Rada Powiatu Gryfickiego

Lista sesji

Transmisja Online (YouTube)
2024-05-06
I sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji
2024-05-27
II sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji
2024-06-27
III sesja Rady Powiatu Gryfickiego
VII Kadencji

Radni obecni na sesji

LpImię i nazwisko

Porządek obrad

LpTytuł

Zapytania i interpelacje radnych

Lptypdataw sprawieskładającyOdpowiedź
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
[Łukasz Czyrny] Dobrze Szanowni Państwo pozwolicie że już zaczniemy jest po godzinie 12

Witam Państwa serdecznie


na 2 sesji Rady Powiatu Gryfickiego 7 kadencji

dziś mamy 27 maja tak się akurat złożyło Szanowni Państwo że dziś mamy dzień samorządowca

i w pierwszej kolejności chciałbym złożyć w imieniu Rady Powiatu

serdeczne życzenia dla wszystkich samorządowców Nie tylko z Powiatu Gryfickiego ale dla wszystkich Tak?

Są z nami dyrektorzy dzisiaj Wydziałów Dyrektor PODGiK i pracownik Wydziału Edukacji [WE]

i z PCPR-u

[WE] Nie jestem dyrektorem [śmiech]

[Łukasz Czyrny] Ja wiem ale Pani zastępuje

i zastępca dyrektora PCPR

Więc w imieniu Rady Powiatu Chciałbym serdeczne złożyć życzenia Państwu

ze względu na to że jest dzisiaj święto przede wszystkim Wasze Tak?

Bo jakby samorządowcy którzy wchodzą w skład Powiatu Gryfickiego

Starostwa Powiatowego w Gryficach działają i służą mieszkańcom

Jest to bardzo ważna misja dlatego jest dzisiaj dzień w którym powinniśmy

podziękować wszystkim za pracę

I również Oczywiście tutaj Szanowna Rado te życzenia do Was

[...] I wzajemnie Dziękujemy


[Łukasz Czyrny] Przechodzimy dalej do punktu 1 sprawy regulaminowe Otwarcie posiedzenia już nastąpiło

sprawdzenie quorum Prezentuję listę obecności na 17 radnych 16 radnych jest

Nie ma z nami radnego pana Leszka Droździela Pan Lesze Droździel

złożył usprawiedliwienie nieobecności w

miesiącu czerwcu przybywa sanatorium więc na skład


17 radnych jest nas 16 więc możemy podejmować uchwały czyli mamy quorum


Punkt C przyjęcie porządku obrad Porządek obrad był załączony razem z dokumentami sesyjnymi

Czy ktoś ma jakieś uwagi chciałby coś zmienić dodać jakiś punkt?

To słucham Nie widzę z sali więc przejdźmy do kolejnego podpunktu

Jest to podpunkt D przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia

Protokół również był tutaj do wglądu w biurze Rady

Czy ktoś z Szanownych Radnych ma jakieś zastrzeżenia do porządku?

Jeżeli nie to bym prosił o przegłosowanie porządku

Proszę o tablicę do głosowania


Będzie będzie szybka szybka sesja

[...] Przyspieszamy po prostu


Dobrze to proszę o głosowanie


Proszę o głosowanie jeszcze radnych Pani Katarzyna i Pani Małgorzata

Dobrze mamy Okej dziękuję

Ja jeszcze pozwolę sobie przeczytać porządek obrad których dzisiaj będzie na dzisiejszej sesji

Punkt 1 już mamy za sobą punkt 2 ocena zasobów pomocy społecznej

Punkt 3 podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania ponaglenia według właściwości

Punkt czwarty podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

nr LXVIII/394/2023 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały

nr LXIII/395/2023 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2024-2032

Punkt 6 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego

Punkt 7 podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków

i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryficki

Punkt 8 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu

działań stałych Komisji Rady Powiatu Gryfickiego

Punkt 9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego

Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej

Punkt 10 podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego

Komisji Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia

Punkt 11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego

Komisji Prawa Bezpieczeństwa i Administracji

Punkt 12 podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Punkt 13 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego Komisji statutowej

14 punkt Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

15 punkt Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania

Komisji Skarg Wniosków i Petycji Powiatu Gryfickiego

Punkt 16 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej

17 punkt Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Komisji Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia

Punkt 18 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Komisji Prawa Bezpieczeństwa i Administracji

19 punkt Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

punkt 20 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Komisji Statutowej

Punkt 21 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Punkt 22 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Punkt 23 Interpelacje i Zapytania Radnych

24 punkt Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady

Punkt 25 Wolne wnioski

Punkt 26 Zakończenie posiedzenia

Tak porządek dzisiejszy się przedstawia

Ja przepraszam jeszcze bo nie przywitałem Pana Mecenasa

Na dzisiejszej sesji pan mecenas się schował tak za filarem i go po prostu nie widać

Ale jest więc jeżeli będzie nam pomoc potrzebna pan mecenas tutaj jak najbardziej będzie służył swoją pomocą

więc bym prosił jeszcze o przegłosowanie porządku który przeczytałem


Proszę zagłosować


Już poszło Tak


Dobrze Dziękuję


Przechodzimy teraz do punktu 2

Ocena zasobów Pomocy Społecznej Bardzo bym prosił tutaj przedstawicielkę wydziału

Panią o wprowadzenie i omówienie


To tak Dokładnie

[PCPR] To jest dokument który powstał na podstawie ustawy artykułu 18 ustawy o pomocy społecznej

Obowiązek taki mają i inne powiaty i samorządy województwa

On jest sporządzany z sytuacji społeczno-demograficznej i obejmuje w

szczególności infrastrukturę jaką posiadamy


Jest to narzędzie

które powiat może ma obowiązek sporządzić przedstawić radzie powiatu

[Łukasz Czyrny] Jakby można troszeczkę bliżej mikrofon Dobrze?


[PCPR] Jest to narzędzie które jest sporządzone na podstawie analizy


Więc jest ono sporządzane na podstawie sytuacji społeczno-demograficznej

w szczególności brana pod uwagę jest infrastruktura jaką posiada powiat


Kadra nakłady finansowe jakie są przeznaczane na pomoc społeczną

oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy

Tutaj Państwo macie w dokumencie przedstawione wykresy i te wykresy są jakby z poziomu ministerstwa przedstawiane

One są jakby automatycznie zaciągane Tutaj nie mamy wpływu

Natomiast w samych tabelach są przedstawione osoby pomoce które są udzielane głównie przez PCPR

bo my jesteśmy jednostką powiatową jednostką pomocy społecznej oprócz 2 DPS-ów jeszcze

Natomiast tutaj ja w tej części opisowej dość dużo opisałam

takich informacji zawarłam dlatego że w tabelach one są bardzo okrojone jakby nie odzwierciedlają naszej pracy

oraz liczby osób które korzystają z naszej pomocy

Tutaj głównie zawarta jest pomoc która jest udzielana na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej

Jest tutaj tylko PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I teraz tak jeżeli chodzi o tą pomoc społeczną to udzielamy pomocy

i tutaj w tej tabeli tam jest raptem 7 osób wpisanych

bo są to osoby które korzystają u nas z mieszkania chronionego

które prowadzi powiat tak są 2 skorzystało 5 osób w sumie

A 2 pozostałe osoby to są osoby które korzystają z pomocy

na kontynuowanie nauki to są osoby które opuszczają

takie specjalistyczne ośrodki jak MOW-y na przykład MOS-y zakłady poprawcze

To takie tylko 2 osoby były

W pozostałych no tutaj jest liczba osób w rodzinach tak

i liczba osób z którymi przeprowadzono wywiady

W pozostałych to już Państwo widzicie na pewno

jaka jest pomoc z PFRON-u przyznawana tak konkretnie

na rehabilitację zawodową i społeczną na likwidację barier

turnusy rehabilitacyjne tutaj nie będę czytała tego

Państwo na pewno sobie to przeczytaliście

Natomiast powiem jeszcze tylko że bo tutaj nie ma w tych tabelach

właśnie o tej pomocy wspomniane prowadzimy przy PCPR-ze

punkt interwencji Punkt Interwencji Kryzysowej Tak?

