego bo [...] upłynął termin.

Rozmawiałem... Ten obiekt jest tak w wielkości takiej wiejskiej świetlicy.

Nie rozmawiałem z burmistrzem, bo on tam rozpisywał jakieś tam przetargi.

I muszę państwu powiedzieć, on powiedział mi tak.

"Słuchaj, teraz za wybudowanie takiej świetlicy wiejskiej - bez gruntu - 1,5 miliona do roku."

Zażyczył sobie jakiś tam wykonawca.


Także to oczywiście, że to jest obiekt stary.

Oczywiście, że można się tam doszukiwać różnych...


Tak, warto obejrzeć, że na tą kwotę, być może w przyszłości, gdy będzie nas stać na to

bo też chciałbym, żeby te dzieci miały jak najlepsze warunki.


I trzeba realizować to w wymiarze takim na potrzeby XXI wieku.

Ale dzisiaj nas po prostu na to nie stać.

Jeżeli będzie nas stać na to, to sprzedamy budynek też.

Dobre miejsce do tego, to też musi być miasto i dobrze zlokalizowania działka

w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej i tak dalej.

Każdy element był bardzo istotny, żeby te dzieciaki

miały możliwie najlepsze warunki, najlepszy komfort w życiu.


(Grzegorz Burcza) Kolejne pytanie, strona 12

Bardzo taki długi jest akapit

"Zapoznał się z pismem dyrektora placówki"

Czyli jesteśmy dalej przy Domu Dla Dzieci.


I tutaj jest ta ciekawostka


o opłacenie faktur za energię elektryczną nieruchomości położonej przy Trzygłowskiej 30

czyli o tym mówimy

i tutaj prosiłbym bardzo tak naprawdę racjonalnie, ekonomicznie to wyjaśnić

bo tu też coś jest niezbyt jakby... Duży wywód, ale niezbyt logiczny.

Faktury wystawione są na poprzedniego właściciela budynku.

Czyli rozumiem ci, którzy nam ją sprzedali.

Na kwotę prawie 10 000

Kwota zaległości za energię obejmuje okres, w którym dokonywano remontu.

Wygrywa firma, dokonuje remontu, czyli przechodzi ten koszt na firmę, które dokonuje-

[...]

(Ryszard Chmielowicz) Zaraz Pan Marian Maliński wyjaśni, bo tą sprawę prowadził osobiście.

(Marian Maliński) Panie Grzegorzu, chodzi... Szanowni państwo.

Chodzi o to, że w momencie, kiedy stowarzyszenie...

Nie chcę nikogo urazić, bo nie pamiętam, jak oni się dokładnie nazywali.

Ale stowarzyszenie Jehowych... Tak, Sala Królestwa Bożego.

Ci, którzy byli właścicielami w momencie sprzedaży został sporządzony protokół przekazania

Myśmy spisaliśmy wszystkie liczniki wody, gazu, energii elektrycznej

i popełniony został jeden błąd.

Że woda i gaz zostały liczniki przepisane na nowego właściciela.

Natomiast licznik elektryczny pozostał na dotychczasowym właścicielu.

W międzyczasie odbył się przetarg na prace modernizacyjno-adaptacyjne całego obiektu

i w umowie z wykonawcą zawarliśmy artykuł, w którym żeśmy napisali

że za zużyte media płaci wykonawca.


Później, że tak powiem no Pani Dyrektor jako przyszła użytkowniczka, ona to nadzorowała


no i o tym liczniku, o przepisaniu tego licznika zapomniano

tylko spisano stan licznika dla wykonawcy

i w międzyczasie wiadomo, że energię elektryczną nie płacimy z góry tylko płacimy z dołu.


Przyszedł... przyszła faktura do domu dziecka

ale wystawiona na Towarzystwo Jehowych, czyli na byłego właściciela.


Myśmy się zwrócili do tego byłego właściciela

czyli do tego pana, który w Gryficach załatwiał z nami akt sprzedaży

żeby po prostu oni zapłacili i nas tym obciążyli

a my z kolei obciążymy wykonawcę, który zgodnie z umową by to pokrył.

Natomiast no odmówili nam. Powiedzieli, że to jest niemożliwe

bo oni nie mają księgowości, oni tutaj nic nie mogą zrobić, więc zwróciliśmy się do Enei.

Żeby Enea ewentualnie przepisała fakturę, bo załączyliśmy akt notarialny z dniem tym i tym.

I ten obiekt stał się naszą własnością, a ze względów różnych licznik został przepisany.

Enea początkowo powiedziała, że to załatwi a później się okazało, że to nie oni w Gryficach

tylko gdzieś w Poznaniu, a później, że nie w Poznaniu, tylko jeszcze gdzie indziej

w końcu dotarliśmy do pana, który zarządza tym Towarzystwem Jehowych

On mieszka w Trzebiatowie i on jest biskupem tego całego stowarzyszenia.


I on po prostu nam tą sprawę załatwił, ta sprawa została załatwiona.


No i to był po prostu częściowo to był nasz błąd.

(Grzegorz Burcza) W końcu stracimy, czy nie stracimy?

(Marian Maliński) Nie stracimy, bo [...]

Faktura poszła na wykonawcę, a wykonawca miał to, że tak powiem, wpisane w kontrakt.


(Grzegorz Burcza) Dobrze. Uspokoił mnie pan.


Dziękuję. Teraz strona 16

To już chyba będzie końcówka, blisko.


Końcóweczka strony. "Pozytywnie zaopiniował wnioski

złożone przez Dyrektora Centrum Sportu Rekreacji i Promocji

zdecydował, że przedstawi projekt uwzględniający zwiększenie budżetu."

I tutaj to... O to...


Zawsze może ruszymy kopie to za mocne słowo ale 25 000 na realizację założonych zadań?


Czego nie można było uwzględnić w strukturze

już w kalendarzu wydarzeń, które miały się zadziać na ten rok?

Czy nagle pojawiły się jakieś nowe wydarzenia? Nowe inicjatywy? Z tego, co mi wiadomo - nie.

12 000 na zakup gadżetów promocyjnych?

My wydajemy... tak, to 2,5 tysiąca na badanie czystości kąpieliska

to absolutnie nie mam tu żadnych wątpliwości, bardzo słusznie, okej.

Ale 37 000, przepraszam, na gadżety i takie troszeczkę, kurde, dziwne historie

podczas gdy brakuje pieniędzy na dziedzictwo kultury.

Nie mówiąc już o tym, że rewitalizacja zabytków leży.

Już nie mówiąc o tym, że budynek B naszego prestiżowego Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych im. Czesława Miłosza to po prostu woła o pomstę do nieba.

A my tutaj tak, pach, lekką ręką wydajemy 12 tysięcy na gadżety promocyjne.

Czy to jest też między innymi coś takiego jak to?

Bo chyba nikt tego nie namawiał i nie prosił o to. Stać by nas było bez tego się obyć.


Szkoda, że takie wydatki są robione bez żadnej konsultacji w mojej ocenie.

Chyba, że Pan Starosta ma coś na usprawiedliwienie.


(Ryszard Chmielowicz) Wydaje mi się, że tutaj nie ma potrzeby się usprawiedliwiać.

- Jak to nie?

- Są to normalne działania i takie działania podejmują wszystkie samorządy

i jakby zdarza się, że wyjeżdżam gdzieś do innych samorządów

[...] powiedzieć, że tamte gadżety promocyjne to są często takie z górnej półki.

Że są jakieś piękne zestawy do pisania, gdzie są oznakowane logo powiatu i tak dalej

i to jest promowanie powiatu.

Nieraz jest wstyd, jak zjawią się ci inwestorzy, czy partnerzy wszelkiej tam maści i tak dalej.

To nie mamy nawet czym ich obdarować, żeby jakiś tam notatnik, który ma logo Powiatu Gryfickiego

że jakiś tam skromny długopis, a kubki nawet się nieraz zwracają, jak mam delegację z gminą

i to "Panie Starosto, bo ja tam kolekcjonuję kubki różnych samorządów, czy mógłbym otrzymać?"

I tu zdarzyło się tak, że niestety nie mógł otrzymać, bo nie mieliśmy takich gadżetów w swoich zasobach.

A nie mieliśmy ich z tego powodu, że... No to pandemia wywołała i tak dalej.

Ta aktywność była zupełnie inna. Praktycznie nie było wyjazdów, tych partnerskich spotkań itd

więc dzisiaj, jak to się skończyło, no to niefajnie jest jakby

zostajemy tam obdarowywani przez różne podmioty i nie potrafimy się...

nie mamy do zapromowania swojego powiatu, no to nie jest poprawna praktyka.

Praktyka jest trochę inna, trzeba się też tym swoim regionem chwalić, pokazywać, mówić o wartościach

danego regionu przy tej okazji, a wtedy dopiero to się lepiej zapisuje w pamięci, jeśli ktoś

tam później otworzy gadżet jakiś, gdzie logo powiatu jest, no to wie, o czym była mowa

i przypomina sobie wydarzenia ze spotkań.

(Grzegorz Burcza) Panie Starosto, to nie o to-

[...]

(Ryszard Chmielowicz) To jeszcze sportowe...

[niezrozumiałe]

[...] troszeczkę inne i powinniśmy do tych standardów lepszych dążyć, a nie do tych gorszych.


To nawet niefajnie. To jest takie momentami nawet wstydliwe

że nie potrafimy [...] gdzieś tam z logo powiatu i z herbem Powiatu Gryfickiego

a jak to ważne jest przy tym budowaniu tożsamości, to wiecie, co się na Ukrainie zdarzyło

bo oni nawet językiem rosyjskim mówili, bo im się wydaje

że Rosja jest wszędzie naokoło, a nie tylko w swoich granicach.

To jest też kolejny taki patriotyczny wymiar własnego...

Szanowanie własnego regionu, chwalenie się własnym regionem.

Pokazywanie tej naszej małej ojczyzny. To nie są żadne duże pieniądze.

I tak samo była mniejsza aktywność, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe.

Wszelkie kulturalno-rozrywkowe i tak dalej, była ona mniejsza, też z tego samego powodu

że pandemia to wywołała [...] dzisiaj wszystkie te stowarzyszenia


głodni są tej normalności, tego uczestniczenia w życiu społecznym

tego przebywania na powietrzu w różnych wydarzeniach organizowanych.

A my staramy się pomóc im organizacyjnie, czy to są emeryci

czy to są sybiracy, czy to są jednostki wojskowe.

No więc to są różne takie stowarzyszenia i takie różne podmioty.

Te wydarzenia chociażby... Byłeś uczestnikiem wydarzenia ostatniego w niedzielę.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka.


No jakże ważne to jest wydarzenie, bo to jest podkreślanie wagi tych ludzi

którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.

Drugie później, przysięga w WOT-cie. No to budowanie tożsamości.

To też jest dla nas handicap, to jest dla nas bardzo ważne

że my na swoim terenie mamy jednostkę wojskową

która w razie czego przy różnych wydarzeniach są chętni do tego, żeby wzmocnić samorząd.

Więc i jeśli oni się zwracają, że "prosimy was o namiot na tą uroczystość"

że to uczestniczenie w jakimś tam posiłku drobnym, czy dla oficjeli i tak dalej

wsparcie tu dla gości, tych wszystkich, którzy się tam znajdują

to naprawdę niewielkie pieniądze, to minimum tutaj proponujemy

żeby można było to robić na co dzień.


(Marek Gołuchowski) Rozpocznijmy tą sesję.


(Grzegorz Burcza) Dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź, ale nie w tym tkwiło sedno tematu.

Chodziło o to jakby był kalendarz zaplanowany profesjonalnie, to nie trzeba byłoby


w ciągu roku dokupywać, czyli zubażamy swój budżet na ten moment.

Dobrze, ja przejdę do ostatniego już pytania, też z tej strony.

"Zapoznał się z wnioskiem kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia"


I tutaj też taka właśnie ciekawostka. Mniej więcej podobna do tej kwestii.

Bo zabudowa meblowa pracowni kulinarnej za 20 000

Zarząd zadeklarował, że zwróci się i tak dalej

I to też mnie delikatnie niepokoi.

Czyli ta zabudowa meblowa z dnia na dzień się rozsypała, czy też można to było zaplanować?


To są wydatki takie po prostu jakby...


W ciągu roku no ja rozumiem, że coś się popsuło, jakaś awaria

ale rzeczy, które możemy zaplanować? I my dorzucamy do tego i zwiększamy budżet i cały czas to?

Kurczę, te wydatki nie powinny w ten sposób być realizowane.

Nie można było tego zaplanować po prostu normalnie w kalendarzu budżetowym?

(Agnieszka Mackojć) Panie Grzegorzu, a prosz przeczytać dobrze ten punkt.

Że Zarząd zadeklarował, że zwróci się do głównego specjalisty

ds. programów operacyjnych w Starostwie Powiatowym w Gryficach

o rozeznanie możliwości pozyskania środków finansowych-

(Grzegorz Burcza) I bardzo szlachetnie, że nie ze środków własnych, tylko Powiatowy Ośrodek Wsparcia akurat...


(Ryszard Chmielowicz) Tak jest, to jest też wrażliwa nasza dziedzina, wrażliwy temat [...]

To opłaca... To jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia, opłaca go wojewoda.

[...]

circa 30 wychowanków i ci wychowankowie są w ciągu... od 7:30 do 15:30

czyli zapraszamy ich do jakichś tam aktywności, żeby wypełnić ich ten czas różnymi pomysłami.

[...]

[...] wychowawców, którzy wspólnie z nimi aktywnością wprowadzają ich do tego

żeby byli uczestnikami życia społecznego, żeby im ułatwiać to życie.

I tam jest umeblowanie, tylko Pani Dyrektor za każdym razem

że "no, jeszcze na tyle to wszystko sprawne jest, że poradzą sobie we własnym zakresie"

Ale dojeżdża się do takiego momentu, że fajnie byłoby wymienić, żeby te urządzenia były

takie bardziej funkcjonalne o właśnie, dobre słowo.


Funkcjonalnie dla tych osób, które się tam znajdują, które tam przebywają.

I jest to w środku budżetu, w związku z tym powiedzieliśmy "dobra, to musi poczekać"

bo jeśli nie pozyskamy środków, to takie środki zaproponujemy w przyszłorocznym budżecie

żeby one ten cel mogły zrealizować.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Miałabym taką gorącą prośbę na przyszłość, Panie Grzegorzu.

Wczoraj kilka godzin, faktycznie rozmawialiśmy o sprawozdaniu

rozwiewaliśmy wszelkie wątpliwości dotyczące dokładnie tych samych pytań.

I dziś robimy to samo.

(Ryszard Chmielowicz) Grzegorza nie było [...]

(Grzegorz Burcza) Ja przepraszałem za nieobecność.

(Agnieszka Mackojć) Rozumiem, ale to jest do nas wszystkich. Bo często powtarzamy...

Nie, nie. Jest stosowna.

- Bardzo przepraszałem, mam drugi raz bardzo przeprosić?

- Oczywiście, jak najbardziej rozumiemy [...]

ale należałoby może nawet nieraz dopytać się nawet w klubie

o te takie zwykłe, proste pytania, bo ja nie mówię o poważnych.


Bo dzisiaj jest już 14:00 i dalej jesteśmy przy sprawozdaniu.

(Ryszard Chmielowicz) Grzegorz, to nie było do ciebie.

(Agnieszka Mackojć) To tak ogólnie, na przyszłość. To jest prośba moja.

Bo prawo faktycznie wszyscy mamy takie, że możemy dopytywać ile chcemy, do woli.


Tak, to jest tylko organizacyjnie dla nas wszystkich.


Proszę bardzo, Pan Radny Kazimierz Sać.


(Kazimierz Sać) Ja myślę, że... znaczy mam nadzieję, Pani Przewodnicząca, że nie dostanę reprymendy

dlatego, że...


Okej, dobra.


Łukasz mnie jeszcze prowokuje do szerszego trybu wypowiedzi, okej.


Jedno to nawiążę do drogi do Rotnowa.

Bo tak wsłuchiwałem się w wypowiedź Pana Starosty, która delikatnie mówiąc...


Jakby w ogóle albo prawie w ogóle nie zawierała żadnych faktów.