To jest pomoc dla nieodpłatna dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu

przyjmują tam specjaliści prawnik psychologowie

terapeuta do spraw uzależnień i terapeuta dla ofiar przemocy

Z tego punktu w 2023 roku skorzystało 418 osób

Jak wspomniałam prowadzimy również mieszkania chronione

mieszkania treningowe to są dwa mieszkania w Trzebiatowie

to są mieszkania przy szkole przy technikum I to są dwa mieszkania

Jedno dwupokojowe dla 4 mieszkańców drugie jednopokojowe dla 2 mieszkańców

W tej chwili mamy 4 osoby ale szykują się kolejne

to są mieszkania dla osób które opuszczają pieczę zastępczą

Czyli placówkę opiekuńczo-wychowawczą i rodziny nasze zastępcze

Na naszym terenie funkcjonuje również Powiatowy Ośrodek Wsparcia

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób chorych psychicznie

To jest na Koszarowej to państwo na pewno też słyszeliście

bo i prężnie działają i różne imprezy przygotowują


To są takie najważniejsze sprawy No i później już jest informacja na temat

na temat finansów Tak? Jakie są wydatkowane na pomoc społeczną

i zapewne państwo zwróciliście uwagę najwięcej pochłaniają

Domy Pomocy Społecznej są bardzo duże DPS-y

W Jarominie to chyba jest jeden z największych jeżeli nie największy w Polsce w tej chwili

No i Gryfice również 116

Obecnie takich DPS-ów nie można otwierać ponieważ maksymalnie do 100 miejsc

A preferuje 50-60 osób ale nasz może działać Tak?

Także tam osoby mają zapewnione całodobową wiadomo

całodobowe utrzymanie Tak? Pomoc lekarską tak jak każdy z nas

Są lekarze rodzinni Tak? Którzy odwiedzają i jeżdżą

osoby do do różnych przychodni Tak? Do specjalistycznych specjalistów

Co jeszcze? Placówka nasza opiekuńczo-wychowawcza mamy dwie w tej chwili

To są dwie placówki 14 osobowe W tej chwili mamy na ulicy Polnej jedną druga jest na ulicy Trzygłowskiej

W tej chwili mamy 28 w sumie miejsc Mamy 29 dzieci przyjętych

Przyjmowane są dzieci na podstawie postanowień sądu


My ostatnio mieliśmy właśnie 1 dziecko ponad stan

z interwencji policja przywiozła coś się zadziało w rodzinie w niedzielę

No w poniedziałek we wtorek już mieliśmy wystąpienie sądu

Czy coś jeszcze? No nasza oczywiście piecza Tak?

No tutaj zastępczej w tabelach nie ma jako takiej dlatego że

to jest zupełnie inna ustawa o wspieraniu rodziny natomiast też generuje bardzo duże koszty

[...]

Więc to jest jakby utrzymanie rodzin i utrzymanie tych dzieci

W rodzinach w tej chwili w zeszłym roku mieliśmy 5 rodzinych domów dziecka 5 rodzin zawodowych

Od stycznia udało nam się 2 rodziny przekształcić w rodzinne domy dziecka

Niestety nie pozyskaliśmy nowej rodziny nowej zawodowej

Nie można chętnych nie mają dachów i jest po prostu problem

Nie ma już miejsc już w pieczy nie upchamy że tak powiem dzieci

No na razie mamy wszystkie postanowienia wykonane

Nie ma takiej sytuacji jak w niektórych powiatach

czy w jakiś wielkich miastach typu Szczecin na przykład

gdzie noworodki leżą 17-18 noworodków leży po kilka miesięcy

nawet pół roku w szpitalu po prostu nie gdzie ich umieścić

Także na razie wystarczające potrzeby nie są Tak?

Wiadomo że potrzebujemy ale sobie radzimy póki co


No i kierujemy oczywiście my jako PCPR kierujemy dzieci do placówki

opiekuńczo-wychowawczej też też na podstawie umieszczamy dzieci na podstawie postanowień sądu

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Pani bardzo


Jeszcze? Dobrze to proszę

Myślałem że już całość Pani przedstawiła

ale jeżeli nie to to bardzo bym prosił jeszcze jeszcze


[PCPR] Tak jak już mówiłam

No na rehabilitację zawodową i społeczną to otrzymujemy środki z PFRON-u

Prowadzimy również WTZ-ty na które też PFRON przeznacza pieniądze i Powiat musi też pieniądze swoje dołożyć

Tak? To macie Państwo wyszczególnione jakie to są pieniądze

Prowadzimy 3 warsztaty na naszym terenie znajdą się 3 warsztaty

Powiat prowadzi 1 przy DPS-ie w Jarominie Tak?

W sumie dla 0 ile dobrze pamiętam gdzieś tam liczba osób to już teraz 125 osób chyba

Już nie pamiętam dokładnie ale na pewno Państwo macie w tabelach to wszystko ujęte

Teraz tak naszej jednostce PCPR-ze mamy przepraszam

[liczenie]

mieliśmy mamy 19 osób zatrudnionych jedna osoba była zatrudniona na robotach publicznych

Nie mamy wolontariuszy

Nie zatrudniamy nie mieliśmy też żadnych stażystów

I teraz cóż no jeżeli chodzi o PFRON

może tylko Państwu przybliżę troszeczkę

Fundusze rehabilitacyjne usuwanie barier architektonicznych

Państwo na pewno wiecie o tych rzeczach tak bo to jest głośno

Ale mamy jeszcze taki program Aktywny Samorząd i tutaj to są dofinansowania dla studentów głównie

do kształcenia Tak? To są dofinansowania do czesnego

ale są również jest taki moduł pierwszy dofinansowania do wózków inwalidzkich

to są takie wózki takie no bardzo drogie już to protez też takich bardzo drogich

tak jak sportowcy mają tak także to są dosyć duże pieniądze Tak?

Do prawa jazdy czy do dostosowania samochodów

Cóż no to byłoby chyba wszystko No tak pokrótce Tak?

Czym się zajmujemy Tak? Na pewno wachlarz tej pomocy jest szeroki

Oczywiście inne tak formy niejako się uzupełniamy

i mamy jeszcze jakieś dodatkowe których gmina już nie ma w swoim zakresie


[Łukasz Czyrny] To wszystko Tak?

To dziękuję dziękujemy za wprowadzenie

Teraz czy szanowna Rada ma jakieś pytania? Proszę

[...]

[Marzena Salamon] współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej

Co prawda już o tym Pani powiedziała ale czy odbywają się jakieś cykliczne spotkania odbywają się jakieś szkolenia

a może była dyskusja [...]

Mamy na terenie naszego powiatu bardzo dużą ilość obiektów turystycznych i no śmiem twierdzić

że przy obiektów dostosowaną swojego prawa do tego stanu

[PCPR] Znaczy tak My nie mamy nadzoru żadnego Tak?

Jako PCPR instytucjami które faktycznie powinny wprowadzić takie te zasady Tak?

Do pracy z dziećmi wiem ja że nasza placówka oczywiście ma wprowadzić

i już jest chyba na ukończeniu No również dla rodziców zawodowych nie jest to wprost wpisane

ale dla bezpieczeństwa zamierzamy takie wprowadzić

Z zasady my nie mamy wpływu i to tylko będą te organy z urzędu podejrzewam wojewódzkie sprawdzać

W tym zakresie rozmawiamy telefonicznie się kontaktujemy

Jesteśmy w stałym kontakcie Współpraca układa się bardzo dobrze

Także my tutaj nie możemy narzekać i myślę że z drugiej strony też nie

Robimy szkolenia takie spotkania Staramy się robić przynajmniej tak przynajmniej 1 raz w roku

to są szkolenia zazwyczaj z udziałem osób z Urzędu Marszałkowskiego które zajmują się szkoleniami

czasami one w ramach jakiegoś projektu wynajmują że tak powiem osoby

ostatnio w zeszłym roku była superwizja zrobiona

także pracownicy bardzo zadowoleni w tym roku może nam się też uda coś tak zrobić

bo jesteśmy po jednym spotkaniu z Urzęzdem Marszałkowskim

i w sumie dopiero się dogadujemy bo on było dużo rzeczy zrobione

I tak na takich spotkaniach takich szkoleniach Oczywiście są takie rzeczy omawiane

które nas bolą bo nie wszystko ustawa dookreśla Tak? Gdzieś tam są jakieś wątpliwości

i wtedy sobie takie rzeczy omamy i próbujemy sobie coś tam ustalić

[Łukasz Czyrny] Dziękuję ktoś jeszcze z Państwa?


Proszę


[Stanisłąw Hołubczak] Ja mam pytanie do Pani dyrektor

Chciałbym prosić o powrót do jak gdyby do tytułu tego opracowania

Ocena zasobów pomocy społecznej

Czy pani dyrektor czy mógłbym prosić o taką krótką ocenę zasobów i potrzeb

Powiatu w zakresie opieki społecznej?


[PCPR] A przez te wszystkie lata analizując tą sytuację

wydaje mi się w mojej ocenie zasoby są dość duże w naszym powiecie Tak?

Jeżeli chodzi o taką pomoc społeczną o instytucje które pomagają osobom Tak?

W potrzebie rodzinom więc wydaje mi się że tutaj jest okej

Natomiast same nakłady No wiadomo że no pieniędzy brakuje

Tak? Na pewne rzeczy więc tutaj na pewno byłoby dobrze

gdyby powstały słyszymy już że mają powstać programy które mają wspierać samorządy

więc myślę że będziemy do tego przystępować

i sytuacja pewnie się poprawi

No teraz troszeczkę przygniotło nas te wszystkie podwyżki

utrzymanie mieszkańca samo utrzymanie mieszkańca DPS-u

No to są wysokie koszty Tak samo w placówce wychowawczej

To są rodziny zastępcze Tak? Bo świadczenia są że tak powiem z góry przyznawane

[...]

I tyle tak? A wiadomo że by były większe pieniądze no pewnie można byłoby je z użytkiem też wykorzystać

Także wydaje mi się że tutaj jeżeli chodzi o nasze zasoby jest w porządku

również na tle innych powiatów tutaj ościennych mamy dość dużo takich właśnie ośrodków

warsztaty terapii zajęciowej właśnie ośrodek wsparcia

Ostatnio właśnie byłam 2 tygodnie temu spotkanie z Urzędem Marszałkowskim

to państwo właśnie tam wspomnieli że na naszym terenie jest faktycznie na jednym powiecie

jest dość dużo takich instytucji że to się rzadko zdarza żeby właśnie aż tak dużo było w powiecie

Jeżeli chodzi o pieniądze to ile by ich nie było to się zawsze je wykorzysta


Szczególnie na pieczę zastępczą W tej chwili żeby tworzyć takie warunki żeby kandydaci zechcieli przyjść

Także państwa jakbyście słyszeli o osobach zainteresowanych proszę kierować do nas

[...]

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Nie widzę więcej osób

Co prawda nie mamy obowiązku głosowania tego sprawozdania

Ale bym prosił żeby Szanowna Rada wyraziła pozytywną opinię co do tego sprawozdania

Proszę o przygotowanie tablicy do głosowania

Kto jest za pozytywną opinią?


Dziękuję Przechodzimy do punktu kolejnego

Jest to punkt trzeci podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

przekazania ponaglenia według właściwości


Dobrze sprawa dotyczy firmy Leman sp zoo ze Szczecina która wniosła do Rady Powiatu Gryfickiego

za pośrednictwem Starosty Powiatu Gryfickiego na podstawie artykułu 37 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

ponaglenie w sprawie zmian w ewidencji gruntów

Jest z nami pan dyrektor PODGiK mamy tutaj w uzasadnieniu

również odpowiedź i opinię mecenasa ale jest z nami pan dyrektor

więc prosiłbym o dwa zdania w przedmiotowej sprawie

[PODGiK] Panie Przewodniczący Wysoka Rado Przy pomocy pełnomocnika firmy

jak to Przewodniczący powiedział o zmianę oznaczenia gruntów w ewidencji gruntów

w związku ze zmianą planu miejscowego w miejscowości Pogorzelica

I problem jest tam taki że przed zmianą planów oznaczenia gruntów było DP

wiadomo że sprawy podatkowe jest to podatek od nieruchomości

a firma chciała zamienić po zmianie planu na BZ

Tak zwane teren zielenie nieurządzone

A w szerokim znaczeniu takie też przez firmę chyba nietrafione

to oznaczenie to oznacza teren rekreacyjno-wypoczynkowy


I został złożony wniosek na drugi dzień z Mecenasem

telefonicznie telefonicznie uzgodniłem że nie ma takiego katalogu żeby

poprzez poprzez narzędzia Pana Starosty zmienić to oznaczenie

bo wymaga sporządzenia dokumentacji i przede wszystkim wizji lokalnej

Teren ten jest w różnym stopniu zalesiony zadrzewiony i to wymaga wymaga tej wizji

Wydawało nam się że wystarczy te uzasadnienie jednak zbadaliśmy cały ten teren

i no niestety ta uchwała przyblokowała praktycznie te inwestycje

i prywatnych osób i ta firma która tak wystąpiła gdzie jeszcze nie sprzedała tych gruntów

I no daliśmy odpowiedź akurat ta odpowiedź nasza

można powiedzieć mieściła się w dwóch miesiącach i te nasza odpowiedź firma uzyskała 4 kwietnia

i jednocześnie w tym samym dniu tak jakby można powiedzieć godzinę czy dwie wcześniej

tutaj wystąpiła o ponaglenie do Rady Powiatu Tak?

W katalogu to co firma oczekuje nie ma takiej możliwości

żebyśmy my z urzędu to zmienili Tak można powiedzieć

Wymaga to sporządzenia dokumentacji


No i w ogóle analizy analizy tych dokumentów


[Łukasz Czyrny] Dziękuję Panie Dyrektorze

[PODGiK] Ja przedstawię o co chodzi

Tu jest jezioro Liwia Łuża i po prostu tutaj też Natura 2000 i tak dalej

Ta kreska to jest tak się to przedstawia

Tu nie wolno zabudować tu można zabudować i teraz firma chciała żebyśmy my to zmienili z urzędu

Tak? Żeby Prawdopodobnie sprawy podatkowe Tak?