Jeśli cofnęlibyśmy się gdzieś tam w czasie i przejrzeli protokoły z posiedzeń Rady Powiatu

to wielokrotnie uczulałem na to, że wzrosty cen będą.

Mówienie o tym, że jedna firma coś tam zrobi, że pomyliła się i tak dalej

to jakby w ogóle nie ma związku z rzeczywistością

bo to nie jest chyba żadną tajemnicą, że przy tego typu inwestycji

główny składnik kosztów to jest asfalt robiony głównie bodajże z ropy

którą importowaliśmy z Rosji

Jeśli chodzi o te frakcje, to ona akurat pasuje.

Więc ropa... to znaczy asfalt rzędu 50% wzrósł.

I wiadomą rzeczą jest, że składnikiem, jeśli chodzi o koszty tego typu inwestycji

to jest chyba w granicach 70, czy 80% to jest właśnie koszt asfaltu.


I można tak sobie mówić, że to, że tamto ale prawda jest taka, że ewidentnie, w moim odczuciu

Zarząd tutaj przespał, delikatnie mówiąc zabałaganił, bo świadomość tego

że otrzymaliśmy pieniądze... To znaczy otrzymaliśmy... Promesę otrzymaliśmy.

Czy też, powiedzmy, zapewnienie. To jeszcze chyba w zeszłym roku.

I należało w trybie natychmiastowym ogłosić przetarg


Jeszcze być może załapalibyśmy się na okres, kiedy te ceny nie byłyby aż tak wysokie.

I dzisiaj mamy efekt taki, że droga do Rotnowa przy cenie kosztorysowej około 14 milionów...

(Ryszard Chmielowicz) Piętnastu.

(Kazimierz Sać) Około 15 wskoczyła na bodajże 22 miliony.

I tu tak ironicznie powiem, bo nie mam się czym chwalić.

Pamiętam na jednej sesji pokazywałem te wasze ogłoszenia, ile to pieniędzy pozyskaliście

na określone inwestycje.

I teraz co ludziom... Zresztą wtedy jeszcze mówiłem

że co powiecie ludziom? Co powiecie ludziom z [...] Rotnowa?

A co powiecie być może ludziom z Prusinowa?

Czy z Pogorzelicy, kiedy się okaże, że te inwestycje też nie wypalą?


Podsumowałem. Ja uważam, że to jest zwykłe niechlujstwo.

Niestety ludzie za to zapłacą.


Ale mam niemniej ważny temat.

Wprawdzie nie znalazłem tego w sprawozdaniu zarządu, a zdziwiony jestem

że ten temat jest jakby nieruszany.


Tak z przekorą powiem. Za starych, dobrych czasów...


Możecie się śmiać, ale to były stare, dobre czasy, tak, tak. Możecie się śmiać.


Proporcje w wynagrodzeniach w Powiecie były następujące.


Starosta zarabiał około 11 tysięcy. Dyrektor zarabiał około 7-8 tysięcy.

Kierownik zarabiał około 6 tysięcy. No i powiedzmy niższy personel zarabiał dużo mniej.

Dodam jeszcze, że w czasach, kiedy miałem na myśli stare dobre

nie że Sać był starostą, tylko miałem na myśli, że inflacja była na poziomie 3%


Pytanie jest moje następujące. Nie robimy inwestycji, z tych, czy innych względów.

Kiedy wreszcie pracownicy dostaną podwyżki?

Bo zarządzanie powiatem nie polega na tym, że starosta będzie zarabiał 20 tysięcy brutto

Pracownicy, tak jak przy 3% inflacji zarabiali po kilka tysięcy teraz dalej zarabiają kilka tysięcy.

Czyli w międzyczasie bodajże wzrosło wynagrodzenie pracowników tam rzędu 5%

pomijając właśnie starosty, który rzędu 50%, czy tam iluś więcej


i w ogóle nikt nic nie mówi o tym, że pracownicy mają głodowe pensje.


To na czym polega zarządzanie? Na opowiadaniu bajek?


Łukasz, chciałeś, żebym coś powiedział. Na twoje życzenie.

Moje pytanie jest takie. I tak wnioskuję do Zarządu.


Zreflektujcie się. Na chwilę obecną mamy kilkunastoprocentową inflację.


Ta inflacja już dawno zżarła 5% podwyżkę.


Już nie mówiąc o tym, że dysproporcje między zarządzającymi, a pracownikami są kosmiczne

jak, nie wiem, w rosyjskiej... W carskiej Rosji.


Z czego pracownicy mają żyć?


W tym pracownicy Jaromina i nie tylko?


Ja wam powiem, co się stanie.

Wczoraj, gdy pojawiło się ogłoszenie, że hotel Gołębiewski potrzebuje pracowników


to tłumy ludzi rzuciło się do tego ogłoszenia.


Za chwilę pojawi się ogłoszenie o parku, który będzie budowany koło Brojc.


Ale abstrahując od tego, jest to po prostu niesprawiedliwe, że nawet nie pomyślicie o tym

żeby pracownikom dać godziwe pensje związane z szalejącą inflacją

i im się należy rewaloryzacja płac.


I tego nie wyczytałem w sprawozdaniu. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Panie Kazimierzu, z tym pytaniem poczekamy do punktu 15, tam gdzie są zapytania-

(Kazimierz Sać) Ale ja już [...] postawiłem, dwa razy nie będę powtarzał.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę o pytania dotyczące sprawozdania, bo jesteśmy w tym punkcie.

Jeszcze Pan Stanisław Hołubczak? Bardzo proszę.


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Zanim przejdę do pytań dotyczących sprawozdania

chciałbym zgłosić swoje dwie uwagi.

Pani Przewodnicząca, uważam, że nie do przyjęcia jest pani uwaga do radnego

bo podczas jego wypowiedzi na temat omawiany, wynikający z porządku obrad

Jeżeli radny wypowiada się na temat sprawozdania w punkcie omówienia sprawozdania

to ma prawo zabrać głos.

Niezależenie od tego z jakiej przyczyny w poprzednich dniach

nie uczestniczył w posiedzeniu komisji, to jest jego sprawa

Proszę go rozliczyć, czy jego powody nieuczestnictwa w komisji

uzasadniają usprawiedliwienie tej obecności, czy nie

To nie jest sprawa Rady, tylko pani.

Natomiast radny ma prawo zabrać głos w punkcie dotyczącym tematu.


(Agnieszka Mackojć) Tak Panie Stanisławie, tylko nie wiem czy pan słyszał, że to była moja prośba.


- No ale tą prośbę to...

- Proszę też zwrócić uwagę, że podczas zadawania pytań

wszyscy radni rozmawiali ze sobą, nikt tego nie słuchał

bo wczoraj wszyscy wysłuchali i to była taka prośba organizacyjna.

- Nie, ale akurat Radnego Grzegorza wczoraj nie było.

Jakie były tego przyczyny, to jest jego sprawa.

- Oczywiście, że tak.

- Albo pani i jego. I rozliczcie się wzajemnie, czy należy usprawiedliwić tą nieobecność, czy też nie.

Natomiast radny ma prawo zabrać głos.

A jak ktoś nie ma czasu...

- To była tylko prośba.

- Dobrze. I drugi temat. Moja uwaga odnośnie wypowiedzi Starosty.

Panie Starosto. Odbył się przetarg odnośnie budowy drogi. Nie ważne jakiej drogi.

Dlaczego pan nie może poinformować na sesji rady, jaki wynik jest tego przetargu?

Cóż tam jest niejawnego?


Budżet jest jawny. Kwota, jaką Powiat przeznaczył na remont... tej budowy jest jawny.

I oferta jest jawna.

To dlaczego pan nie może przedstawić oferty, która została tam złożona?


Cóż tam jest za tajemniczego?

(Ryszard Chmielowicz) Nie ma nic tajemniczego.

- Dobrze, to jest tylko moja uwaga.

- Jeśli pytanie jest takie, to oczywiście... A dobrze, bo to niejednokrotnie o tym mówiliśmy.

Mowa była o pół roku gdzieś o tym, jakie to zadanie, w jakim wymiarze

jakiejś długości, że to jest 5 km

że tam jest 4 km chodnika, ścieżki rowerowej, dwa ronda.

To wszystko jest wiedzą znaną wszystkim.

Że 15 milionów, że... 14 250 000...

(Stanisław Hołubczak) Ale pytanie dotyczyło przetargu, a nie warunków przeprowadzenia przetargu.

(Ryszard Chmielowicz) Bezskuteczny, odwołany przetarg. Powtórzony.

(Kazimierz Sać) No ale kwota jest jawna. To, co Radny Hołubczak mówi-

(Ryszard Chmielowicz) [...] odpowiedziałeś, 22 miliony i ja nie zaprzeczytłem.

(Kazimierz Sać) [...] byłego starosty, tylko ciebie.

(Stanisław Hołubczak) Ustawa nakłada obowiązek zdatności postępowania.

I to starosta na sesji mówi, że to jest wielką tajemnicą.

To jest niedopuszczalne.

(Ryszard Chmielowicz) Nic takiego nie powiedziałem. Może nie wszystko-

(Stanisław Hołubczak) No dobrze. Przechodzę do pytań dotyczących sprawozdania.


Na stronie 2 jest punkt dotyczący przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Pytałem o to wczoraj na komisji, nie dostałem odpowiedzi.


[...]

(Paweł Bereżnicki) Mikrofon.


(Łukasz Czyrny) Pan prowadzi studio tatuażu.


(Stanisław Hołubczak) Nie, ale pytanie moje jest zupełnie inne. Pytanie jest dlaczego bez przetargu?


(Ryszard Chmielowicz) Bo na okres próby [...] została zawarta, teraz została przedłużona.


(Łukasz Czyrny) Już ten temat też raz mieliśmy na sesji, pamiętasz?


- Nie.

- Oczywiście. Jeszcze dokładnie [...]

- To powtarzacie punkty ze sprawozdania z poprzednich sesji?


[...]


(Stanisław Hołubczak) Ale ja nie wiedziałem, że to dotyczy studia tatuażu.


To tu nie jest napisane.


Teraz bym skojarzył.


Kolejne pytanie. Na stronie 7 jest informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały

w sprawie środków funduszu przeciwdziałania Covid.

I tutaj dziękuję bardzo, Pani Skarbnik przekazała mi uchwałę.

Ale w tej uchwale są zapisy, które mnie bardzo zainteresowały.

[szum deszczu]

Kwota 300 000

[szum deszczu]

została wpisana na remont kotłowni w DPS-ie

oczywiście nie mam nic przeciwko takiej inwestycji, ale jak pamiętam od kilku lat [...]

[szum deszczu]

[...] i to są pieniądze, które Pani Dyrektor DPS-u zaoszczędziła z wydatków bieżących

bo tak koniecznie chciała zrealizować realizację tej swojej kotłowni.

Teraz tak, jeżeli dostaliśmy pieniądze na Covid i Zarząd zdecydował

że w wydatkach na Covid będą przeznaczone pieniądze na remont kotłowni

to co będzie z pieniędzmi, które zaoszczędziła Pani Dyrektor?


(Ryszard Chmielowicz) Nie [...] o jakichś tam oszczędnościach-

(Stanisław Hołubczak) To nie jakieś tam, to jest 300 000

(Ryszard Chmielowicz) Jeśli takie oszczędności będą, to będzie to pozostawione w placówce

między innymi na możliwy wzrost wynagrodzeń.

(Stanisław Hołubczak) Panie Starosto, chyba się nie rozumiemy.

(Ryszard Chmielowicz) Nie zabierzemy. Tych danych pieniędzy nie zabieramy z DPS-u.


(Stanisław Hołubczak) Chyba się nie rozumiemy. To są oszczędności z ubiegłych lat.

To nie są oszczędności, które powstaną w 22 roku.


Te oszczędności Pani Dyrektor zrobiła w latach poprzednich.

Ja już nie pamiętam, czy to był rok 18, czy 19


Na zamknięcie budżetu miała oszczędności wysokości 300 000

I postanowiła to przeznaczyć na remont kotłowni.

Spytam jakie ma w tej chwili oszczędności i poinformuję na piśmie

jeśli takowe oszczędności będą i jaki plan-

(Stanisław Hołubczak) Panie Starosto, my się dalej nie rozumiemy.

Ja mówię o oszczędnościach w budżecie z lat ubiegłych.

Dyrektorka nie ma uprawnień do dysponowania budżetem z lat ubiegłych.


Te pieniądze są w budżecie Powiatu, a nie w budżecie DPS-u.


(Ryszard Chmielowicz) Nie ma żadnych oszczędności z lat ubiegłych.


(Stanisław Hołubczak) Jeżeli nie ma, to to jest właśnie odpowiedź.


To dobrze, poszły w nadwyżkę, bo zawsze tak jest.

(Zofia Oświęcimska) Jeżeli dobrze rozumiem, to te 300 000 było niewydatkowane w ogóle.

(Ryszard Chmielowicz) Tak jest. (Stanisław Hołubczak) Oczywiście.

(Zofia Oświęcimska) No i przenieśliśmy znowu do kolejnego budżetu.

Ale to nie jest oszczędność, tylko po raz kolejny wpisaliśmy jako zadanie inwestycyjne.


(Stanisław Hołubczak) No dobrze, ale to zadanie do dzisiaj nie zostało wykonane.

Więc te pieniądze przechodzą z oszczędności Dyrektorki.


(Zofia Oświęcimska) To znaczy nie, bo to są środki znaczone.

(Ryszard Chmielowicz) Jeszcze raz, dlaczego...

(Zofia Oświęcimska) To jest fundusz Covid. Dostaliśmy je w 2020 roku

z kwoty 1 350 000, dlatego w tym planie ja muszę pilnować, pokazywać-

(Stanisław Hołubczak) Pani Skarbnik, nie, nie. Mówimy teraz zupełnie o czymś innym.

To, że dzisiaj są wpisane do budżetu jako środki przeznaczone z pieniędzy covid-owskich

ja nie mam nic przeciwko temu.


Natomiast chciałem zapytać jakie widzicie państwo przeznaczenie dla tych środków

które wiele lat temu zaoszczędziła dyrektorka.


No to o to pytam.

(Kazimierz Sać) Już przejedzone zostały.

(Stanisław Hołubczak) I jeszcze jedno pytanie.


Wracając do decyzji Zarządu w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków

na wydział Centrum Sportu Rekreacji i Promocji

Proszę państwa. To chyba nie było tak dawno

jak dyskutowaliśmy na temat przyjęcia projektu budżetu i uchwalania budżetu na 2022 rok


Czy tam ktoś mówił o tym, że zmniejszamy wydatki, żeby zrównoważyć budżet?

Zmniejszamy wydatki na centrum sportu?


Nic takiego nie miało miejsca.

Wobec tego co się stało, że już w maju-

(Ryszard Chmielowicz) Pytanie, pytanie [...]


(Stanisław Hołubczak) Co się stało, że już w maju Powiatowe Centrum Sportu

nie ma pieniędzy na realizację założonych działań?

Albo na zakup gadżetów promocyjnych.

(Ryszard Chmielowicz) Nie było zaplanowane w budżecie między innymi z tego powodu

że nie wiedzieliśmy również tego, jak się będzie toczyła sprawa również Covid-u

Czy tą aktywność będzie trzeba uruchamiać

i jeśli aktywność uruchomiono, no to... I oczekiwania, to co mówiłem wcześniej.

Oczekiwania różnych podmiotów, stowarzyszeń, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Powiatu

i realizować swoje jakieś tam zamierzenia.

I tych środków po prostu nie mieliśmy w budżecie zaplanowanych.


(Kazimierz Sać) Stachu, jedna uwaga. Znaczy to nie jest tak, jak Pan Starosta mówi

dlatego, że zasady są takie, że do budżetu wnioski wpływają jeszcze w poprzednim roku

bodajże tam do listopada.

i wszystkie instytucje w tych stowarzyszeniach doskonale o tym wiedzą.

Więc to nie jest tak, że one nie wiedziały o tym, że mają składać wnioski

o określone środki finansowe, w tym wypadku od marketingu.

Także to, co mówi Starosta nie jest prawdą. Że gdzieś tam w maju ktoś się zreflektował

bo trzeba było po prostu dopilnować

żeby do listopada poprzedniego roku wpłynęły zapotrzebowania na środki [...]


(Łukasz Czyrny) Nikt się nie zreflektował ze względu na to, że założenia tego pierwszego budżetu

były oparte na wcześniejszym budżecie w okresie pandemii.

W chwili kiedy zostało to wszystko rozluzowane

tak samo cały wydział nabrał tempa i jak widzimy co chwilę są jakieś imprezy, które wydział realizuje.

(Grzegorz Burcza) No to było bardzo łatwe do przewidzenia już...


(Waldemar Wawrzyniak) Nie było, bo wtedy jeszcze obowiązywała pandemia, chodziliśmy w maskach, chorowaliśmy.

[...]

[niezrozumiałe]


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące sprawozdania?

(Ryszard Chmielowicz) Znaczy ja jeszcze-

(Kazimierz Sać) Ja zgłosiłem jeszcze się do głosu raz. Ktoś mnie wykasował.


(Agnieszka Mackojć) Proszę drugi raz.

(Ryszard Chmielowicz) Bo jeszcze do tych 300 tysięcy na między innymi kotłownię.

Zakładaliśmy, że być może uda się pozyskać środki zewnętrzne

A jak nie środki zewnętrzne to [...] w jakiejś części umarzamy.

Już to kiedyś tłumaczyłem, że byłem osobiście

w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska w Szczecinie

Rozmawiałem z prezesem. Przyjechał ekspert energetyczny

żeby pokazać nam audyt, ocenić sytuację, czy w takim przypadku

jeśli gazowa, na gazową, czy zachowamy wskaźniki ekonomiczne

a co pozwoliłoby na pozyskanie środków zewnętrznych.

Bo nie stać nas na to, żeby wydawać swoje, bo to najłatwiej gdzieś tam [...]

(Stanisław Hołubczak) Ale moje pytanie zupełnie nie w tej dziedzinie.

(Ryszard Chmielowicz) Z tego powodu przesunęliśmy realizację z tamtego czasu

na czas dzisiejszy i okazało się, że niestety nie zmieściliśmy się nawet w kredyt umarzalny.

Bo z kotłowni starej, dwudziestoletniej, gazowej

która na pewno wskaźniki ekonomiczne ma już dzisiaj...

I te ekologiczne znacznie gorsze, niż nowe piece

i można byłoby gdzieś tam wygenerować ten efekt ekologiczny.

Niestety odpowiedziano, że tutaj się to nie zmieści, więc realizujemy to z własnych środków.

(Agnieszka Mackojć) Dziękuję. Pan Stanisław?

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, jeszcze odnośnie do wypowiedzi Starosty.

Proszę państwa, ale ja nie mówię o tym... Że podważam decyzję dotyczącą

konieczności modernizacji kotłowni w DPS-ie.

Absolutnie nie podważam.

Obojętnie, czy to był rzeczoznawca energetyczny, czy ekonomiczny, czy jakikolwiek


To uważam, że decyzja jest koniecznością. To nie jest sprawa uznania.

Czy uważamy, że trzeba zrobić, czy nie trzeba. To jest konieczność.

Konieczność sprzed lat.

Proszę państwa, gdyby dyrektorka miała na tyle możliwości, czy kompetencji

to ona dawno by zmodernizowała tą kotłownię.

Ale ona sama, bez zgody Rady nie może tego zrobić.

Zaoszczędziła wam pieniądze, zostawiła je w budżecie.


A Starosta tłumaczy, że nie możemy na to dostać środków z funduszy.

Gdybyśmy dostali, to super. Ale jak nie możemy, to nie możemy. Bo mamy je na kupce.


To o co chodzi? Przecież ja nie o to pytałem.

Wyczerpały się inne możliwości innego pozyskiwania pieniędzy

więc trzeba zapłacić pieniędzmi, które są w budżecie.


Są, bo dyrektorka je zaoszczędziła. Nie wydała na inne rzeczy.

Może niemniej ważne, może tak bardzo to nieporównywalne-


(Ryszard Chmielowicz) Jest pojazd dla niepełnosprawnych, gdzie udział własny trzeba było z DPS-u dorzucić.

Dorzuciliśmy z budżetu powiatowego, żeby można było zrobić zakup.

To nie jest tak, że za nic albo wycięte i nic w zamian.

Uczestniczymy również-

(Stanisław Hołubczak) Panie Starosto, proszę powiedzieć dyrektorom jednostek

że nie warto oszczędzać, wydawać do ostatniego grosza. Bo wam zabierzemy.

(Ryszard Chmielowicz) Myślę, że ciebie słuchają, więc będą bardziej ostrożni.


(Czesław Bukowiec) A może bym się do tego odniósł [...]


Bo 300 tysięcy zaoszczędzone w tamtym czasie

i pieniądze, które miały być odłożone [...] na jakąś inwestycję czekały

to nie jest już 300 tysięcy w obecnej chwili.


[...] dobrze, że te pieniądze były, nie wiem na co

ale żeby były wydane, te pieniądze nie leżały

Bo te pieniądze dziś to może mają wartość 150 tysięcy, może już nawet nie.


Myśląc o środkach też technicznych, jakie trzeba wydać na modernizację kotłowni.

Bo właśnie w tym dziale najwięcej zdrożały wszelkiego rodzaju urządzenia, maszyny [...]


Także ja nie wiem na co te pieniądze poszły, ale dobrze, że one nie leżą, te pieniądze.

[niezrozumiałe]

(Ryszard Chmielowicz) Młócimy słomę. Zostały zainwestowane, może nie tamte [...]


[...] tamte pieniądze, jest ich 300 tysięcy, przetarg przeprowadzony [...]


(Waldemar Wawrzyniak) Będzie robiona modernizacja tej kotłowni.


(Agnieszka Mackojć) Proszę, Pan Kazimierz Sać.

(Czesław Bukowiec) [...] bo jest za duża inflacja i oszczędzanie, mając pieniądze na koncie...

(Łukasz Czyrny) Trzeba inwestować.


(Czesław Bukowiec) W tej chwili już nie trzeba, bo żeby zainwestować pieniądze to trzeba mieć pomysł.

Można źle zainwestować. Są ludzie, którzy mają pieniądze i tych pieniędzy nie inwestują

tylko czekają na przykład na oprocentowanie lokat.


Do tej pory było to... że tak powiem lokaty były tak trochę potraktowane po macoszemu

ale stało się, co się stało. Dziś pieniądze można już trzymać na 6,5%

I banki dalej walczą o to. Między sobą konkurujące [...] niektóre banki

i już trochę ponad 4,5%


(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, Panie Kazimierzu.


(Kazimierz Sać) Nie będę komentował swojego poprzednika.


Stanowisko Radnego Hołubczaka było w zupełnie innej materii.


Podzielam pogląd, że jeśli dyrektorzy zaoszczędzają

to trzeba ich do tego mobilizować, środki nie mogą przepadać.


I tu nie [...] o fizycznym trzymaniu gdzieś tam w skarbcu tych pieniędzy

tylko chodzi o świadomość, że dana kwota jest zaoszczędzona, a nie, że gdzieś tam na kupce.

Przecież to nie chodzi o to.

Ale chcę krótko tylko do mojej wypowiedzi odnośnie podwyżki i wynagrodzeń dla pracowników

To nie było, Pani Przewodnicząca, moje pytanie.


To nie jest... Proszę nie kierować jakby tego tematu do wolnych wniosków, bo to nie było pytanie.


Ja uważam, że jest to skandal, że w sprawozdaniach Zarządu, kolejnych

nie ma w ogóle mowy o rewaloryzacji wynagrodzeń dla pracowników

w obliczu szalejącej inflacji i to jest apel


Myślę, że nie tylko mój, bo na pewno wszystkich pracowników, żeby wreszcie Zarząd się obudził.

Bo jeśli nie robimy inwestycji, to gdzie te pieniądze wreszcie są wydawane?

Na wynagrodzenia nie ma. Inwestycji nie robimy, bo jest, jak jest i tak dalej.

Ale najważniejsi są ludzie.


Apel do Zarządu. Zróbcie wreszcie rewaloryzację wynagrodzeń dla pracowników

pracujących w jednostkach powiatowych. Dziękuję.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?


(Ryszard Chmielowicz) Była mowa, że do półrocza 5% i to zostało poczynione.

I po półroczu, w zależności od kondycji finansowej Powiatu

będzie rozważany temat podwyżek dla pracowników.

(Kazimierz Sać) Będzie rozważany temat... Była mowa...

Lelum polelum, czyli zero konkretnej odpowiedzi.

A pracownicy mają iść do sklepu i nie na zasadzie "była mowa, pogadamy, zobaczymy".

(Ryszard Chmielowicz) Przelicz swoje proporcje, kiedy ty zarabiałeś

bo w ostatnich dwóch latach dopiero zmniejszono o 25% twoje wynagrodzenie

a przez lata i porównaj to z dzisiejsza rangą, wartością, żeby też ludzie wiedzieli.

Może powiedz ile zarabiasz teraz. To jest też funkcja społeczna.

Też warto, żeby ludzie o tym wiedzieli.

Jakie... I czy damy pracownikom |tamtym swoim podwyżki

jako dyrektor tej skromnej firmy dwuosobowej, czy trzyosobowej.

A może byś się pochwalił jeszcze jakie efekty. Bo zakłamywać rzeczywistość to potrafisz-

(Kazimierz Sać) Ale o czym ty w ogóle mówisz? Czy jesteśmy na Radzie Powiatu?

Jesteśmy na radzie-

(Ryszard Chmielowicz) Nie dotyczy to sprawozdania.


(Kazimierz Sać) Nie no, w ogóle nie chce mi się z tobą dyskutować. Nie zachowuj się jak Łukaszenko.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo... Tak, proszę.

(Łukasz Czyrny) [...] odnośnie DPS-u i tej kotłowni.

Szanowni państwo, warto sobie przypomnieć przetarg, który był ogłaszany w tamtym roku

na wyłonienie wykonawcy remontu kotłowni.

Kwota była przeznaczona w wysokości 300 000

i wszystkie oferty były powyżej tej kwoty.

Teraz ten przetarg kolejny raz został ogłoszony i został wyłoniony wykonawca

który zaproponował kwotę 260 000 za tą samą usługę, która miała być wykonana w roku 2021

Więc pomimo upływu inflacji takiej dłużej no znalazła się firma

która zrobi remont kotłowni w DPS-ie za kwotę o wiele, wiele niższą niż te 300 tysięcy.

Więc [...] do skutku.


(Ryszard Chmielowicz) W tamtym roku trochę przeskakiwali co niektórzy wykonawcy

Bo było... tak. To nieprzewidywane okoliczności i tak dalej.

To była okazja, żeby rzucić z górnej półki coś tam. Na szczęście nie wybraliśmy.

(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca, mogę ad vocem?


Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Bo ja myślę, że...

Nie wiem, czy Łukasz źle zrozumiał moje pytanie, czy wszyscy radni tak to odbierają.


Ja zapytałem jeżeli pieniądze na finansowanie kotłowni w DPS-ie mają być z pieniędzy covidowych


To co się stanie z pieniędzmi, które zaoszczędziła Dyrektorka DPS-u.

I tylko tego dotyczyła.

Ja nie analizuję przebiegu przetargów. Nie mówię, czy zostało zrobione źle, czy dobrze.

Czy wyłoniona oferta jest zła, czy dobra. Ani słówka na ten temat nie powiedziałem.

Zapytałem o oszczędności dyrektorów. Nic więcej.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Proszę, jeszcze Pan Radny Grzegorz Szafrański.

[...]

(Ryszard Chmielowicz) Nie wiem ile razy miałbym tłumaczyć [...] też mi się cierpliwość kończy, też skończyła [...]

(Grzegorz Szafrański) Pani Przewodnicząca, Panie Starosto [...]

W związku z tym, że ceny idą do góry [...] jak wygląda sytuacja i czy mamy wiedzę

jak podrożały nasze kredyty [...] jaki tutaj jest koszt związany [...]


(Zofia Oświęcimska) No tak nie do złotówki, ale generalnie...


Generalnie w zeszłym roku całość odsetek to była rzędu 95 000 zł

Na ten rok, zaraz poszukam...


(Grzegorz Szafrański) Można później, Pani Skarbnik. Na spokojnie [...]


[...]

(Agnieszka Mackojć) Proszę bardzo, czy Pan Stanisław? Pytanie jeszcze? To proszę się wyłączyć, tak?


Szanowni państwo, skoro nie ma więcej pytań, przejdźmy do głosowania na przyjęciem sprawozdania.

Proszę bardzo o tablicę.


Pan Paweł Bereżnicki, proszę o głos.


Bardzo dziękuję. Siłą 15 głosów przyjęliśmy sprawozdanie.

Jedna osoba się wstrzymała.

Przechodzimy do realizacji punktu 3. Sprawozdanie z działalności PCPR w Gryficach za 2021 rok.

Mamy tutaj z nami... Jest obecna Pani Zastępca Dyrektora.

Proszę bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, proszę o zadawanie.


Pan Grzegorz Burcza? Proszę bardzo.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.


Sprawozdanie bardzo przyjemnie pani się czyta.


Konkretnie. Ale moje pytanie dotyczy strony ostatniej, 27 strony.


Bo tutaj, ja przynajmniej, nie uzyskałem informacji na temat tych potrzeb

w zakresie pomocy społecznej.


Bo chciałbym się zapytać Pani Dyrektor, co to znaczy wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej?

Systematyczny rozwój specjalistycznego wsparcia w ramach punktu interwencji kryzysowej

zgodnie z potrzebami mieszkańców powiatu.

Przecież my znamy te potrzeby, rozumiem, państwo znacie.

No to co konkretnie trzeba?

Dwa dodatkowe ośrodki? Nie wiem... zwiększyć liczbę etatów?

Ja bym oczekiwał jakichś konkretów. A nie wykaz potrzeb, to jest systematyczny rozwój.


Nie wiem tutaj naprawdę o co Pani Dyrektor chodziło.

Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianymi

Czy nie prowadzimy takiego mieszkania?

- Prowadzimy.

- Prowadzimy. No to może prowadzenie kolejnego mieszkania

to wtedy by była dla mnie informacja jasna.

I tak to dotyczy praktycznie większości.

Jasny i zrozumiały jest punkt, że zapewnienie miejsca [...]

[...] dla matek z małymi dziećmi i kobiet. To jest jasna propozycja.

Bardzo fajny wniosek, to rozumiem.

Zarząd to dostaje, pochyla się i temat realizuje. Ale jak ja bym dostał taką informację

będąc członkiem Zarządu, to powiem, tak do końca bym nie wiedział.

Albo "realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca"


No czyli co? Konkrety. Jakie konkrety? Pani Dyrektor, czy da pani radę doprecyzować?

- Już panu mówię. Jeżeli chodzi o systematyczny rozwój specjalistycznego wsparcia

no to ciągle bolejemy nad małą ilością psychologów.


- Czyli to, co się domyślałem. No to konkrety. Powinno być to zapisane - zbyt mało psychologów.

To być może Zarząd będzie musiał się pochylić, że trzeba zwiększyć wynagrodzenie

żeby uatrakcyjnić to stanowisko pracy, bo ciągle chodzi o kasę.

- Ja myślę, że-

- Ja bym wolał, żeby zamiast na gadżety wydawać, to żebyśmy na psychologa wydali więcej.

- Ja myślę, że to nie do końca chodzi o pieniądze

a o brak po prostu psychologów, samych specjalistów.


- Dotychczas była mowa o tym, że za małe pieniądze dostają.

- No tak, no to oczywiście, że pewnie przydałyby się każdego roku jakieś podwyżki.

Natomiast no współpracujemy dalej. Panie nie odchodzą od nas

natomiast na pewno byłoby dobrze gdyby-

- To konkret, Pani Dyrektor. Ile psychologów brakuje?

Ile by pani potrzebowała? Bo przy tych interwencjach

jak sobie tam przeliczyłem tą statystykę

wychodzi, że jedno dziennie co najmniej jest spotkanie.

Tych psychologów, którzy są. Jak byśmy tak przeliczyli na te reakcje kryzysowe?

Czyli ilu nam brakuje tych psychologów? Jeden etat, taki konkretny, żeby 8 godzin był?