[Łukasz Czyrny] I tu zastosowała ponaglenie

Dziękuję Panie Dyrektorze Mamy też również opinię Mecenasa

Ta opinia również jest w uzasadnieniu przedstawiona

Ja może tylko końcówkę przeczytam

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Powiatu Gryfickiego nie jest właściwa do rozpatrzenia ponaglenia

i postanawia przekazać ponaglenie do organu właściwego to jest Zachodniopomorskiemu

Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

jako organowi właściwemu do rozpatrzenia ponaglenia

Wobec powyższego Rada Powiatu Gryfickiego uzna uznała za zasadne podjęcie niniejszej uchwały

Ja teraz Szanowni Państwo przeczytam tekst uchwały

Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie przekazania ponaglenia według właściwości

my po prostu nie jesteśmy organem który powinien tą skargę

tutaj rozpatrywać tylko Wojewódzki Inspektorat

Na podstawie artykułu 37 paragraf 1 i 3 w związku z artykułem 65 paragraf 1

i artykułu 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku

Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz

artykułu 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Rada Powiatu Gryfickiego uchwala co następuje

Paragraf pierwszy Rada Powiatu Gryfickiego uznaje uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia

ponaglenia firmy Leman sp Z O O w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2024 roku

na Starostę Gryfickiego w sprawie rozpoznania wniosku o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów

i przekazuje przedmiotowe ponaglenie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organowi właściwemu do rozpatrzenia

Paragraf drugi Uzasadnienie przekazania ponaglenia według właściwości

stanowi załącznik do niniejszej uchwały

Paragraf trzeci Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego do zawiadomienia ponaglającego

o przekazaniu ponaglenia właściwemu organowi wraz z odpisem uchwały

Paragraf 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Czy ktoś by chciał tutaj z państwa zabrać głos odnośnie tej uchwały?

Proszę pani radna


Proszę raz raz proszę nacisnąć

Musi się takie kółeczko czerwone


[Marzena Salamon] Ja tylko chciałam Szanowni Państwo króciutko

bo jak pan dyrektor powiedział o Pogorzelicy to mi się takie światełko i lampka zapaliła

my jesteśmy w gminie Rewal w fazie uchwalania nowych planów zagospodarowania przestrzennego

tudzież zaraz po uchwaleniu nowych i tak jest w Pogorzelicy

i musimy tutaj być bardzo ostrożni przy takich ponagleniach

Bo ja oczywiście uważam że my nie jesteśmy w kompetencji żeby uzasadniać takie ponaglenia

Szanowni Państwo zapewne chodzi o to że inwestor chce sobie działki podzielić

po prostu bo ma jedną dużą działkę zupełnie nie o to

zmiana nazwy często wiąże się z tym że grunt ma zupełnie inne przeznaczenie wówczas

Bo jeśli z BNP na zieleń zagospodarowanie zieleni czyli

można tam po prostu zrobić jakiś park linowy albo takie zagospodarowanie małej architektury zielonej

My jesteśmy z gminy Rewal bardzo wyczuleni na takie uchwały

Ale oczywiście że jak najbardziej uważam że my nie jesteśmy w kompetencji żeby takie rzeczy rozstrzygać Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dobrze Pan Stanisław Hołubczak

[Stanisław Hołubczak] Panie Przewodniczący ja chciałem jeszcze tutaj pana dyrektora zapytać o jedną rzecz

bo rozumiem ponaglenie ponaglenie stosuje się w przypadku kiedy nie ma odpowiedzi na wniosek

Czy ten wnioskodawca dostał odpowiedź na wniosek? To nie bardzo rozumiem czego może dotyczyć ponaglenie

Rada Powiatu nie jest organem do rozpatrzenia

Natomiast odpowiedź dostał więc nie ma tutaj mowy o bezczynności


[Łukasz Czyrny] Znaczy Szanowni Państwo tutaj chciałbym też

jeszcze jedną bardzo istotną kwestię podkreślić

Z racji tego że jak tutaj Pani Radna też powiedziała że takie kwestie

z natury Geodezji i Kartografii to są bardzo istotne kwestie jeżeli chodzi o pas Nadmorski

No i to nie jest pierwszy przypadek kiedy inwestor próbuje gdzieś tam manewrować

tym prawem żeby przede wszystkim zmienić podatek Tak?

I tutaj to nie jest jakby pierwsza sytuacja ale ja osobiście się cieszę

że dyrektorem jest Pan Dyrektor który jest bardzo wyczulony na takie sytuacje

i to jest kolejny przykład kiedy


jasno wskazuje jaka jest droga prawna i nie poddaje się naciskom

ze stronu ze strony inwestorów więc myślę że tutaj Panie Dyrektorze należą się panu takie

pochwały zważywszy na to że dzisiaj mamy dzień samorządowca i tym bardziej

[PODGiK] Jeszcze chciałem powiedzieć że jestem komisji urbanistycznej w Rewalu


[Łukasz Czyrny] Więc ma pan pełną wiedzę jeżeli chodzi o cały pas nadmorski w Gminie Rewal

Więc tym bardziej na pewno tutaj musimy Panu wierzyć i ufać jeżeli chodzi o

podejmowanie decyzji bo każda decyzja którą pan podejmuje

ma na celu dobro dla Powiatu

Dobrze nie widzę osób radnych chętnych do głosu więc bardzo bym prosił o tablicę do głosowania


Proszę o wyniki tak wszyscy za Dobrze Dziękujemy

Przechodzimy do kolejnego punktu

Jest to punkt czwarty podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały nr LXIII/394/2023 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Bardzo bym prosił o zabranie głosu przez panią Skarbnik


[Skarbnik] Szanowni Państwo

[...]

dochody zmniejsza się o 3 224 373 zł 79 gr

a wydatki o 3 063 029 zł 97 gr

Z czego wynikają te kwoty? Przede wszystkim mamy tutaj

zmniejszenie środków dofinansowania z funduszu Polski Ład

3 743 000 dotyczy to przebudowy

drogi powiatowej Pobierowo-Gostyń i wynika to z tego że w projekcie

umowy te środki będą wydane w kolejnym roku już

Czyli zmniejszamy plan zarówno dochodów i wydatków w roku 2024 i zwiększamy w roku 2025

Przy okazji powiem jeszcze już że w tej WPF w tym roku 2025

ujęliśmy tak jak jest opisane w kolejnej uchwale w uzasadnieniu do uchwały

WPF 1 200 000 zł dotacji z gminy Rewal na tą modernizację drogi i wpisujemy

W sumie powiem tak 1 200 000 to jest gmina Rewal

Powiat 942 000 z czego w 2024 roku to jest 421 000 tak jak było

a w przyszłym roku 511 000 i 8 000 000 dofinansowania z funduszu Polski Ład

Kolejna zmiana po stronie dochodów to zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej

zgodnie decyzją ministra finansów o 19 824 zł

Zwiększamy plan dochodów powiatu i wydatków także o 775 zł

W związku z przekazaniem środków z funduszu pomocy na zadania w sprawie Orzekania o Niepełnosprawności


W planie DPS Gryfice zwiększamy dochody o 200 000 z tytułu usług

i zwiększamy plan wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora tej placówki na wynagrodzenia

W planie dochodów powiatu zwiększamy dochody

o kwotę 266 721 zł 77 gr to jest kwota która wpłynęła na konto powiatu

z tytułu realizacji w szkole w Płotach programu Erasmus +

w związku z tym także po stronie wydatków wpisujemy tą kwotę w szkole w Płotach

Plan dochodów także zwiększamy w dziale 600

Chodzi o kolejną umowę dotyczącą Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych

do linii Gryfice-Karnice-Rewal-Pobierowo i tutaj uzyskaliśmy dofinansowanie

w kwocie 62 181 zł a dotacje zgodnie z szacunkiem dyrektora Wydziału Komunikacji

z dotacji będą wynosić 7 772 zł 64 gr I tą kwotę także wpisujemy trochę wyższą bo mamy udział własny

zaraz powiem ile dokładnie wpisujemy 72 544 zł 50 gr w planie Starostwa Powiatowego

tytułem realizacji tego połączenia I jeszcze ostatnia zmiana w planie dochodów

W planie placówki MOS Waniorowo wpisujemy 1000 zł to jest darowizna

i w planie wydatków MOS-u wpisujemy wykorzystanie tej darowizny czyli 1000 zł

W wydatkach jeszcze mamy zmiany dotyczące wpływu środków z funduszu pomocy

dla jednostek niepublicznych 18 722 zł 76 gr Wydział Edukacji zawnioskował o zwiększenie

wydatków na dotacje dla jednostek niepublicznych

i tutaj mamy 12 393 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Trzebiatowie

16 621 dla Branżowej Szkoły I Stopnia Centrum Edukacji Talent Promocja Postęp

oraz 11 192 zł ORE w Gryficach

Zwiększamy także w Starostwie Powiatowym wydatki na

o 70 000 na realizację materiałów prmocyjnych


W Zespole Szkół w Gryficach przesuwa się wydatki pomiędzy

paragrafami bieżącymi a majątkowymi na kwotę 13 020 zł

to dotyczy zakupu defibrylatora


w planie wydatków powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryficach

wpisujemy 10 000 zł na rozbudowę budynku chodzi o dobudowę windy


I jeszcze Ostatnia zmiana w wydatkach w DPS Jaromin

w planie wydatków przesuwa się wydatki na kwotę 13 161 zł

na zakup zmywarki zgodnie z wnioskiem dyrekcji


Dobrze proszę pani Agnieszka

Pan Waldemar

Czyli pan Stanisław

[Stanisław Hołubczak] Panie Przewodniczący Pani Skarbnik ja tylko chciałem dopytać

jeszcze o tą windę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Ta kwota 10 000 to jest jakie ma przeznaczenie?