- Wie pan, no my nie mamy etatów. My zatrudniamy na-

- Ja wiem. Nadgodziny wychodzą, tak.

- Na zlecenie, tak, na godziny.

Myślę, że żeby nie było takich kolejek, to myślę, że ze dwóch psychologów by się przydało.

- Ze dwóch psychologów i to jest konkret.

Ja, będąc członkiem Zarządu bym wtedy już wiedział, co robić.

A w tym momencie... Kiedy będę członkiem Zarządu, Panie Starosto?


[śmiech]


(Łukasz Czyrny) Podobno kadencje mają się [...]


(Grzegorz Burcza) Czy...


Czy to mieszkanie chronione. To co? Kolejnego nam potrzeba, domyślam się?

Czy dwóch nawet?

(Z-ca Dyrektora PCPR) To znaczy pewnie gdyby było o jeszcze jedno, to też byłoby zajmowane.

Natomiast faktycznie są momenty, kiedy akurat nie ma osób usamodzielnianych w tych mieszkaniach.

Generalnie w przyszłym roku na przykład nam się usamodzielnia dość dużo osób

no i będzie już brakowało, bo prawie wszystkie chciałyby skorzystać z tej formy pomocy

ponieważ mają w domu nieciekawe warunki i nie wszystkie dzieci mogą do domu wrócić.


- Ależ oczywiście [...] akurat też mam takiego wychowanka jednego.

Organizowanie... To proszę wytłumaczyć. Od razu punkt 3 i 4.

Na czym to ma polegać? Organizowanie form środowiskowego wsparcia

o zasięgu ponad gminnym dla dzieci i młodzieży zgodnie z potrzebami mieszkańców

i to samo dotyczy dla osób starszych.


- To tutaj chodzi o takie na przykład domy dzienne, domy pomocy.

- Czyli to, co jest w zadaniach gminy, tak?

Kiedy Dom Seniora, to [...] wybudować? W powiecie nie ma czegoś takiego w gminach?

- W gminach nie. Wiem, że chyba miała się szykować Gmina Gryfice, ale nie wiem na ten [...]

- Ale jeżeli to nie jest zadanie powiatu, to jak my możemy z tym się zderzyć?

- To jest też zadanie powiatu.

- Tak? Damy radę, Panie Starosto?

- Niektóre zadania się, że tak powiem, pokrywają.

- Ale czy damy radę, tak? Bo z tego, co widzimy-

(Marian Maliński) Niektóre gminy i to organizują-

(Grzegorz Burcza) I Gmina się wycofuje, Gryfice, nie?

(Marian Maliński) Niektóre gminy realizują to na bazie świetlic wiejskich.

Bo wiadomo, że świetlice wiejskie do godziny 15:00 że tak powiem, są niewykorzystywane.

I wówczas niektóre gminy mając, że tak powiem, specjalistów psychologów

organizują takie spotkania w świetlicach wiejskich.

Natomiast to jest na dzisiaj wielki problem

bo tu przecież my naszym psychologom, którzy obsługują PCPR

również daliśmy podwyżki, bo na dzień dzisiejszy nie ostałby się żaden.


Żaden psycholog nie chce przyjść na etat. Bo w sumie, jak policzy godziny

ile on pracuje, to on pracuje na... Tak jak kiedyś lekarze mówili

że doba ma 24 godziny, a on pracuje na 30 godzin na dobę.

Także to samo jest z psychologami.

Po prostu za mało jest kierunków tych psychologicznych.

I za mało, że tak powiem, młodzieży kończy ten kierunek.

A dzisiaj są takie potrzeby. Ja powiem na przykład o edukacji, o szkolnictwie.

Że praktycznie, tak jak kiedyś, ileś lat temu żeśmy walczyli, żeby w każdej szkole był pedagog

bo kiedyś tak było, że jeden pedagog obsługiwał w gminie 3 szkoły.

Dzisiaj każda szkoła, nawet najmniejsza ma swojego pedagoga.

Ale również dzisiaj jest tak, że psychologa... Jest jedne psycholog w gminie

i on obsługuje wszystkie szkoły.

A jest już, że tak powiem, w rozporządzeniu, że musimy dążyć do tego

żeby, tak jak wzorem pedagogów, w każdej szkole na dzień dzisiejszy był zatrudniony psycholog.


Tylko skąd go wziąć?

Być może rozwiązanie tutaj byłoby to, żebyśmy posiedli wiedzę z PUP-u chociażby

z Powiatowego Urzędu Pracy, być może jakieś ukraińskie panie są specjalistami...

(Waldemar Wawrzyniak) Język jeszcze jest barierą.

(Grzegorz Burcza) Ale no to przecież szybko się dostosowują do nauki języka polskiego

bardzo podobny jest i być może to by było rozwiązanie.

Mamy taką wiedzę? Konsultujecie się z Urzędem Pracy, jak to wygląda?

- Konkretnie takiej wiedzy nie mamy, natomiast robiłyśmy rozeznania

ponieważ przystąpiliśmy do projektu unijnego, pisaliśmy projekt unijny.

Chodzi o pomoc właśnie uchodźcom.

I w związku z tym takie rozeznanie robiliśmy, ponieważ będziemy chcieli też zatrudnić psychologa

najlepiej mówiącego właśnie w języku ukraińskim.

I jest... No, z tego co zrobiłyśmy rozeznanie, to jest ogromny problem.

Jest jedna pani, która jest już gdzieś zatrudniona i absolutnie nie jest zainteresowana.


(Grzegorz Burcza) Za dobre pieniądze tam widocznie dostaje.


Dobrze, to ja dziękuję serdecznie. Poza tymi uwagami nie mam nic.

Ale mam nadzieję, że są cenne też dla Pana Starosty. I Zarząd też się pochyli nad tymi...

Dopisał sobie konkretnie, tak?

Pani prośby i potrzeby. Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, bardzo dziękuję.

Proszę o tablicę do głosowania.


Bardzo dziękuję. Proszę o tablicę.


Szanowni państwo, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych

1 osoba nie głosowała, a więc sprawozdanie zostało przyjęte.

Bardzo dziękuję. Procedujemy teraz nad punktem 4. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii

rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfickim na lata 2017-2025


Bardzo proszę. Czy mamy jakieś pytania?


Jeżeli nie, bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Bardzo dziękuję. Tutaj również siłą 12 głosów

zatwierdziliśmy sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania

problemów społecznych w Powiecie Gryfickim na lata 2017-2025

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Gryfickiego


Czy w tej kwestii są jakieś pytania?


Bardzo proszę, Pan Grzegorz Burcza.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.


Przepraszam, ale to dopiero dzisiaj czytałem. W sumie tak jak mówiłem, że byłem 3 dni poza Gryficami

Ale znalazłem jedną rzecz. W większości mi się podoba.

Ale strona 11, jest ta tabelka.

Być może ona jest na prawdę bardzo logiczna.

Być może pani wyda się to pytanie niezbyt rozsądne, ale trudno.


Poddaję się krytyce.

Nie rozumiem. Infrastruktura społeczna.

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne "krzyżyk, krzyżyk, krzyżyk"

Liczba klubów, spotkań dla seniorów, "krzyżyk, krzyżyk" przy każdym roku.

I mówię "o co tu chodzi"?

- Już mówię. To są kolumny, które są dla Powiatu nieczynne, że tak powiem.

Ponieważ tą ocenę robi również Gmina.

I to są zadania Gminy i to wypełnia Gmina.

- A to po co ta tabelka? Zakłóciło mi po prostu cały wizerunek, a byłoby tak dobrze.


Dziękuję [...]

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuje. Proszę państwa, skoro nie ma więcej pytań, proszę o tablicę do głosowania.


Bardzo dziękuję. A więc przyjęliśmy ocenę zasobów pomocy społecznej

dla Powiatu Gryfickiego siłą 12 głosów 1 osoba nie głosowała.

6. Raport z realizacji w 2021 roku powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Gryfickim na lata 2018-2022


Czy mamy pytania?

Jeśli nie... Pan Grzegorz, proszę.


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.


Strona 5 mi się bardzo podoba. A właściwie nie podoba.


Bo tutaj jest taki niepokojący sygnał. Panie się napracowały...


Wystąpiły z pismami do dyrektorów szkół.


I ja sądziłem, że dyrektorzy bardzo będą chcieli

na te spotkania edukacyjne dla młodzieży się po prostu zdeklarować, zapisywać.

Czy to jest prawdą, czy to się coś zmieniło w międzyczasie

że tylko Witos w Płotach, Chrobry w Gryficach i Rewal MOW się zgłosił?

A pozostałe szkoły w ogóle nie są zainteresowane?

Jak pani sądzi, z czego to wynika? Tam nie ma problemów?


(Dorota Losik) Jeżeli mogę zabrać głos. Dorota Losik, koordynator powiatowy

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

My co roku występujemy z takimi pismami do dyrektorów szkół

z informacją, że jest możliwość takich spotkań edukacyjnych.

I jest tak, że co roku jakaś szkoła do nas zgłasza się, jest zainteresowana.

Być może te szkoły, które w tym roku nie były zainteresowane, były po prostu w poprzednich latach.

Także to są treści, które się powtarzają.

Także być może jest tak, że z roku na rok jest inna szkoła po prostu.

Ale informacja do szkół idzie co roku.

(Grzegorz Burcza) Okej, dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o tablicę do głosowania.

Państwa o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję. Jednomyślnie przyjęliśmy raport omawiany.

Przechodzimy do punktu 7. Przyjęcie informacji komendanta powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach o stanie bezpieczeństwa powiatu

w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Jest z nami zastępca komendanta, Pan Rogiński

Stopnia nie wiem, nie pamiętam, nie mówię.

Przepraszam, Panie Majorze. Witamy jeszcze raz.

Czy są pytania, szanowni państwo?


Proszę bardzo, Pan Grzegorz Burcza.


Spodziewał się pan pewnie, ale może niekoniecznie.

Dobrze, ale bardzo ładnie wypracowane. Super analiza, dokument jest naprawdę

bardzo ładny, przejrzysty.

Nasuwa się pytanie na stronie 29.


I chciałbym tylko uzyskać informację. Pewnie pan będzie miał bardzo precyzyjną.


Chodzi o ten przewóz ładunków niebezpiecznych.

Czy mamy wiedzę... Bo oczywiście wiadomo, że to jeździ wojewódzkimi drogami i tak dalej.

Pan tu fajnie zawarł w tym raporcie, tej analizie że przewoźnik też informuje teoretycznie nas.

Czy państwo macie tą wiedzę naprawdę? I takie konkretne pytanie.

Ile takich przewozów przez powiatowe miasto Gryfice przejeżdża?


Niebezpiecznych. I co się wtedy dzieje? Czy wy jesteście w stan gotowości podniesieni?

Sprawdzacie na każdym skrzyżowaniu czy się nie przesunęła cysterna

czy coś się nie wylało, wysypało? Jak to wygląda?

(Artur Rogiński) Pani Przewodnicząca, radni. Nie mamy takich [...]

Nikt nie podaje ilości materiałów przewożonych naszymi drogami.

Jedyna instytucja, która podaje przejazd to jest SOP

Służba Ochrony Państwa, jak jedzie i wtedy my jesteśmy w gotowości.

Nasze samochody nie mogą wyjechać z jednostki, bo muszą być w gotowości w komendzie

w razie czego, jakby doszło do wypadku.

Żadna instytucja nam [...] nie podaje danych.


Wiemy o tych przejazdach, bo każdy je widzi, te tablice pomarańczowe ADR-owskie

te substancje-

(Grzegorz Burcza) Ale dopiero, jak zobaczycie.

(Artur Rogiński) Dopiero, jak będzie zgłoszenie.


Nie mamy żadnej informacji. Zgłaszaliśmy się do instytucji różnych.

Komenda Wojewódzka też nie ma takich informacji.


Przewoźnik po prostu jedzie.

Możliwe, że to jest w takiej ilości, że to by pływały jak...

(Grzegorz Burcza) No właśnie i byście mieli roboty... Czyli to pobożne życzenie jest, ten zapis, że wiecie.

A nie wiecie. O kurczę, to trochę [...]


(Artur Rogiński) Z tą drogą S6, jak wiadomo [...] to tam jest przewóz tych materiałów [...] się odbywa


[...]

(Grzegorz Burcza) Jak można ten proceder, kurczę, załatwić pozytywnie? Wyegzekwować?

(Grzegorz Szafrański) Grzegorz, może ja ci odpowiem. Takie wszystkie dane posiada urząd celny.

Każdy transport tak zwany niebezpieczny, a zwłaszcza-


(Grzegorz Burcza) Ale jak my możemy wpłynąć na to? Czy możemy uzyskać tą informację?

(Grzegorz Szafrański) Nie możemy wpłynąć, dlatego, że ustawa narzuca...


Narzuca przewoźnikowi informacje dla poszczególnych organów.

Jednym z takich jest między innymi urząd celny, który na bieżąco

weryfikuje każdy transport, w którym miejscu jest

godzinę wyjazdu, powrotu, roztankowania, zatankowania.

Więc to jest monitoring wprowadzony, bym powiedział, przez państwo.

A myślę, że w tym przypadku Państwowa Straż Pożarna

tylko i wyłącznie gdyby doszło do niebezpieczeństwa zostaje poinformowana.

(Grzegorz Burcza) Okej, czyli mamy amoniaku chmurę w centrum Gryfic

to dopiero wiemy o tym, jak mamy amoniaku chmurę?

(Waldemar Wawrzyniak) Ustawa o transporcie drogowym, [...] mówi tutaj Komendant...

(Czesław Bukowiec) Jak nie mamy chmury amoniaku, to skąd możemy wiedzieć?

(Grzegorz Burcza) Ale że przejeżdża w cysternie.

(Waldemar Wawrzyniak) Grzegorz, jeśli chodzi o ustawę o transporcie drogowym

a szczególnie o przewozie tych niebezpiecznych materiałów

choćby paliwa na stację paliw...

Choćby paliwa na stacji paliw, samochody muszą być odpowiednio oznaczone

wyposażone w podstawowe elementy związane z bezpieczeństwem i tylko tyle.

Przecież ani Orlen ani nikt inny nie powiadamia straży, że paliwo jest przewożone, czy gaz...

(Grzegorz Burcza) To nie mówię o tym, tylko tu jest [...]

[...]

[...] obowiązek wynika z rozporządzenia, informowania.

My powinniśmy-

(Waldemar Wawrzyniak) Ale w tych właśnie przypadkach, które są wymienione w rozporządzeniu, a nie wszystkie są.


(Grzegorz Burcza) Ale to, co ja pytam, to powinno być, tak?


(Artur Rogiński) Nie mamy takiej wiedzy. Nigdy nie mieliśmy, szczerze mówiąc.

(Grzegorz Burcza) Czyli jest to temat do naprawy. Dziękuję bardzo.


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania?


[...] proszę o tablicę do głosowania.


Bardzo dziękujemy za odpowiedź Panu Komendantowi.


Szanowni państwo. Jednomyślnie przyjęliśmy

informację komendanta powiatowego PSP w Gryficach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Bardzo dziękuję, przechodzimy do punktu 8

A więc sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryficach za 2021 rok.

Pan Rzecznik jest u góry w biurze i jest w każdej chwili osiągalny. Czy jest potrzeba, czy są pytania?


Jeżeli nie ma, bardzo proszę o tablicę.


Szanowni państwo, przyjęliśmy sprawozdanie Rzecznika Praw Konsumentów siłą 12 głosów.

Bardzo dziękuję za głosowanie. Przechodzimy...


(Czesław Bukowiec) Ja bym jeszcze może wrócił [...]


Mógłbym spytać, takie mam króciutkie pytanko.

Czym to jest uwarunkowane, że powiedzmy

do jednego jakiegoś wypadku przyjeżdża jeden, dwa wozy bojowe

a do innego, równie groźnego, chociaż nie jestem w stanie ocenić

który wypadek jest groźny, który nie.

Jedzie naprawdę dużo wozów bojowych.


Macie jakieś, powiedzmy, przy zgłaszaniu tegoż wypadku

nie macie żadnego rozeznania, jakiego typu jest to wypadek, czy...


- Mamy.

- Bo ktoś musi od was najpierw ten wypadek sprawdzić, czy jak?

- Nie. Ogólnie tak pokrótce, to wszyscy wiecie państwo, jak dzwonimy na numery alarmowe 998, czy 112

zgłasza się WCPR, czyli [...] to jest nic innego jak SMS, który przychodzi do nas, na nasze urządzenie, na komputer.


Jeżeli jest stan zagrożenia życia, jest tam napisane, że jest wypadek, kolizja drogowa...

Bo różnie ludzie zgłaszają.

Jest stan zagrożenia życia, czyli jest jedna osoba co najmniej ranna.

W tym musi jechać przynajmniej 7 ratowników PSP, czyli nasze dwa samochody.

Bo tylu jest na zmianie, 7 ratowników dziennie, musi jechać do zdarzenia.

I dodatkowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.


Wynika to ze zgłoszenia. Drugie to wynika z procedur.

Tak jak powiedziałem. Jeżeli nie ma osób zagrożonych może jeden samochód pojechać

na tak zwane zgłoszenie, jeżeli nie ma osób poszkodowanych drugi samochód nie dojeżdża.

Jeżeli jest co najmniej jedna osoba poszkodowana, to musi być co najmniej 7 ratowników PSP.

I jeszcze druga sprawa, bardzo ważna. Straż pożarna w kraju, mamy to szczęście

do każdego miejsca musi dojechać w 15 minut od momentu zgłoszenia.

[...] wypadków, tego nikt nie wie, ale od momentu zgłoszenia do straży pożarnej, czy do WCPR

mamy 15 minut, żeby dojechać do zdarzenia.

Weźmy pod uwagę na przykład drogę S6, czyli na wysokości tego miejsca postojowego

MOP tak zwanego.

To jest najbliższa jednostka, to OPS Kiełpino. Tam dojedzie, bo musi w ciągu 15 minut.

My nie jesteśmy w stanie dojechać w ciągu 15 minut, więc prosimy również Kołobrzeg.

O pomoc wzajemną, o dojechanie.

I dlatego nieraz, jak ktoś najedzie, to mówi "dlaczego tyle straży?"


Obowiązek 15 minut jest świętością w straży pożarnej.


Dlatego nieraz jak ktoś najedzie i tych służb tyle, bo...

Ale idzie na dwóch pasach, ze strony Kołobrzegu one już dojechały, z naszej strony też dojechały.


Także tutaj od razu jak gdyby szybkie uderzenie, szybka reakcja.


Wynika to tylko stąd.


Tak samo się ludzie pytają, dlaczego jedzie podnośnik, czyli ta drabina do mieszkania.

Jeżeli jest zdarzenie na wyższym piętrze [...] kondygnacja pierwsze, czy na drugim.

Musi jechać z obowiązku, z procedury wynikającej podnośnik.


Dlatego jeżdżą dwa samochody gaśnicze i podnośnik, mimo że to jest...

Bo to już człowiek zgłasza, że to nie jest [...] ale to wynika z procedur.


Takie zostały opracowane.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo. Bardzo dziękuję gościom za wyczerpujące odpowiedzi

a państwa zapraszam na 5 minut przerwy.


Szanowni państwo. Wznawiamy obrady po króciutkiej przerwie.


Przechodzimy do realizacji punktu 9. Sprawozdanie z realizacji programu

współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021

Bardzo proszę, czy są pytania?


Jeżeli nie ma, bardzo proszę o tablicę.

(Ryszard Chmielowicz) Jak co roku było to 50 000 zostało wydatkowane

stowarzyszenia i te jednostki pozarządowe są wymienione.


(Agnieszka Mackojć) Proszę o tablicę.

Bardzo dziękuję. A więc za głosowało 10 osób, jedna nie głosowała.

A więc sprawozdanie zostało przyjęte. Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do realizacji punktu 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/269/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021

oraz zmian w budżecie powiatu

(Grzegorz Burcza) Można światło zapalić?


(Agnieszka Mackojć) [...] za rok 2022 zmian w planie finansowym zwanym układem wykonawczym budżetu

stanie finansowym zadań z zakresu administracji rządowych

[...]

zadań zleconych ustawami.

Bardzo proszę. Czy tutaj, w tej kwestii są jakieś pytania?

Mamy panią skarbnik. Proszę bardzo. Pan Grzegorz Burcza?


(Grzegorz Burcza) Szanowna Pani Przewodnicząca [...]

Bardzo prosta kwestia. Tylko się zapytam o załącznik czwarty, czyli trzynasty.


Ostatnia strona. Kwestia dotycząca...


Tej inwestycji pod pozycją 8. Projekt budowy ścieżki

rowerowo-pieszej Gryfice - Jabłonowo

50 000 zostało przeznaczone. Czy to ciągle jest w zawieszeniu, czy coś już drgnęło?


Czy jest ogłoszony jakieś zapytanie ofertowe?

Czy mamy już, czy te pieniądze wystarczą?

Bo była mowa, że najpierw 100 tysięcy, później, że 50 nam wystarczy.


Jak to wyszło teraz z kalkulacji?


(Waldemar Wawrzyniak) Za chwile konkretnie Dyrektor ZDP powie.

- Na głośnomówiącym?

- Tak.


[dźwięk połączenia telefonicznego]


(Waldemar Wawrzyniak) Grzegorz, za chwilę połączenie [...]

(Ryszard Chmielowicz) A, jest. Panie Dyrektorze, pytanie mamy na sesji.

Jak zaawansowane jest postępowanie w sprawie projektu ścieżki rowerowej do Jabłonowa?

Rowerowo-pieszej do Jabłonowa.


(Dyrektor ZDP) Jesteśmy w trakcie przygotowywania [...]


Jeszcze nie ogłosiliśmy, tylko że tu trzeba pamiętać

że musimy czekać na projekt budowy obwodnicy.

A no właśnie, mówił mi pan. Dobra, okej. Już wiemy, tak jest.

(Waldemar Wawrzyniak) Czyli musi to być skonsolidowane-

(Grzegorz Burcza) Ale przebieg obwodnicy już jest znany.

(Ryszard Chmielowicz, do telefonu) Okej, okej. Dobra, dzięki.

(Ryszard Chmielowicz) Tak, tak. Mówił mi dyrektor, że jak będzie już koncepcja konkretna

bo trzeba się będzie włączyć w koncepcję obwodnicy.

I dlatego ten projekt będzie ogłoszony trochę później

w tym momencie, kiedy koncepcja obwodnicy będzie już zakończona, zatwierdzona.

Tak, tak. Mówił mi o tym, zapomniałem.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Grzegorz Burcza) A, to jeszcze jedno pytanie.


Strona bez numeru, strona... 27 punkt.


Badania ewaluacyjne pilotażowego programu Aktywny Samorząd, świadczenia społeczne 100 000

[szum deszczu] [...] można by doprecyzować?


[szum deszczu]


(Grzegorz Burcza) Ale gdzie? W PCPR-ze wszystko?

- Tak.


- Ale z czego to wynika?


(Zofia Oświęcimska) Ja się odniosę do tych 100 tysięcy. To wynika z... zbioru tych przepisów prawa

zwiększenie kwot i chodzi to o utrzymanie dzieci.

(Grzegorz Burcza) A, czyli do rodzin zastępczych i tak dalej?

[...]

(Zofia Oświęcimska) [...] zastępcza, na utrzymanie dzieci ja rozmawiałam dzisiaj z Panią [...]

(Marian Maliński) W rodzinach zastępczych i rodziny w domach dziecka. (Zofia Oświęcimska) Zależne oczywiście od liczby dzieci [...]

(Grzegorz Burcza) Okej, dobrze.

(Marian Maliński) W rodzinach zastępczych kwota wzrosła na 3200 a rodziny, domy dziecka kwota wzrosła do 3500

A utrzymanie dzieciaka u nas, w naszym domu dziecka

to średnio wychodzi miesięcznie jednego dzieciaka 4860 zł

O tych 40 tysiącach to ja powiem... To są pieniądze, które poszły na wzrost wynagrodzeń w PCPR-ze

Tam się okazało, że po zwiększeniu dzisiaj kwoty minimalnego wynagrodzenia do ponad 3000


panie, które pracują jako obsługa, powiedzmy panie sprzątaczki...

no zarabiały więcej, niż te młode dziewczyny

które są zatrudnione, po studiach magisterskich, jako pracownicy socjalni.


I po prostu te pieniądze częściowo zostały wzięte z budżetu PCPR-u

które pierwotnie były przeznaczone w budżecie PCPR-u na nagrody

jako fundusz nagród oraz jako fundusz premiowy.


I zostały za zgodą Zarządu wykorzystane

Te podwyżki tam, no tak żeby chociaż ze 150 zł ta pani

która jest po studiach miała więcej od pani, która tam sprząta

że tak powiem pracuje w zabezpieczeniu.

Natomiast Zarząd powiedział, że w terminie późniejszym

kiedy pojawią się ponadplanowe dochody, bądź z innych tytułów


to ta kwota zostanie uzupełniona

dlatego, że fundusz, że tak powiem nagrodowy to jest, że tak powiem obligo.


I on jest liczony, że tak powiem, procentem do funduszu płac.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Grzegorz Burcza) Dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) W związku z tym, że jak gdyby mam uwagi do wypowiedzi tutaj Radnego Mariana.


I kontynuując sprawę tego zwiększenia środków na wynagrodzenia w PCPR-ze


Chciałbym wyjaśnić tak... Nie ma żadnego obligo na fundusz nagród.


W ogóle tworzenie funduszu nagród w jednostkach to jakaś nowość.

O tym nie słyszałem.

(Marian Maliński) Taką informację otrzymałem od Pani Dyrektor CUW-u.

(Stanisław Hołubczak) Nigdy o tym nie słyszałem-

[...]

Tworzy się fundusz nagród i to jest...

Oczywiście, że pieniądze przeznaczone na nagrody pochodzą z funduszu wynagrodzeń

natomiast, że jest tworzony fundusz nagród? Nie słyszałem. Pani Skarbnik, jak to jest?

(Zofia Oświęcimska) To znaczy jest możliwość... Znaczy ja powiem może w starostwie.

W regulaminie wynagradzania jest możliwość oczywiście, ale to nie jest obowiązek.

(Stanisław Hołubczak) Jest możliwość, oczywiście, jeżeli się zaplanuje więcej pieniędzy

Jak potrzeba na wynagrodzenia, które wynikają z zatrudnienia

to oczywiście zawsze można fundusz wynagrodzeń zwiększyć w dowolnym stopniu, tak?

Przykładowo, jeżeli na wynagrodzenia w starostwie potrzeba 5 000 000

to rada może dać 10 000 000 na wynagrodzenia.


I te pieniądze można przeznaczyć albo na nagrody albo na podwyżki. To jest oczywista sprawa.

Natomiast nie ma takiego obligo, które zobowiązywałoby którąkolwiek jednostkę

czy to powiatową, czy gminną do tworzenia funduszu nagród.

(Agnieszka Mackojć) Panie Stanisławie, tu się nie zgodzę. Karta nauczyciela obligo 1%, musi-

(Stanisław Hołubczak) A nie, przepraszam, nauczycieli nie biorę pod uwagę, bo jak gdyby...

(Agnieszka Mackojć) Ustawa nakłada obowiązek.

(Stanisław Hołubczak) Absolutnie, ja o karcie nauczyciela nie dyskutuję, mówię o pracownikach samorządowych.

Nauczyciele to zupełnie inne zasady.

Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia.

Fundusz płac w PCPR-ze wynosi 728 000


Ten projekt uchwały przewiduje zwiększenie wynagrodzeń o 40 000


Wracając jeszcze do wynagrodzeń.


Personel pomocniczy musi mieć wynagrodzenie co najmniej najniższe.


To jest oczywiste, bo to narzuca nam kodeks pracy.

Ja nie bardzo rozumiem. Jak mogą być pracownicy zatrudnieni na gorszych warunkach?

Nie ma takich pracowników.


Jeżeli ktoś zarabia tyle samo, co pracownik pomocniczy, ja nie mówię, że to jest [...], absolutnie.


Natomiast nie może być tak, że ktoś do tej pory zarabia mniej, niż ci, którzy mają najniższe wynagrodzenie

i musimy im podnieść z tego tytułu.


Nie może tak być.

(Ryszard Chmielowicz) Nie, nie. Pan Marian powiedział, że nastąpiło spłaszczenie.


Spłaszczenie spowodowało to, że te dysproporcje, które powinny być zachowane między

szczeblem najniższym... pracowników najniższego szczebla do pracowników funkcyjnych.

(Stanisław Hołubczak) Dobrze, ale oczywiście. Dysproporcje powinny występować, one nie powinny być rażące

Natomiast wynagrodzenie powinno być ustalone

w takiej wysokości, żeby odpowiadało obciążeniu pracą.


Przecież to jest chyba oczywiste, że jeżeli ktoś ma odpowiednie wykształcenie

i zajmuje odpowiednie stanowisko, to nie może wystawać takie wynagrodzenie

jak choćby drugi pracownik na podobnym stanowisku.


Jakość pracy musi być oceniana-

(Ryszard Chmielowicz) Nie jest tajemnicą, że te ośrodki pomocy społecznej, że to są jednak uposażani...

I PCPR-y tak samo-

(Marian Maliński) PCPR był najniżej uposażonym [...]

(Ryszard Chmielowicz) Słabo uposażany i nie można było ich pominąć-

(Stanisław Hołubczak) Nie doszedłem do sedna sprawy.

Proszę państwa. Z materiałów na dzisiejszą sesję wyczytałem, że fundusz płac w PCPR-ze

wynosi 728 551 zł

Zwiększenie funduszu wynagrodzeń o 40 000 spowoduje, że ten fundusz będzie wynosił 768 000


Natomiast z materiałów, które otrzymałem od Pani Skarbnik wynika

że wykonanie wynagrodzeń na koniec marca wynosi 217 000


To oznacza, że tych pieniędzy, które są zaplanowane na wynagrodzenia nie wystarczy.


Na wynagrodzenia w PCPR-ze.


(Agnieszka Mackojć) Ale tam trzeba wziąć pod uwagę, że [...] była trzynastka [...] jeden miesiąc do przodu.


Ale wynagrodzenia [...]

(Stanisław Hołubczak) Może i wynagrodzenia.


[niezrozumiałe]

(Marian Maliński) Stasiu, ja naprawdę proponuję, aby... Wróci w poniedziałek Pani Dyrektor CUW-u.

I udzieli ci odpowiedzi na piśmie.

(Stanisław Hołubczak) Dobrze, bo...

(Marian Maliński) Ja powtarzam to, co dzisiaj rano odbyłem telekonferencję z Panią


w aspekcie tego, o co pytałeś wczoraj na komisjach.


I takie wyjaśnienie od Pani Dyrektor otrzymałem.


Dlatego proponuję, żeby odczekać i dostaniesz wyjaśnienie w tej sprawie na piśmie.

Od dyrektora CUW-u, który jest najlepiej zorientowany w tym

bo Dyrektor CUW-u rozlicza finansowo również i PCPR.


(Stanisław Hołubczak) Dobrze, kolejna sprawa. Zwiększenie środków na świadczenia.

W rozdziale 855 08, gdzie dotychczasowe zaplanowane wydatki to 3 259 000


Zwiększamy je o 100 000

A dotychczasowa realizacja...

Pani Skarbnik wczoraj powiedziała, że zmieniło się rozporządzenie. Okej.

Ja rozumiem, że zmieniło się w ten sposób, że doszły dodatkowe zadania.


(Zofia Oświęcimska) Też do końca nie wiem, bo też rozmawiałam dzisiaj z Panią [Dyrektor CUW]. Ona powiedziała-

(Stanisław Hołubczak) Dobrze, dobrze Pani Skarbnik. To jest jak gdyby inna kwestia.

Dotychczasowe wykonanie to jest milion złotych.

To zwiększenie tutaj budżetu o 100 000 niczego nie zmienia.


(Leszek Stuła) 10%

(Stanisław Hołubczak) Jakie 10%?

(Leszek Stuła) Milion złotych, a-

(Stanisław Hołubczak) Za 3 miesiące wydatki, to jest milion złotych. A my mamy 300 zaplanowane.