[Waldemar Wawrzyniak] Dokumentacja i pozwolenie

[Stanisław Hołubczak] Rozumiem Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dobrze dziękuję


Dobrze Pani Marzena


Za szybko Pani naciska Pani Marzeno musi Pani wolniej troszeczkę naciskać

[Marzena Salamon] Już już mi to wszystko działa

Też miałam to pytanie co pan o tą windę

Ale że dokumentacja to jest wszystko jasne

Czyli to jest taki worek do którego będziemy wrzucać

aż wreszcie nazbieramy tyle pieniążków żeby tą windę zrobić

To jest okej Ja tylko mam pytanie Tak pierwsze

200 000 na wynagrodzenia w DPS-ie Czy tworzymy nowe etaty

czy tworzymy podwyżki czy może jakieś premie?

Mam takie pytanie Jeśli mogłaby Pani Skarbnik od razu czy my wiemy?

[Łukasz Czyrny] Pani Skarbnik Proszę

Pan Starosta tak? Dobrze Pan Starosta zajmie głos

To ja zanim się włączy mikrofon to może ja jeszcze powiem o tej drodze Pobierowo-Gostyń

Ponieważ my tu z panią Beatą jesteśmy akurat

[Łukasz Czyrny] Ja nie wyłączam

[Ryszard Cmielowicz] Ja włączyłem

[Marzena Salamon] Tak? Aha Dobrze dobrze dobrze czyli nie ma sprzężenia Okej Dobrze

[Łukasz Czyrny] Proszę Panie Starosto najpierw w temacie DPSu Dobrze?

[Ryszard Chmielowicz] DPS-u Gryfice na dofinansowanie wynagrodzeń zwiększenia wynagrodzeń w tej jednostce

I podwyżki Innymi słowy częściowo z własnego budżetu

i częściowo musieliśmy dołożyć do tego bo oczywiście zabrakło

tych pieniędzy z tych dochodów które wytwarza dana jednostka

[Łukasz Czyrny] Dobrze Dziękuję Panie Starosto za odpowiedź

[Ryszard Chmielowicz] Tak czy to Pobierowo tak bo warto byłoby parę słów na ten temat powiedzieć

a ja sygnalizowałem już wcześniej że taki zamysł mamy na tym terenie

inwestycje są dwie realizowane jedna Jest już w trakcie to jest Niechorze-Trzęsacz

i tam kwota 14 250 000 i udział własny w całości pokryła Gmina Rewal i czuliśmy się jakby tak

tak trochę w obowiązku że przy następnej inwestycji ten udział własny jeśli będzie nas tylko na to stać

wspólnie spróbujemy ponieść Nie byłoby możliwe gdyby nie współpraca

i nie zamiar wspólnego pokrycia tego udziału własnego

Tym bardziej że w wyniku przetargu na tą inwestycję wzrosła niestety kwota

ta która była z Polskiego Ładu i ten udział nasz własny

który inwestor który opłacaliśmy my jako powiat czyli w tym budżecie tegorocznym

umieszczone były te kwoty a kwota 8 milionów dofinansowania i 421 tysięcy udziału własnego

No i okazało się niestety że pieniądze są zbyt skromne bo tak jak Pani Radna zauważyła

ta ta ten odcinek drogi końcowy odcinek tej drogi przebiega przez najtrudniejszy teren

teren taki torfowy torfowy tak mocno nawodniony i ta droga zdekapitalizowała się

między innymi z tego powodu że nierówne osiadanie pękanie tego asfaltu

Jesteśmy w takim momencie już najtrudniejszym że należało coś z tym zrobić

I była właśnie okazja aplikowania o te środki do Polskiego Ładu

W wyniku przetargu okazało się że ta droga będzie kosztowała

10 001 729 zł czyli przekroczyła tą kwotę 8 421 000 zł

o kwotę 1 581 000 bez mała

Po rozmowie z wójtem i też na takiej sesji inauguracyjnej poprosiłem rozmawiając czy przedstawiałem

całą tą sytuację Poprosiłem Radę Gminy Rewal żeby

współuczestniczyła w dużej części w sfinansowaniu tej części nadwyżki

czyli tej kwoty 1 581 000


No i udało się domówić że to może być kwota 1 200 000 zł

Tam jeszcze decyzje nie zapadły też Chcę tutaj Szanownych Radnych uprzedzić że

oczekują radni i wójt oczekuje jak my się zachowamy

Czy my jesteśmy w stanie do tych 1 600 000 dorzucić jeszcze

kwotę tu 511 000 bo tutaj jeszcze opłata nadzoru inspektora inspektora nadzoru

Nie jest uwzględniona w przetargu który podałem

Czyli to te 100 000 to będzie to kwota wyższa i tutaj musimy podjąć dzisiaj decyzję

że podejmujemy się tego wyzwania i 29 maja tego roku

w odpowiedzi na naszą decyzję spróbują odpowiedzieć radni Gminy Rewal

czyli proponując dorzucenie tego 1 miliona 200 tys zł

żebyśmy mogli wspólnie podjąć to wyzwanie

Jak zauważyliśmy zauważyliście państwo 8 milionów i 10 milionów

w sumie w konsekwencji tej kwoty no to jest 20 parę %

No można by powiedzieć że 20% bo z 10 milionów to 20% ten udział własny stanowi tej

To i tak jest to głębokie dofinansowanie tej inwestycji

I mogła być to szansa stracona na długo albo na bardzo długo

Więc myślę że i będę prosił tutaj Szanowną Radę żeby jednak podjąć to wyzwanie

Między innymi z tego powodu że sprzedaliśmy tą działkę w Pobierowie

i te środki inwestycyjne pojawiły się one


Niestety spłacają taki deficyt nasz w tych inwestycjach

Więc to nie jest jakaś tam nadwyżka którą możemy swobodnie o niej decydować

Niemniej jednak to poprawiło znacznie naszą sytuację finansową

Więc tutaj bardzo proszę Szanowną Radę żeby


pozytywnie zaopiniować zaopiniować ten wniosek

Będzie to odcinek bo jeszcze powiem tak że ten cały ten odcinek od tej drogi wojewódzkiej

od Świerzna cały ten odcinek będzie robiony przez cztery podmioty

Gmina Świerzno bo oni już zrealizowali przez miejscowość Gostyń

Gostyń przez miejscowość Gostyń

zrealizowali już tą inwestycję więc zostaje ten odcinek przed Gostyńcem

do Gostyńca i kawałek do powiatu do granicy z Powiatem Gryfickim

to jest około 600 m powiatu Kamieńskiego i nasz odcinek to jest około 1,8 km

ta inwestycja będzie modernizacją nawierzchni drogi

ale jednocześnie będzie też budowa ścieżki pieszo-rowerowej na tym odcinku

Czyli on połączy kamieński obszar ze ścieżką rowerową aż do miejscowości Pobierowo

Ta droga jest do tego ronda z drogą wojewódzką do pod Pobierowo Tak?