(Marian Maliński) Też nie, myślę, że [...]

[...] bo ona jest na urlopie nie od wczoraj, tylko wcześniej. A wraca dopiero w poniedziałek.

(Stanisław Hołubczak) Ja mam jeszcze... Nie, wiem. Mogę dalej mówić?

Uzasadnienie... Słucham?


(Ryszard Chmielowicz) Dostałem po dobroci [...]


(Stanisław Hołubczak) [...] nie innych radnych ale nie wiem, nie konsultowałem tego z nikim.

O rozdzieleniu w uzasadnieniu [...]

[...] dotyczących dochodów i zmian dotyczących wydatków.

(Zofia Oświęcimska) Na przyszłość, tak?

(Stanisław Hołubczak) To już dzisiaj przecież nie będziemy tego zmieniać.

A ponadto, Pani Skarbnik. Już w tych zmianach, w punkcie 5 dla przykładu.


W punkcie 5 uzasadnienie jest absolutnie nieczytelne.

Dlatego, ze mamy tak. Zwiększa się plan wydatków starostwa w dziale 750, 630, 926

o kwotę 39 500 Co tu zrobić? Do czego to przykleić?

[kaszlnięcie]


To jest... No albo wpisujmy tak, jak faktycznie to zostało zrobione, albo wcale.

No bo jak ja mam napisany tutaj słownik, czytam to uzasadnienie

a z tego wynika, że muszę sobie poszukać w których działach, o ile zmniejszyły się te kwoty

to co to, ten zapis?

(Marian Maliński) A na dole masz "z przeznaczeniem na"

[niezrozumiałe]

(Stanisław Hołubczak) Dobrze, to powiedz mi 630

Ile zwiększyły się wam wydatki?


[niezrozumiałe]

[...] gadżetów to w którym dziale?


(Ryszard Chmielowicz) No ale to...

(Agnieszka Mackojć) 12 tysięcy. 63 095


(Ryszard Chmielowicz) Wymienione jest wszystko. Składowe zgadzają się.

I teraz tylko poszukać w jakim dziale [...] jest wymieniony tutaj.

(Stanisław Hołubczak) Czy to jest informacja?

(Ryszard Chmielowicz) Można byłoby [...] tego i tego

[niezrozumiałe]

(Stanisław Hołubczak) Tylko pytam. Dlaczego w danym dziale nie jest wpisana kwota?


I to jest ta sama informacja, tylko inaczej ułożona. To wszystko. Nic poza tym.


(Ryszard Chmielowicz) No to za tą kwotą powinien dział taki i taki.

(Stanisław Hołubczak) Nie no, jeżeli wymienia się w dziale 750 [...]

[...]


(Stanisław Hołubczak) Pani Skarbnik, jeszcze jedna informacja.

Odnośnie zmian budżetu uchwałami Zarządu. My na ten temat nie wiemy nic.


(Zofia Oświęcimska) To znaczy generalnie zawsze było bardzo ogólnie. Przy WPF-ie jest tam-

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie. Ale w uzasadnieniu rozmiarów w budżecie...

Wie pani, jak ja sobie porównuję uchwałę na dzisiejszą sesję

z uchwałą z ostatniej sesji, to mi nic nie gra.

Przy WPF-ie mamy, Panie Radny. W objaśnieniach, to jest taki... Już, zaraz powiem gdzie.


Na początku mamy po kredytach wymienione.

Uchwałą Zarządu dokonano następujących zmian w budżecie...

Fakt, że to są-

(Stanisław Hołubczak) No wiem, widzę. No ale co? Ale to są informacje tylko o kwotach.

A nie w których działach, tak?


Bo łącznie to wiem, że to się zmieniło. Natomiast jak to się zmieniło

jak wygląda budżet po zmianach, tego właściwie nie wiadomo.


(Ryszard Chmielowicz) Standardowo to tak, jak jeszcze za twoich czasów było.

Ale teraz czasy się zmieniły i możemy zmodyfikować.

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie. To nie było za moich czasów, bo ja nigdy nie przygotowywałem ani uchwały, ani uzasadnienia.

(Ryszard Chmielowicz) Ale ja mówię o układzie tych dokumentów.

(Stanisław Hołubczak) Układ był taki, na jaki zgodzili się radni.


A teraz wracając do pytań.


(Marian Maliński) Ale ja już proszę o spokój.


(Stanisław Hołubczak) Chciałem wrócić do punktu 4, czyli uzasadnienie do wydatku 33 210


Nadzór autorski przy budowie ulicy Koszarowej.


(Marian Maliński) Wyjaśniłem to z [Głównym Specjalistą ds. Funduszy Europejskich] też dzisiaj rano.


Ale już osobiście.

Więc cała kwota 33 tysiące to nie powinno mieć zapisu, że to jest nadzór autorski

Tylko to jest dodatkowa [...] na roboty nieprzewidziane.


(Stanisław Hołubczak) I skąd my to mamy, Marian, wiedzieć?


(Ryszard Chmielowicz) Masz rację, teraz już wiemy.


(Marian Maliński) Ja też tego nie wiedziałem...

(Stanisław Hołubczak) Trzeba prowadzić śledztwo i to do skutku.

(Marian Maliński) Tak, natomiast to, co ja podejrzewałem, że jest i że chodziło o te różnice poziomów

to zajrzałem do protokołu ostatniego spotkania z wykonawcą.

Bo ja nie we wszystkich radach uczestniczyłem, bo ja w ogóle jestem delegowany tam...

Starosta Waldemar, ale-

[...]

ale ja uczestniczyłem według... Jak mnie tam starosta oddelegował.

To ja w każdym uczestniczyłem. I żeśmy rzeczywiście wtedy pojechali obydwaj.


Bo jak mówię, że jest chyba niemożliwe, co on wymyśla. Bo chciał jakby dodatkowe roboty i tak dalej.

Pojechaliśmy, no i rzeczywiście. Na innym poziomie te betony są.

Ale jak żeśmy zajrzeli do dokumentacji, to żeśmy znaleźli, że jedna ściana powinna być wyburzona

a nie musi być wyburzona, a jest to w jego, że tak powiem, ofercie.


Coś nam [...] w ofercie, jakieś tam zabudowanie okna, czy coś, a niepotrzebnie.


Więc jak żeśmy to zbilansowali, to mówimy tak.

To pan zrobi, tutaj wyrówna to wszystko, a my odstąpimy

i nie będziemy rozmierzać tego, co pan nie musi robić.

A powinien pan zrobić z godnie z umową.

(Ryszard Chmielowicz) Druga, drugi element, bo ja też... Przypomniało mi się. Że jak dyskutowało się


Przy was, jak dyskutowaliśmy na ten temat, to okazało się, że zdaje się...

Nie zdaje się, tylko zmieniły się też przepisy dotyczące przekrojów i tak dalej.

Ten projektant, który zrobił to na podstawie przepisów wtedy obowiązujących...

- Przekrojów czego?

- Przekrojów tych wodnych, tych ciśnieniach powinny być [...] przeciwpożarowych.

(Stanisław Hołubczak) Nic się nie zmieniło.


(Waldemar Wawrzyniak) Pożarowe tak, zmieniło się.

Musieliśmy dodatkowe wykonywać [...]

(Ryszard Chmielowicz) Żeby ciśnienie było [...] przecież były te instalacje, nie?

Okazało się, że na moment projektowania one też nie były zgodne.

Później narzucono większe przekroje, wyższe ciśnienie i w związku z tym on musiał

przeprojektować i to nie było jego winą.


(Waldemar Wawrzyniak) Projekt poza tym składa się z różnych elementów.

To jest elektryka, to jest kanalizacja, systemy grzewcze.

A więc tam też były zmiany naruszone w trakcie.


(Stanisław Hołubczak) Nie, nie. Zmiany na budowie wcale nie muszą być wszystkie wymuszone przez-

(Waldemar Wawrzyniak) Ale te, które wymagały tych zmian i wymagały takich rzeczy. Ja nie mówię o tych [...]

Stąd tyle po prostu musiały. A przy odbiorze, wiesz, będą [...] tym bardziej, że to jest z dofinansowaniem.


(Stanisław Hołubczak) To, że z dofinansowaniem, to nie ma żadnego problemu.


(Waldemar Wawrzyniak) A jak, dokumentację ci sprawdzą [...] elementy? Przecież to było tak sprawdzane [...]

(Stanisław Hołubczak) [...] pozwolenie na użytkowanie [...]

[niezrozumiałe]

(Waldemar Wawrzyniak) To, o czym mówisz jak najbardziej, ale pamiętaj, że [...] Izba Obrachunkowa-

(Stanisław Hołubczak) Oni się nie znają [...]

(Waldemar Wawrzyniak) Ale czepiała się właśnie zapisów, no mówię ci.

- Ona się nie zna.

- A to się zna, czy nie, to ja tego nie oceniam. Natomiast takie sytuacje mają miejsce

i z tego tytułu-

(Stanisław Hołubczak) Jeszcze jedna uwaga. Może najważniejsza z całej mojej wypowiedzi to to, że

chciałbym zwrócić uwagę, że w wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosi 7 189 000


Zwiększamy deficyt o 700 000 A co wprowadzamy za to? Za te pieniądze?

Popatrzcie, panowie... państwo, przepraszam. Na planowane zadanie inwestycyjne.


Odwodnienie budynku głównego w Zespole Szkół na 11 Listopada.

109 tysięcy. Reszta to stare zadania.


700 tysięcy...

(Zofia Oświęcimska) Tam są wynagrodzenia dla DPS-u, remont łazienek-

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie, Pani Skarbnik, tu wszystko jest. Ja nie mówię, że czegoś brakuje.


Tylko mówię, że zwiększamy deficyt na wydatki bieżące.


A nie na inwestycje.


Dziękuję. Tylko tyle.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję.

(Grzegorz Burcza) A można dopytać w końcu? Bo tak nie padła ta informacja.

Czyli za ten nadzór autorski kto te 33 tysiące wziął?


(Ryszard Chmielowicz) Projektant.

- Czyli kto?

- Nie wiem jak się nazywa. Wiesz?


- Projektant to jest jak kierownik? Bo to jakoś tak jest...


Tu było mówione, że to niby nadzór autorski, ale również to przeprojektowanie

czyli projektant, później że architekt, później że geolog...

(Waldemar Wawrzyniak) Ten, który robił projekt tego... Projekt budowy.


[...]

(Marian Maliński) W każdym razie autor projektu, ten, który projektował od początku

również te dodatkowe rzeczy do projektu [...] za to wziął właśnie-

(Grzegorz Burcza) Ten sam, który, tak jak mówił nam kolega [...]

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie, nie. Projektant nie ustala, czy przesuwamy ścianę, czy nie.


Decyzję podejmuje inwestor.


(Grzegorz Burcza) No tak, ale jak byśmy mieli tak budować dom własny, to chyba...

(Leszek Stuła) To jest zrozumiałe. Też jako wykonawca muszę [...]


(Agnieszka Mackojć) Dziękuję bardzo. Jeszcze Pani Skarbnik.


(Zofia Oświęcimska) Odpowiem w temacie tych odsetek. W zeszłym roku, tak jak mówiłam-

[...] tam widzimy 55 000 w ciągu roku. A w tym roku do kwietnia-

(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, Pani Skarbnik ma głos. Proszę o ciszę.

(Marian Maliński) Stasiu, pytałeś o to.


(Ryszard Chmielowicz) 95, 99 tysięcy na odsetkach.

(Agnieszka Mackojć) Czyli zeszły rok 95 cały. A teraz do kwietnia 95 tysięcy.

(Stanisław Hołubczak) A to nie ja...


(Leszek Stuła) Jedna trzecia.


(Ryszard Chmielowicz) Stachu nie pytał, bo Stachu to wie.

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie. Ja wiedziałem ile kosztowały odsetki w ubiegłym roku.

Ile będą kosztowały w tym, tego jeszcze nie wiem.

[niezrozumiałe]

(Leszek Stuła) 200% więcej.


[niezrozumiałe]


(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę. Głos ma Pan Szafrański Grzegorz.


(Grzegorz Szafrański) Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Był taki chaos, że w końcu nie usłyszałem odpowiedzi

ile było - ile jest

(Zofia Oświęcimska) W zeszłym roku, w ciągu roku, za cały rok zapłaciliśmy około 95 tysięcy

a w tym roku do kwietnia wydaliśmy 99 ponad.


(Grzegorz Szafrański) Rozumiem, że to są odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów w tej kadencji, czy poprzedniej?


[...]

Czyli w tej kadencji nie było zaciągnięte... A, bo spłacamy kredyty z poprzedniej kadencji.


A ile spłaciliśmy?


[niezrozumiałe]

(Ryszard Chmielowicz) Było 12 milionów z haczykiem, jest pełna [...]


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Nie ma więcej pytań, proszę o tablicę do głosowania.


A więc przyjęliśmy jednogłośnie procedowaną uchwałę.

Przechodzimy do procedowania nad uchwałą w punkcie 11

A więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/270/2021

Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030

Czy tutaj są pytania? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Proszę o tablicę.


Dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przechodzimy do procedowania uchwały w punkcie 12

A więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu

placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dla Dzieci w Gryficach


I mamy... Tu się zmienił ostatni punkt tylko w tej uchwale.

Tak, chodzi o ogłoszenie w ciągu 14 dni... Na poprzedniej było 1 czerwca.

Więc wojewoda nam to wrócił do poprawienia. Czy tu jest potrzebna jakakolwiek dyskusja?


Dom Dla Dzieci, ta zmiana... ta poprawka.

(Stanisław Hołubczak) Wiem, wiem, ale ja mam uwagę do treści uchwały.


Tylko, że nie mam tej uchwały...

Na przykład... O, proszę państwa.

§1. Nadaje się statut placówce opiekuńczo-wychowawczej

Dom Dla Dzieci z siedzibą w Gryficach, ul. Polna

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. §3. Traci moc uchwała...


§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni.

I ja dostałem dokładnie to.


A gdzie jest statut?


(Ryszard Chmielowicz) No uchwalaliśmy go na poprzedniej sesji.

(Stanisław Hołubczak) Ale traci moc uchwała z poprzedniej sesji. To jak?

(Marian Maliński) W statucie się nic nie zmieniło, Stasiu.

[...]

(Stanisław Hołubczak) Znowu my się nie rozumiemy. Nadaje się statut, ale jego nie ma.


Gdzie on jest?

(Agnieszka Mackojć) Chodzi o fizyczny załącznik.


(Stanisław Hołubczak) Nie, zawartość uchwały.

Jest tylko uzasadnienie. Statutu nie ma.

(Ryszard Chmielowicz) Nie można jej tak wysłać, jasne.

(Stanisław Hołubczak) No to jak? Gdzie ten statut jest?

Albo jest w treści uchwały... No nie jest, no to gdzie on jest?

Nadaje się statut, którego nie ma.


To zgłaszam poprawkę w takim razie.

(Leszek Stuła) Słuchajcie, my statut znamy na pamięć.


(Waldemar Wawrzyniak) Ale wojewoda nie zna.

[...]

(Marian Maliński) Nadaje się statut stanowiący załącznik.

[...]


(Stanisław Hołubczak) Wnoszę o dopisanie w §1., po przecinku.


Na końcu zdania. "przy ul. Polnej 8" przecinek "stanowiący załącznik nr 1 do uchwały"


(Agnieszka Mackojć) Bardzo proszę o wprowadzenie, tak?


Tak, poprawkę musimy przegłosować.


Szanowni państwo, przegłosujemy najpierw zmianę §1.

A więc §1. przyjmuje brzmienie

Nadaje się statut placówce opiekuńczo- -wychowawczej Dom Dla Dzieci w Gryficach

z siedzibą w Gryficach przy ul. Polnej 8, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.


Tak? Bardzo proszę o tablicę do głosowania.


Tak więc zmiana została wprowadzona.

Teraz czy nad treścią uchwały jeszcze państwo chcecie dyskutować?

Proszę bardzo o tablicę.


I proszę o oddanie głosu.


Bardzo dziękuję. Siłą 11 głosów podjęliśmy uchwałę w sprawie nadania statutu

placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Przechodzimy do realizacji punktu 13. A więc podjęcie uchwały Rady Powiatu

W sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dla Dzieci nr 2 Gryfice


Mamy treść uchwały.