To to właśnie ten cały odcinek byłby zrealizowany

Zastanawialiśmy się gdyby Rada tutaj

No w tym momencie to już jest mówiąc kolokwialnie posprzątane

bo zastanawialiśmy się nad tym również czy nie skrócić tego odcinka

do tablicy Pobierowo i to no to zawsze taki tworzy niesmak i taki

nieskończona inwestycja to tak nie daje tej pełnej satysfakcji

W związku z tym moja prośba jest żeby Szanowna Rada

pozytywnie zaopiniowała ten wniosek Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Panie Starosto

Ja tutaj ze swojej strony jeszcze tylko dodam to co pan Starosta tutaj nadmienił

że to nie jest tylko jakby remont drogi powiatowej w Powiecie Gryfickim

tylko to jest jakby składanka czterech samorządów

Powiat Kamieński Powiat Gryficki Gmina Rewal no i gmina Świerzno Tak?

I tutaj jakby rozmawiamy w kontekście całej drogi

i przede wszystkim dojazdu do pasa nadmorskiego w naszym powiecie

więc inwestycja bardzo długo oczekiwana od kilkunastu lat

A droga w jakim stanie jest to Szanowni Państwo zapewne wiecie

bo myślę że każdy z nas miał przyjemność lub nieprzyjemność

jechać jechać tym tym odcinkiem

No i tak na dobrą sprawę droga z Konarzewa do Pogorzelicy

droga powiat jest wyremontowana

droga z Karnic do Rewala również jest wyremontowana przy

tak przy przy remoncie drogi 102

No i kolejna droga powiatowa która również biegnie do naszej gminy nadmorskiej

Gostyń-Pobierowo również no będzie wyremontowana

I to naprawdę fajnie wszystko wygląda bo no nie ma co ukrywać

ten pas Nadmorski czy to w Gminie Rewal czy to w gminie Trzebiatów

to jest magnes dla naszych turystów i musimy też o tym pamiętać Tak?

Żeby ten transport był na wysokim poziomie dla wszystkich

Dla mieszkańców naszych i dla turystów

A zważywszy na to że tutaj pomimo tego że my jesteśmy właścicielem tej drogi

no to Gmina Rewal daje większą część wkładu własnego

No tylko się cieszyć że mamy tak bardzo dobre relacje z gminą Rewal

Ja myślę że tutaj wspólnie ze wszystkimi Radnymi wypracujemy

takie same relacje z pozostałymi gminami i włodarzami

żebyśmy mogli wspólnie realizować inwestycje

przede wszystkim inwestycje drogowe w innych również gminach naszego powiatu

Zważywszy na to że No jak rozmawiamy z naszymi mieszkańcami

no to zawsze jedna jest konkluzja

drogi drogi drogi komunikacja Tak?

Na to liczą i my musimy wszelkich starań dołożyć

żeby takie inwestycje robić również w innych gminach

i oczywiście przy współpracy z innymi samorządami

to co Pan Starosta też jeszcze tutaj podkreślił

że no sprzedaliśmy nieruchomość w Pobierowie

i no niewątpliwie mamy jakby środki na wkład własny

więc to też no tak fajnie można powiedzieć że się jest

złożyło że no nie musimy jakby sięgać po środki zewnętrzne

na ten wkład własny tylko mamy to zabezpieczone

No i jeszcze jedna dość ważna wiadomość że tą kwotę którą

będziemy tutaj przegłosowywać w tej uchwale

to nie będziemy wydatkować w 2024 roku całość

tylko jest to przerzucone na 2025 rok

Tak Pani Skarbnik dobrze zrozumiałem? Tak?

Tak

Więc to też jest no można powiedzieć ta inwestycja

rozłożona finansowo w czasie dla nas

[Ryszard Chmielowicz] Ja jeszcze tylko dodam że to naprawdę kosztowało trochę trudu

4 włodarzy 4 samorządów


Zabiegali o to i to jest rząd wielkości około 30 milionów zł

jeden samorząd nie miałby co nawet marzyć o takiej kwocie

więc rozłożyło się to na cztery samorządy i w ten sposób łatwiej było przekonać decydentów

do tego że to raz na zawsze zamkniemy od początku do końca to cały odcinek tej drogi

I teraz gdyby miałby wypaść końcowy odcinek czyli ten Powiatu Gryfickiego

No byłoby po prostu niefajnie i nie fair wobec tych wszystkich pozostałych samorządowców

To ja dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dziękuję

Proszę słyszymy Panią

[Marzena Salamon] Ja chciałam tylko serdecznie podziękować

bo tak myślałam że będę musiała rekomendować ten wydatek

ale tu się okazuje że Państwo jesteście przychylni

Jako mieszkanka Pobierowa powiem szczerze jest mi bardzo miło

i rzeczywiście Szanowni Państwo to będzie skok cywilizacyjny dla nas

Dlatego że ta Droga jest nie remontowana lat od lat 20

ja się urodziłam w Pobierowie więc ja dokładnie pamiętam kiedy te remonty były

ostatni remont był w momencie w 1993 roku kiedy była budowana oczyszczalnia

i bardzo duże natężenie było wtedy ruchu samochodów ciężarowych

Także Szanowni Państwo bardzo serdecznie dziękuję

[Łukasz Czyrny] Pani Radna dziękujemy tutaj za również głos w tej sprawie

Ja tylko chcę przypomnieć że my jesteśmy w Radzie Powiatu Gryfickiego

i naszym obowiązkiem jest dbać o wszystkie drogi i wszystkie inwestycje

na mieniu powiatowym w całym powiecie

I myślę że tutaj jest rzeczą naturalną że każdy Radny bez względu na okręg wyborczy

i miejsce zamieszkania będzie głosował za wszystkimi inwestycjami

które będą miały na celu poprawić przede wszystkim

infrastrukturę drogową dla naszych mieszkańców i dla naszych turystów Tak?

bo to jest bardzo istotne pamiętajmy że my jesteśmy powiatem nadmorskim

jesteśmy powiatem turystycznym i w naszym interesie jest to

aby jak najwięcej tych turystów do nas przyjeżdżało

i jak najwięcej mówiło się o Powiecie Gryfickim w całej Polsce

Więc A jeszcze Pan Przemysław Barański chciałby zabrać głos

Proszę

[Przemysław Barański] Panie Przewodniczący Szanowna Rado

Mam zapytanie w sprawie tego DPS-u

tam tego dofinansowania nam jest 200 000 na podwyżki tak

Ale to mówimy o DPS-ie Gryfice tylko na podwyżki?

Bo to jest Nie nie tylko zapytanie właśnie Bo to było mówione o DPS-ie Gryfice

I czy DPS na przykład Jaromin nie złożył takiego zapytania?

Czy w jaki sposób to jest podwyżka?

To jest jedna rzecz

Druga rzecz Czy właśnie to jest tyko podwyżka na DPS Gryfice też Jaromin po pierwsze

Po drugie czy ten DPS Jaromin dlaczego taka jest różnica

może pracowników chodzi o wynagrodzenia?


To jest Druga kwestia a trzecia czy DPS Jaromin jakoś tam odróżnia się od DPS-u Gryficach?

Po prostu chodzi te wynagrodzenia bo nie wiem dlaczego DPS Gryfice ma dostać a DSP Jaromin nie

To jest jedna A druga kwestia mam zapytanie jeszcze do Zarządu

też w sprawie tej sprzedaży działki w Pobierowie

to jest 16 około 16 milionów z tego co wiem Tak?

I tam jest 25% spływa do nas tak?