I tu jest ta sama sytuacja, którą podważył nam wojewoda.

A więc §5. otrzymał brzmienie, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Czy tu jest potrzebna dyskusja? Ktoś chciałby zająć głos?

Jeśli nie, bardzo dziękuję. Proszę o tablicę.


(Ryszard Chmielowicz) Stachu, nie masz uwag?


(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Uchwała została jednomyślnie podjęta.

Punkt 14. Szanowni państwo, dzisiaj otrzymaliście uchwałę [...] pracy

a więc podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2022


Przeczytam treść uchwały. Na podstawie Art. 17, ust... Tak, bo jest wprowadzona uchwała, należy przedstawić.


Na podstawie Art. 17, ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Rada Powiatu w Gryficach uchwala, co następuje.

§1. Zatwierdza się plan pracy na rok 2022 Komisji Rewizyjnej Powiatu Gryfickiego

Zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik jest następujący.

Propozycja planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego na 2022 rok


1. Kontrola stanu obiektów w ZS w Gryficach

2. Kontrola wynagrodzeń i stanu wydatków w DPS Jaromin.

3. Kontrola przygotowania placówki Dom Dla Dzieci do funkcjonowania w nowej siedzibie

i 4. Wykonanie kontroli według zaleceń Rady Powiatu.


Propozycja planu prac została ustalona przez komisję na posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 roku.

Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby coś zmienić?


Bardzo proszę. Pan Stanisław Hołubczak.


(Stanisław Hołubczak) Pani Przewodnicząca przeczytała "4. Wykonywanie kontroli według zaleceń Rady Powiatu."

To nie jest według zaleceń, tylko według zleceń.

(Agnieszka Mackojć) Przepraszam, zleceń. Źle przeczytałam.


[...]


Bardzo dziękuję. Jednomyślnie przyjęliśmy plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

Szanowni państwo, czy państwo macie...

Nie ma? Pan Grzegorz Burcza.

(Czesław Bukowiec) Ja mam jedno pytanko. Został złożony wniosek...

(Agnieszka Mackojć) Pan Grzegorz Burcza.


Proszę wcisnąć guzik.

(Grzegorz Burcza) To tak... Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni państwo.

Dość mi jest niezręcznie zadawać to pytanie. Ale skoro Zarząd nie...

No jakby sam nie czuje tej potrzeby, to po prostu

dochodzą jakieś niepokojące informacje z DPS-u z Trzebiatowa.

Chodzi o sytuację w Domu Pomocy Społecznej.

I naprawdę daleko mi do życia prywatnego osób, zwłaszcza dyrektorów.

I to kompletnie nie jest moim zamiarem, ale w kwestii służbowej przede wszystkim się pytam.


Czy faktem jest, że dyrektor DPS-u w Jarominie został aresztowany?


Jeżeli ten temat jest pozasłużbowy to oczywiście nie ma pytania.

Ale jeżeli jest to związane z pracą w DPS-ie, to proszę odpowiedzieć.


(Ryszard Chmielowicz) Może inaczej. Nie miałem takiej informacji od służb, które tego dokonały.


Chociaż poinformowano mnie, że zabierają na przesłuchanie.


Prywatnie wiem, że to przesłuchanie miało miejsce w Szczecinie.

Nie wiem, jak długo to trwało.


Nie znam szczegółów i trwa postępowanie wobec... wyjaśniające wobec Pana Dyrektora.


Jest urlopowany w tej chwil.


(Grzegorz Burcza) Czyli jest teraz na urlopie, czyli nie jest tak jakby w tym momencie aresztowany?

(Ryszard Chmielowicz) Jest na urlopie, nie zarządza jednostką w tej chwili.

(Grzegorz Burcza) Okej, no bo ponoć 16 zarzutów. Jeżeli są to zarzuty te najcięższego kalibru

to naprawdę wielka przykrość pana spotkała i co z tym Pan Starosta zamierza robić?

Kto teraz rządzi, czy tam kieruje DPS-em w Jarominie? Jak to wygląda?


Jest zastępczyni wskazana przez nas. Osoba, która... Jak ona się nazywa? [...]


(Grzegorz Burcza) To jest osoba pełniąca obowiązki dyrektora DPS-u obecnie, tak?

(Ryszard Chmielowicz) Tak, zastępująca dyrektora.


Nie pełniąca, zastępująca.


(Grzegorz Burcza) Czyli to nie jest pracownik DPS-u?

- Jest.

- Ale zrozumiałem, że jakby...

- Jest pracownikiem [...] ona była kiedyś pracownikiem księgowym.

Nie...

[...]

Ona z PCPR-u przeszła do...

[...]


(Marian Maliński) To jest Pani [...] ona była kierownikiem w PCPR-ze w Gryficach.


I za porozumieniem stron przeszła na wolny etat.

(Ryszard Chmielowicz) Bo odeszła z DPS-u Pani [...]

I na to miejsce właśnie została...


Zaproponowała, że chciałaby zmienić miejsce pracy

i mając wszelkie kwalifikacje do tego, żeby objąć czynności zawodowe w tej jednostce

została tam zatrudniona

i dyrektor ustanowił ją taką swoją zastępczynią na czas jego nieobecności.


Wskazaliśmy tą osobę uroplując dyrektora, na jego życzenie.


(Grzegorz Burcza) Czyli potwierdza Pan Starosta, że jednak się ta rzecz zadziała, tak?

- Tak.

(Marian Maliński) Coś tam się dzieje.

(Grzegorz Burcza) Coś tam się dzieje... No dobrze, czyli czekamy na rozwój wydarzeń. Drugie pytanie.


Zadawałem pytanie już dość dawno, 28 listopada.


Dotyczące wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć natury kulturalno-rewitalizacyjnej zabytków.

I chciałbym się dowiedzieć, bo Pan Starosta raczył odpowiedzieć na to pytanie

czy został złożony co najmniej jeden wniosek?


Czy został zakwalifikowany, czy nie?


(Ryszard Chmielowicz) Nie wiem, nie sygnalizowano mi, więc chyba jeszcze wyników nie ma.


- Czyli jeszcze nie mamy wiedzy na ten temat, tak?

- Nie mamy wiedzy.

- [...] będę czekał na odpowiedź.

- Popytam i dam do informacji.

- Dobrze, dziękuję bardzo.

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuję. Pan Stanisław Hołubczak?

(Stanisław Hołubczak) Ja tylko chciałbym zaapelować do wszystkich na tej sali


w sprawie właśnie tego pytania Pana Grzegorza.

Wezwanie na przesłuchanie to można powiedzieć - podstawowa czynność.

Postawienie aktu... Mówię to z własnych doświadczeń. Postawienie aktu oskarżenia to nie oznacza

(Ryszard Chmielowicz) Że jest winny.

(Stanisław Hołubczak) Że oskarżona osoba jest winna. To sąd dopiero orzeka.


Nie wolno dzisiaj komukolwiek mówić o czymkolwiek, dopóki nie ma prawomocnego wyroku sądu.


(Joanna Duzinkiewicz) Tu nie padło oskarżenie.

(Stanisław Hołubczak) Nie, nie. Ja nie mówię, że padło. Tylko proszę, żeby nie doszło do tego.

Z własnych doświadczeń mówię państwu.

(Ryszard Chmielowicz) Ostrożnie się w tych kwestiach zachowywać, nie tylko na tej sali...

(Marian Maliński) Nie daj Boże nikomu...

(Ryszard Chmielowicz) Ale i poza salą.


Takie sytuacje miały miejsce wobec [...] poprzez pomówienia [...]

[...]

(Grzegorz Burcza) [...] miałem kłopoty, jeżeli tak można delikatnie nazwać, z organami śledczymi.

Gdzie ja musiałem udowadniać, że to nie ja złożyłem podpis. Coś faktycznie nienaturalnego.

Tutaj... Dlaczego to pytanie padło, no dlatego, że wydawało nam się

że powinniśmy w klarownej sytuacji funkcjonować i jeżeli się zadziały jakieś przykre rzeczy

jakieś zarzuty i faktycznie te zarzuty-

(Ryszard Chmielowicz) Do klarownej sytuacji jeszcze nie doszło, to co mówił Stanisław.

I wtedy, kiedy będą to klarowne sytuacje, na pewno będzie to


(Grzegorz Burcza) Dlatego najgorsze, co może [...]

[...]

(Marian Maliński) Ja miałem taki przypadek, że...


(Grzegorz Burcza) Ale to w starej [...] może

(Marian Maliński) Nie, to dopiero było 3 miesiące temu.

[śmiechy]

(Czesław Bukowiec) Ale ty masz branie [śmiechy]

(Grzegorz Burcza) Nie poznaję go.


(Agnieszka Mackojć) Szanowni państwo, Pan Czesław Bukowiec ma głos.

(Czesław Bukowiec) Ja mam takie pytanko.

Już schodzę na ziemię. Był złożony wniosek z tak zwanego funduszu popegeerowskiego

na przebudowę drogi Słudwia--

(Ryszard Chmielowicz) Nie ma jeszcze, Czesiu, wyników.

(Czesław Bukowiec) Jest decyzja, nie ma decyzji, jest wniosek [...]

[niezrozumiałe]

(Ryszard Chmielowicz) Wnioski wszystkie zostały skierowane do komisji rządowej

(Ryszard Chmielowicz) Tak, do końca maja (Ryszard Chmielowicz) Wnioski wszystkie zostały skierowane do komisji rządowej

(Ryszard Chmielowicz) Tak, do końca maja

(Czesław Bukowiec) To już miało być, jak dobrze pamiętam-- (Ryszard Chmielowicz) Tak, do końca maja

(Ryszard Chmielowicz) Tak, do końca maja

mówiło się, że na dzień matki będzie rozstrzygnięcie.

Nie mam takiej wiedzy, zdaje się że tego rozstrzygnięcia

to nie nastąpiło

dlatego nie wiem. Tam między innymi jest ta

słudwia, przebudowa kilometra drogi

za 2 miliony dwieście dolarów

(Grzegorz Burcza) To był wniosek do 2 milionów

(Ryszard Chmielowicz) Tam było chyba 200[...]

[niezrozumiałe]

(Agnieszka Mackojć) Bardzo dziękuje, czy jeszcze ktoś?

Jeżeli nie wtedy informacje w tym 16

Informacje i komunikaty przewodniczącej rady

Szanowni Państwo, Pan Pawlak

Przewodniczący stowarzyszenia mniejszości Ukraińców

tak, w trzebiatowie,

zaprasza nas wszystkich bardzo serdecznie na koncert

charytatywny do mrzeżyńskiego centrum sportu

6 czerwca na godzinę 17:00.

Tam będzie koncert 60 bandurzystów

którzy przyjadą z kijowa.

to specjalnie...

Pewnie że bardzo zachęcam, bardzo zapraszam w jego imieniu

Mam nadzieje że tam się conajmniej w takim składzie wstawimy

[Ryszard Chmielowicz] Ponoć jakiś topowy zespół który to tworzy wielka

liczba tych muzyków i tworzą ponoć fantastyczną muzykę

że warto przyjechać na te bieszady

i pamiętać że to będzie impreza charytatywna

żeby też się uzbroić

w jakieś złotówki

[Waldemar Wawrzyniak] Coś do puszki wrzucić

[Ryszard Chmielowicz] To też między innymi taki cel tego przedsięwzięcia

[Agnieszka Mackojć] Dobrze ja dziękuje

proszę bardzo w ramach wolnych wniosków

Pan Grzegorz Szafrański

[Grzegorz Szafrański] Zanim wolne wnioski złoże

To tak właśnie w odniesieniu...

Do tego przedsięwzięcia który będzie tutaj w mrzeżynie

bardzo piękny, panie starosto fajnie by było te upominki

takie drobne, które wydajemy jednak... przygotować

też dla osób które przyjadą do mrzeżyna

będą piękny koncert dawały a my jesteśmy

w stanie im tak podziękować.

-znowu słyszę pierdoły.

-przemyślimy to, a wtedy nie mamy dużo.

-no nie mamy dużo, ale..

-mozemy po prostu zwiększyć i[...]

[niezrozumiałe]

[Joanna Duzinkiewicz] Myślę że breloki to niekoniecznie,

może kubki termiczne, jeżeli już chcemy czymś podarować.

[Ryszard Chmielowicz] A no właśnie, a no właśnie takie żeby...

-Ale jest pomysł państwa...

[Ryszard Chmielowicz] Kubki termiczne z logo powiatu

i tak dalej, to świetny pomysł

[niezrozumiałe]

-Ja bym proponował w opasce na przykład.

-Proszę państwa[...]

[Grzegorz Szafrański] Że jeśli ten dział wiceprzewodniczący[...]

Zanim złoże na piśmie

Takie dwa wolne wnioski, chciałbym tutaj przedstawić swoją...

właściwie wnioski.

Wiem że mamy przygotowaną koncepcje

sali gimnastycznej w szkole.

Co prawda, przy szkole w Trzebiatowie

Co prawda jeszcze jej nie widziałem.

-Mam nadzieję że gdy będę miał czas -Widziałeś -No nie -Pokazywałem ci

[Grzegorz Szafrański] Nie Panie starosto, jeszcze mnie nie było wtedy

[niezrozumiałe]

-tak? tak,tak.


-Koncepcja jest przygotowana -I tutaj w nawiązaniu do tej koncepcji

[Grzegorz Szafrański] Chciałbym zapytać zarząd


czy w tym kierunku są poczynione jakieś dalsze kroki

związane z tym przedsięwzięciem

bardzo chyba ważnym dla społeczeństwa,

dla uczniów szkoły i dla społeczeństwa przede wszystkim

Trzebiatowskiego, a chciałbym nadmienić że

większość członków rady powiatów

Chyba nawet na komisjach,

zadeklarowała jak gdyby...

podjęła ten temat dość mocno żeby go kibicować

jak najszybciej żeby ta sala

powstała. Wiem że to są spore pieniądze, ale

cóż, mamy polski ład

nowy ład może

więc może w przyszłości niebawem

na jesień, może w najbliższym rozdaniu

będą z tego tematu skorzystać.

Więc, taki wniosek zostanie przeze mnie tutaj skierowany

no i kurie, to proszę państwa

tak się składa, że

miałem przyjemność ostatnio spotkać się z Panem burmistrzem

w trzebiatowie, Panem burmistrzem Józefem Domańskim

i on się taką drogą

która została już przetarta

ostatnimi czasy właśnie w gryficach, czyli

takiej bardzo solidnej samorządowej współpracy między

powiatem gryfickim i gminą gryfice

to zostało wykonane odcinek w Rotnowie bodajże

ścieżki... nie, przepraszam, nie ścieżki rowerowej tylko

chodnika bodajże, mówię dobrze?

[Ryszard Chmielowicz] Nie, nie, nie, to było Przybiernówko

[Grzegorz Szafrański] Przybiernowo tak? Przybiernówko, Przybiernówko

-A to gryficka gmina? -tak

[Ryszard Chmielowicz] A to rada sołecka tam dołożyła pieniądze

[Grzegorz Szafrański] O, bardzo dobre przedsięwzięcie

[Ryszard Chmielewicz] A zarząd dróg powiatowych wykonało robocizne [Grzegorz Szafrański] O, bardzo dobre przedsięwzięcie

[Ryszard Chmielewicz] A zarząd dróg powiatowych wykonało robocizne

[Grzegorz Szafrański] No i właśnie idąc taką właśnie fajną współpracą

jak została nawiązana...

Pan burmistrz notował, zadeklarował

w rozmowie i tam już po raz któryś,

że jest skory zakupić materiał

celem wykonania chodnika na ulicy kilińskiego w Trzebiatowie.

Chodnik jest w pasie jezdni drogi powiatowej.

Jest tam co prawda na dzień dzisiejszy

koszt wykonania takiego przedsięwzięcia

jednak, fajnie by było gdybyśmy...

[Ryszard Chmielewicz] Jaka jest długość[...]

[Grzegorz Szafrański] To znaczy tam jest długość

około 600 może 700 metrów

natomiast...

[Ryszard Chmielowicz] 1 metr ile bieżący teraz?