A nie ma możliwości 50% bo wiem że taka jest

Nie ma możliwości? Aha dobrze

25 % rozumiem

Przez wojewodę nie można wnioskować?

[Ryszard Chmielowicz] Było tak że w czasie pandemii powiększono to do 50%

[Przemysław Barański] Dlatego właśnie o to pytam


Dobrze dziękuję bardzo

[Łukasz Czyrny] Co do Pana zapytania odnośnie DPS-u

Jest wniosek o zwiększenie wydatków do 200 000 z DPS Gryfice

Nie mamy takiej informacji na chwilę obecną

aby taki wniosek był również skierowany tutaj do Zarządu Powiatu z DPS Jaromin

więc no trzymajmy się tutaj faktów tego co co mamy w porządku obrad

Jeżeli będzie na pewno taki wniosek to na pewno tutaj myślę że Zarząd Powiatu

również przychylnie ale jeżeli nie ma no to z własnych środków na pewno

polityka wynagrodzeniowa jest prowadzona Tak?

A co do tutaj drugiego pytania Pan Starosta już odpowiedział

ja tylko dodam że to jest mienie Skarbu Państwa ten akurat ta ta nieruchomość

we władaniu Starosty Tak? Więc 25% wpływów wpływu ze sprzedaży trafia do nas

pozostałe 75 proc do Wojewody my również do Marszałka Tak?

Do Warszawy Tak? My również ubolewamy że to nie jest 50 czy nawet 100%

Te środki powinny zostać w powiecie i wydatkowane tutaj na powiat

Ale no tak sytuacja wygląda więc

myślę że i tak tutaj trzeba jedną kwestię jeszcze powiedzieć dość istotną

gdyby nie tutaj starania ówczesnego Zarządu w pozyskaniu tej nieruchomości

to byśmy dzisiaj nie mówili o sprzedaży Tak?

Ale to w tamtej kadencji Zarząd Powiatu pozyskał tą nieruchomość od Wojewody

więc no to nie była nasza nieruchomość wcześniej

tylko my ją dopiero pozyskaliśmy w tamtej kadencji

no i w tej kadencji udało się sprzedać dlatego mamy środki finansowe

przede wszystkim na wkład własny do inwestycji które będą realizowane w Powiecie Gryfickim

Pan Kazimierz Sać Proszę o głos

Poprosił Pan


[Kazimierz Sać] Znaczy tytułem jakby większej jasności

to nie do końca jest tak że


byłoby więcej niż 25% w przypadku gdyby samorząd skomunalizował

Wtedy jest 100% o tym trzeba pamiętać

A tak mówię bo są nowi Radni to dobrze żeby znali pewne założenia

Oczywiście nie jest to takie proste ale trzeba się starać komunalizować

Wtedy nie będzie 25% tylko 100%

I jeszcze jedna uwaga do słów Przewodniczącego

Dysponentem nieruchomości Skarbu Państwa w imieniu Wojewody jest Starosta nie Zarząd Powiatu

tylko Starosta jest dysponentem Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Pan Ryszard Chmielowicz

[Ryszard Chmielowicz] Ja może uzupełnię wypowiedź


pana Kazimierza Sacia

Zgadzam się oczywiście z tym co powiedział że gdyby udało się skomunalizować

nabyć pełne prawa do własności tej nieruchomości

oczywiście wtedy przy sprzedaży byłoby 16 milionów

Taki zabieg czyniła Gmina Gryfice wobec nieruchomości po komendzie

Powiatowej Straży Pożarnej przy ulicy 3 Maja

i Wojewoda odmówił ze względu na to że pomimo że

wykazywali potrzebę tej nieruchomości na zadania własne

bo podali we wniosku że na tym terenie powstanie Dom Kultury

który będzie instytucją gminną która realizuje zadania własne

to ze względu na to że nie było tego w planie zagospodarowania

że nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy

że nie było środków przewidzianych w plan w budżecie tegorocznym

ani w planie wieloletnim wieloletnim budżecie

w związku z tym Wojewoda odmówił przekazanie tej nieruchomości

Czyli żeby uzyskać taką nieruchomość czy skomunalizować ją

trzeba wykazać ewidentnie zadania własne i tylko na taki cel może być przekazana nieruchomość

W Pobierowie no trudno byłoby


udokumentować albo prawie niemożliwe udokumentowanie byłoby

że to są zadania własne do realizacji

Musielibyśmy jakieś wymyśleć schronisko

musielibyśmy wymyśleć jakieś tam potrzeby wypoczynku mieszkańców czy samorządowców

To wiązane związane były bardziej z prowadzeniem inwestycji a nie ze sprzedażą

Sprzedaż jest typowo komercyjnym zabiegiem i coś na coś takiego

wielu powiatom Skarb Państwa czy ministerstwa w imieniu Skarbu Państwa

odpowiadają negatywnie niestety

Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Pani ad vocem?


Jest już włączone?

Jeżeli nie ma Pani Katarzyno ja tylko taką uwagę techniczną dla Pani

Proszę nacisnąć ON/OFF nacisnąć to wtedy pojawi się Pani na wyświetlaczu

Niech pani naciśnie teraz

Jest Pani już w kolejce tak do słowa

Więc no Pan Kazimierz Proszę


[Kazimierz Sać] No mniejsza z tym Moja wypowiedź była w formie jasności

jest większość radnych którzy wcześniej nie byli radnymi

Nawiązując do wypowiedzi Pana Starosty Chmielowicza powiem tak że

oczywiście niekoniecznie musi to być powiat który stara się o komunalizację

równie dobrze może starać się gmina o komunalizację porozumienie między powiatem a gminą

Takie sytuacje były chociażby w Gryficach więc taki kierunek taki więc taki kierunek warto rozważać

a druga rzecz no też trzeba pamiętać bo

jeśli co niektórzy mówią że mamy bardzo dobry klimat że tak powiem z Wojewodą

No to decyzje Wojewody są w dużej części subiektywne W dużej części są subiektywne

i o tym warto mówić i pamiętać i trzeba się starać o przychylność Wojewody

No bo szkoda tych kilkunastu milionów które poszło bokiem

gdyby Wojewoda bardziej przychylnie spojrzał się na Powiat Gryficki

to można byłoby rozegrać to trochę lepiej z korzyścią dla wszystkich

Dziękuję bardzo

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Panie Kazimierzu

Pani Kasiu proszę

[Katarzyna Dyczyńska] Dziękuję bardzo O już się włączył

Panie Przewodniczący Wysoka Rado ja mam pytanie odnośnie zapisu dotyczącego

zwiększenia planu wydatków o 70 000 na promocję jednostek samorządu terytorialnego

Oczywiście wszyscy jesteśmy za tym żeby się jak najszerszym aspekcie promować

przyciągać zarówno pracodawców przedsiębiorców turystów których mamy już trochę

ale zawsze jest ten niedosyt ale także potencjalnych mieszkańców

Moje pytanie dotyczy właśnie z czego wynika te zwiększenie tej kwoty

ponieważ jak czytam w lokalnych portalach informacyjnych czyli nie wychodzimy poza nasz region z promocją

a jednocześnie ta kwota się zwiększa

Czy chodzi o to że się częstotliwość podawanych informacji promocyjnych będzie zwiększała na tych portalach

czy po prostu koszty takich usług na rynku tak wzrosły?


[Łukasz Czyrny] Panie Starosto odpowie Pan na pytanie?

[Ryszard Chmielowicz] Tak

[Łukasz Czyrny] To proszę

[Ryszard Chmielowicz] No prozaiczna sytuacja ten budżet akurat w dziale promocji

zaprojektowany był tylko na pół roku czyli do czerwca i te drugie półrocze

po prostu nie byłoby środków na realizację w dalszym ciągu tego zamierzenia

To i tak są środki w najmniejszym wymiarze jaki można zaprojektować

I ten niezbędne żeby media uczestniczyły w tych wydarzeniach które są bardzo istotne dla powiatu

żeby je rejestrowali pokazywali naszym mieszkańcom

Ten budżet był po prostu zaprojektowany z tego powodu że

że wiadomo że ten okres przejściowy to nie wiadomo kto będzie może nowa Rada będzie pomysły

może nowa Rada będzie chciała więcej wydać Nie?