[Grzegorz Burcza] Metr bieżący gdzieś około 250...

nie, metr kwadratowy od 250 złoty

[Grzegorz Szafrański] No i tutaj właśnie[...]

[niezrozumiałe]

I tutaj właśnie dlatego wiemy, że już są pieniądze, tak

warto by było, naprawdę...

jedyny pominę tą inicjatywę

żeby zarząd podjął do naszego działania

mamy tutaj współpracę z gminą, są to uważam też dobre środki

wymagane przez gminę, i dobrze im tu zrobić te 400 chociaż

może 500 metrów, nikt dzisiaj nie mówi ze to musimy aż cały odcinek

jest to odcinek chodnika

z płyt które są naprawdę w fatalnym stanie,

jest dość dużo społeczeństwa młodego

z wózkami i proszę uwierzcie, narzekają,

narzekają naprawdę na ten odcinek strasznie, także

zapraszam do inicjatywy, dziękuje

[Agnieszka Mackojć] Dziękuje bardzo

[Łukasz Czyrny] Ja się cieszę Grzegorz że poruszasz temat [Agnieszka Mackojć] Dziękuje bardzo

[Łukasz Czyrny] Ja się cieszę Grzegorz że poruszasz temat

polityki powiatowskiej, z tym że[...]

[niezozumiałe]

[Grzegorz Szafrański] Karnica nie chce dołożyć

[Ryszard Chmielowicz] Widzicie, ale właśnie po to my jesteśmy, tak

[Waldemar Wawrzyniak] Ale fundusz sołecki ma dołożyć

[Marian Maliński] A ja się ciesze że Pan przewodniczący

że już poruszył sprawę hali w Trzebiatowie

bo ja tam jeżdżę do tej szkoły,

nadzoruję szkołę i naprawdę ta rada była w tej chwili i jest...

wysłałbym córki normalnie i wracałbym do pracy[...]

[Stanisław Hołubczak] A jak Pan, nie normalnie jeździ?

[niezrozumiałe]

[Marian Maliński] Nasza bilada w Płotach też 20 lat za długo stała

ale to też...

taka hala, sportowa

co Rysiek ją koło gimnazjum miał

[niezrozumiałe]

[Stanisław Hołubczak] Ale patrz ile ona też, 20 lat wytrzymała

jakie nabory śniegu

[niezrozumiałe]

[Marian Maliński] Wysoko ustawionym posłem który jest bardzo, przeżyty nam i jest bardzo ważny

[...]

ale powiedziałem że tam mamy klasy mundurowe

to jeszcze bardziej się... tam pomagał

także myślę że na końcu nam powiedział

no to raz trzeba, jest koncepcja, później trzeba taką koncepcje zatwierdzić

potem zlecić ten...

[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo, przypominam trochę...

[niezrozumiałe]

[Marian Maliński] Ale to nie jest stodoła bo

to jest taka sala połączona pięknie z

[niezrozumiałe]

bardzo funkcjonalnie, bardzo ładna

bo powiedziałem żeby stodoły nie stawiać

[...]

[niezrozumiałe]

[Agnieszka Mackojć] Dobrze szanowni Państwo jescze Panu dam ostatni głos

[Joanna Duzinkiewicz] Przepraszam, ja też się zgłosiłam

[Łukasz Czyrny] Koleżanka się pierwsza zgłosiła

[...]

[Agnieszka Mackojć] Dobrze, to już przegłosujmy

[Joanna Duzinkiewicz] Szanowni Państwo, Panie Starosto

Ja bardzo proszę monitorować, nie zapominać o braku chodnika

w Trzebiatowie, co prawda to jest droga wojewódzka

nie mniej jednak za moment będzie droga powiatowa

chodzi mi odcinek drogi kamienieckiej

tak, i droga zagórska tam jest naprawdę niebezpiecznie

i bądźmy mądrzy przed szkodą

[Ryszard Chmielowicz] Rozmawiałem na ten temat z dyrektorem wojewódzkim

tak to się nazywa?

[Joanna Duzinkiewicz] Ja przepraszam Pana, tam nawet nie ma wyznaczonego

przejścia dla pieszych, nawet przejścia dla pieszych

nie ma wyznaczonego

[Ryszard Chmielowicz] I powiedział że nie mają w planie tego przedsięwzięcia.

Nie mniej jednak

oni po wybudowaniu obwodnicy przekażą te odcinki

dróg do powiatu, ale że

zasygnalizował to Józef Domański, że

on te drogi przejmie ale to nie będziemy

sobie przekazywać wzajemnie to

[...]drogi od razu od

zarządu dróg wojewódzkich

i możemy tam współuczestniczyć

w ciężarach ewentualnie na jakimś tam

drobnym wymiarze, żeby to zrobić.

Ale to nie zrobią teraz przed przekazami.

To powiedzieli mi Panowie i marszałek też że nie ma inwestycja

...ma ściśle określony budżet finansowy


[Agnieszka Mackojć] Dobrze, bardzo dziękuje, proszę Pani[...]

[Ryszard Chmielowicz] Ale cały czas pamiętam o tym, rozmawiam na te tematy [Agnieszka Mackojć] Dobrze, bardzo dziękuje, proszę Pani[...]

[Ryszard Chmielowicz] Ale cały czas pamiętam o tym, rozmawiam na te tematy

aby wszystko dało się wypracować, jakiegoś

wspólnego stanowiska, czekamy na przekazanie...

[Joanna Duzinkiewicz] I kiedy to przekazanie ma nastąpić?

[Ryszard Chmielowicz] No, do końca czerwca miała być oddana

ta obwodnica, zdaje się że ona jest przedłużona

po wakacjach z tego co słyszałem

to jesienią oni od razu będą

żeby to od razu będzie przygotowywane

tą uchwałę sejmików,

sejm podejmie uchwałę o przekazaniu

zmiany kategorii drogi

i..

i zaproponujemy żeby od razu było dla nas

gminy albo powiatu

[Grzegorz Szafrański] Panie starosto, piękna wizytówka

na miarę uczniów szkoły Herberta

[Agnieszka Mackojć] Bardzo dziękuje, proszę bardzo Pan Grzegorz

[Grzegorz Burcza] Szanowna Pani przewodnicząca, dziękuje, Panie starosto

zapewne Pan pamięta jak na

poprzednich sesjach, za zresztą zgodą

praktycznie wszystkich

Szanowni Państwa no i obie są chyba związane z

radowaniem [...] w gryficach.

Jedyna taka perełka na samym wybrzeżu

zgodzili się praktycznie wszyscy radni, że

należy podjąć działania, Pan mówi że

były jakieś podejmowane wcześniej

ale nie zaopatrzone były te

umowy czy... jakby coś na dzisiaj więcej

czy udało się spotkać z Panem marszałkiem?

I mamy jakieś szanse na uratowanie tego muzeum Darii.

Całego muzeum

[Ryszard Chmielowicz] Nie udało się

spotkać z marszałkiem stricte w tym temacie

ale, oczywiście pytanie zadaliśmy dyrektorowi tego muzeum

To taką nie nieładną odpowiedź dał, nie mam tego

przy sobie w tej chwili

-Ale jest tutaj

-po sesji, po sesji

-po sesji nie

[niezrozumiałe]

[Ryszard Chmielowicz] Czyli była jedna koncepcja

on ją w ogóle, pieniądze na koncepcje

Marszałek go tutaj zrąbał, tego dyrektora

głowa była zwieszona, a teraz

a teraz on się taką arogancją wykazuje bo nie zrobili wtedy tego

co było w zamiarze

[Joanna Duzinkiewicz] Nie ma w ogóle szans?

[Ryszard Chmielowicz] że szczupłość terenu i tak dalej... nie. nie

Oni podpisali jako muzeum

podpisało umowę ze stowarzyszeniem, które

wzięło jedną tą lokomotywę

i oni tą lokomotywę

mieli środki...

od prezydenta Koszalina

bo do Koszalina 1,5 miliona złotych

gdzieś tam nie wiem, jakim działom, zdaje się że

połowę kasy to dał prezydent, czyli

700 tysięcy.

Mają to wyremontować

i tam kolejka...

ta lokomotywa ma po prostu jeździć i służyć

ludziom unii, tak.

Nas na ten czas nie było stać

-nic nie sprzedają z tych lokomotyw

-proszę?

-nic nie sprzedają z tych lokomotyw?

-przekazują

-wydali sporządenie na 10 lat na to stowarzyszenie

[Ryszard Chmielowicz] Remontuje i ono tam jeździ

gdzieś tam po tym koszalińskim

[Grzegorz Burcza] Mam taki zamiar że gdyby była jakaś do sprzedaży to mógłym jedną kupić

wezmę sobie na emeryturę [...] wyremontować

[niezrozumiałe]

[...] zrobił bym elektrownie napędzaną...

[Agnieszka Mackojć] Proszę bardzo, Pan Łukasz Czyrny który od pół

godziny próbuje dobić się do głosu, proszę

Panie Łukaszu

[Łukasz Czyrny] Znaczy ja może nie w kontekście interpolacji, ale

chciałbym dopowiedzieć też, jakby urzędu

[...]

Szanowni Państwo, ja tylko

podam decyzje jakie

były we wcześniejszych latach.

W 2019 roku

na spot było przeznaczone 125 tysięcy,

a w tym roku mieliśmy przeznaczoną kwotę 60 tysięcy, więc

dlatego mieliśmy dzisiaj na sesji tą dodatkową kwotę

[niezrozumiałe]

-na spot

125 tysięcy było na spot

[...]

-na lokalizacje różnych innych

-tak, zgadza się

-nie tylko stąd

-a wie pan

-jeżeli zrobimy tak jak w latach wcześniejszych, to nie było dzisiaj tematu

-[...] w tamtym urzędzie

-szczególnie jeśli chodzi o wynagrodzenie

-2019 rok, to ja nie mówię o 2018

-no tak, w 2019 rok

[Stanisław Hołubczak] Ja zrozumiałem co powiedziałeś

W 2019 płace w stosunku do dzisiejszych

były o ile niższe?


Nie, oczywiście marzenia, ale napewno o 20

Wydatki na energię elektryczną o ile były niższe?

-ale na gaz...

-o 300 złoty

[Stanisłąw Hołubczak] Łukasz, zupełnie inne wydatki i inne czasy

Nie porównuj wydatków w 2019 roku i wydatków dzisiaj

Bo dochody wcale tak bardzo się nie zwiększyły.

Porównaj wzrost dochodów, tak?

[Łukasz Czyrny] Ale tu nie rozmawiamy o przesunięciu

środków dla tego posiedzenia,

tylko i wyłącznie na sport

25 tysięcy na sport

[Stanisłąw Hołubczak] No tak, bo ty myślisz tylko o sporcie

a ja mówie o całym urzędzie

[Łukasz Czyrny] Ale ja nie mówie wcale o żyiu

[Stanisław Hołubczak] Ale porównaj sobie budżet, czy wzrosły o tyle

dochody powiatu

żeby można było przeznaczyć taką samą...

[Ryszard Chmielewicz] Nie, nie. Tu nie ma mowy o takich samych

ona jest w połowie mniejsza

[Stanisław Hołubczak] Chwila, chwila, ale zupełnie inne realia mieliśmy

W 2019 roku, a zupełnie inne są w tym roku

Co będziemy zakłamywać że dzisiaj jest tak samo jak w 2019 roku


[Łukasz Czyrny] No to w 2019 roku

Faktycznie są... będą

takie same jak pobierane

tak, tylko mieliśmy 2 lata

pandemii i dlatego przegłosowano

[Stanisław Hołubczak] Ale sytuacja jest zupełnie inna

bo gdyby wzrosły o tyle samo dochody

w stosunku do

2019 roku

jak planowaliśmy

kolejne lata to dzisiaj byśmy mogli powiedzieć

że dajemy na sport 100 albo 200 tysięcy

bez żadnego problemu

ale wydatki innego rodzaju zupełnie się zmieniły.

My nie mamy na to żadnego wpływu


[Agnieszka Mackojć] Tak długo że bez względu tego że jak dziś

nie zainwestujemy w sport, to za 10 lat

będziemy inwestować w opiekę zdrowotną

na przykłąd, oczywiście że tak

Musimy budować

ten filar.. to zdrowe społeczeństwo

I tutaj nie można aż tak...

[Stanisław Hołubczak] Zaraz, zaraz, jeżeli w ten sposób

Jeżeli w ten sposób mówimy, to mówmy o finansowaniu

zainstałym, proszę bardzo, mówmy

Załóżmy klub

albo dofinansujmy

klasy sportowe szkoły

[Łukasz Czyrny] Ależ oczywiście Stasiu, z tych środków są... klasy sportowe szkoły

[Łukasz Czyrny] Ależ oczywiście Stasiu, z tych środków są...

[Stanisłąw Hołubczak] Nie z tych, szkoła to szkoła

Jakie to oni tam, stałe wychowanie młodzieży powoduje że

będziemy mieli mniejsze wydatki

na opiekę zdrowotną w przyszłości

[Agnieszka Mackojć] Ale żeby ich zmotywować to musimy

też im pokazać drugą stronę

[Stanisław Hołubczak] A jak my mówimy o ich organizacji

to jest i zakup pucharu, albo dyplomu

Ale to jest nieporozumienie

[Łukasz Czyrny] Ależ oczywiście że to jest jeden

z elementów, był wprowadzony ostatnio na wodę

[Stanisław Hołubczak] Całe to nieszczęsne przedsięwzięcie...

[Łukasz Czyrny] Ale Stasiu sam słyszałeś stadiony

Nie pamiętasz?

[Ryszard Chmielowicz] Na gryf arenie niedawno

wprowadzą ludzie to całe przedsięwzięcie

a nagrody są rzeczą oczywistą

[Łukasz Czyrny] Trzeba to zorganizować...

[Stanisłąw Hołubczak] Są imprezy któe można zorganizować bez żadnych nakładów

i tak róbmy, natomiast

gdy mówimy o przyszłych

wydatkach na opiekę zdrowotną

to musimy mówić o stałych zajęciach

wychowanie w szkole, sport w szkole

to powinniśmy wspierać a nie jakieś tam

zajęcia na które za refundujemy puchar

-kiedyś były takie z sks

-oczywiście że tak

[Ryszard Chmielowicz] Stanisław, nie spłaszczaj bo jeśli

są imprezy sportowe

przygotowane, takie rozwojowe,

powiatowe czy gminne

to ten uczeń

idąc na taką imprezę on się trochę przygotowuje już

on sobie biega po[...]

[niezrozumiałe]

[Grzegorz Szafrański] Proszę państwa, ustalicie że

[...]

Proszę państwa, pozwolicie że się jeszcze do tego

odniosę, bo my mówimy o tym co my dajemy

i wiecie Państwo jaki wkład

pracy wydziału promocji

ma Pani również dyrektor, która

pozyskuje niesamowitych sponsorów

za ogromne pieniądze

ostatnie, wygrał ostatnie, impreza gryficka

przy gryf arenie to kilkanaście

tysięcy złoty bodajże pozyskanych

z sponsorów

my nie robimy

my jako powiat

to robimy to również proszę Państwa

robimy to również dla rodzin, tam uczestniczą rodzinami

małe dzieci, 4, 5 lat i również seniorzy

to wszytko ma naprawdę ogromne znaczenie

[Niezrozumiałe]

Dlatego podziękowania dla Pani Gryguś

[Stanisław Hołubczak] Czy ktoś powiedział że jej się nie należy podwyżka?

[Grzegorz Szafrański] Też się z tym zgadzam

[Stanisław Hołubczak] Dajmy podwyżkę, niech tak działa

[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo

[Niezrozumiałe]

Szanowni...

[Niezozumiałe]

Szanowni Państwo...

[...]

Szanowni Państwo dzisiaj sobie przywitamy

Bardzo miłe souveniry, to są souveniry między innymi

ze szlaków przeznaczonych, ale to jest

z najlepszymi życzeniami na dzień samorządowca

życzeniami takiej serdeczności, oddania dla ludzi

którzy dla społeczeństwa

oby nam to oddanie, ta służba, sprawiała przyjemność

-jest torba, można proszę ją wziąć

[...]

[Agnieszka Mackojć] Szanowni Państwo, zamykam dzisiejsze spotkanie