Proponuję żebyśmy się przyglądali tak żebyśmy się przyglądali tym tym wydatkom

będziemy je rozliczać i pokażemy że to są w najmniejszym wymiarze

No po prostu na to drugie półrocze ich nie ma tych środków i stąd tutaj to zwiększenie

[Katarzyna Dyczyńska] Czyli rozumiem że to nie jest kwota wyższa niż

przewidziana wcześniej na cele promocyjne OK Dobrze Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dziękuję ja tutaj jeszcze dopowiem że takie zmiany czy to będzie dotyczyło promocji

czy innych wydziałów na każdej sesji praktycznie w uchwale budżetowej będą

będą zmieniane ze względu na to że budżet

Panie Starosto

Ze względu na to że budżet który został uchwalonych w grudniu 2023 roku

no zawsze jest tak że na każdej sesji praktycznie na każdej sesji zostaje przemodelowany

jakieś tam zmiany Pani Skarbnik zawsze wprowadza

a budżet jest tak konstruowany żeby był przede wszystkim

no bezpiecznym budżetem bo tutaj co Pan Starosta również powiedział akurat no

Jesteśmy w roku wyborczym gdzie gdzie mieliśmy wybory samorządowe

ale no nigdy nie wiemy jak to dalej się potoczy więc zawsze będzie można te zmiany zrobić

na plus lub na minus jeżeli będzie taka taka potrzeba

Dziękuję widzę że nie mamy tutaj więcej osób

[Ryszard Chmielowicz] Umowy były zawarte tyko na pół roku

[Łukasz Czyrny] Jest już Pani Pani Marzenko Proszę

[Marzena Salomon] Ja mam takie pytanie bo jeśli już wydatkujemy te pieniądze

one rzeczywiście są niewielkie i nikt nie ma pretensji o to że

są wprowadzane zmiany do budżetu bo to jest rzecz naturalna

i o nie ulega wątpliwości

Ja mam tylko pytanie czy mamy preliminarz takich wydatków na promocję i reklamę

i czy są przeprowadzane konkursy

tudzież czy my korzystamy sprawa zamówień publicznych?


[Łukasz Czyrny] Pan Starosta czy ja mam odpowiedzieć?


[Ryszard Chmielowicz] Więc w zdecydowanej większości jeżeli

prowadzimy promocję Powiatu Gryfickiego to w zdecydowanej większości

odbywa się to na zasadach rozpisywanych przetargów konkursów na taką usługę

Jeżeli chodzi o media no to mamy tutaj ograniczoną liczbę przedsiębiorców

którzy świadczą taką usługę na wysokim poziomie to jest między innymi Superportal24

znany Państwu z którymi podpisujemy umowę

Zdaje się że ta umowa na ten rok była chyba nawet w wysokości dokładnie jak zeszłego roku

Czyli nie miało to żadnego wpływu że to kampania wyborcza i że gdzieś tutaj

z tej okazji gdzieś tam wydatkowane została zostały dodatkowe pieniądze Nie

I tutaj po prostu w drodze negocjacji ustalamy za jaką kwotę mogą nam prowadzić taką usługę


nagrywania i promowania i puszczania na platformach

tych internetowych tych naszych marketingowych przedsięwzięć

I druga firma to jest Gryfice24 online

To tam mniejszym wymiarze realizują

No też się oczywiście upominają że żeby szerzej dotrzeć do naszych mieszkańców

to oni mają z kolei innych swoich użytkowników swoich tych sieci

W związku z tym tutaj też rozważamy taką ewentualność żeby żeby z nimi też

Bo rozwinęli się bo też i studio i kamery i też już to zaczynają robić profesjonalnie

Więc trudno byłoby ich pominąć

Też bierzemy pod uwagę współpracę z tym medium


[Łukasz Czyrny] Dobrze Dziękuję Panie Starosto

dobrze więc przejdźmy teraz do treści uchwały bo została szeroko omówiona

Pozwolę sobie Szanowni Państwo przeczytać tekst tej uchwały

Jest to Uchwała Rady Powiatu w Gryficach z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/394/2023 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

oraz zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Paragraf 1 W budżecie Powiatu na rok 2024 wprowadza się zmiany

Punkt 1 dochodów jak w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały

Punkt 2 wydatków jak w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały

Paragraf 2 w uchwale numer LXIII/394/2023 Rady Powiatu Gryfickiego

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany

Punkt 1 Paragraf 1 otrzymuje brzmienie Ustala się dochody budżetu

załącznik numer 1 w kwocie 156 176 160 zł i 41 gr

z czego dochody bieżące to jest 122 556 029 zł i 41 gr

dochody majątkowe 33 618 131 zł

Punkt 2 Paragraf 2 otrzymuje brzmienie

Ustala się wydatki budżetu załącznik numer 2 w kwocie

162 169 385 zł i 82 gr

z czego wydatki bieżące jest to kwota 120 906 233 zł i 35 gr

wydatki majątkowe 41 263 152 zł i 47 gr

Punkt 3 załącznik numer 3

plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gryfickiego w 2024 roku

otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 3 do niniejszej uchwały

Punkt 4 załącznik numer 13 planowane zadania inwestycyjne Powiatu Gryfickiego w roku 2024

otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 4 ni niniejszej uchwały

Punkt 5 załącznik numer 7 dotacje podmiotowe udzielane z budżetu państwa

na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 5 do niniejszej uchwały

Punkt 6 załącznik numer 11 plan finansowy rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Program Inwestycyjny Strategiczny dla Powiatu Gryfickiego na 2024 rok

otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 6 do niniejszej uchwały

Paragraf 3 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków

budżetu Powiatu Gryfickiego na kwotę

A dochody zmniejszenie 3 224 373 zł i 59 gr

wydatki zmniejszenie 3 063 029 zł i 97 gr zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

Paragraf 4 Wyników wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosi

5 995 225 zł i 41 gr i zostaje sfinansowany z wolnych środków budżetu

z przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi


w odrębnych ustawach oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków

określonych w artykule 5 ustawy

ustawy 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków

Paragraf 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

Paragraf 6 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Bardzo szczegółowo omówiliśmy uchwałę więc przejdźmy teraz do głosowania

Proszę o tablicę do głosowania

Proszę radnych o głosowanie

Mamy wszystko tak?


Wszyscy za uchwałą Dziękuję


Przechodzimy do punktu kolejnego

Co prawda jest to punkt dopiero 5 a mamy tych punktów 26

więc będziemy musieli troszeczkę przyspieszyć

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały numer

LXIII/395/2023 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2024 2032

Szanowni Państwo wieloletnia prognoza finansowa to jest odzwierciedlenie

uchwały budżetowej z racji tego że są wydatki które są rozłożone na kilka lat

Również tutaj Pani Skarbnik musi te wszystkie zmiany uwzględnić

Tutaj nie ma nic innego co nie było już omawiane więc prośba do Szanownych Radnych

Czy tutaj Pani Skarbnik musi jeszcze raz omawiać tą uchwałę?

Nie ma tak takiej potrzeby Tak?

Więc bardzo bym prosił jeżeli nie ma tutaj głosu z sali o przegłosowanie

Proszę tablicę do głosowania


Super Już szybciej idzie

Dziękuję 16 głosów za Jak nigdy


Kolejny punkt jest to punkt 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia rodzaju świadczeń

oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy

A Przepraszam

Panie Starosto to chyba


Teraz Panie Starosto pytanie czy celowo czy nie celowo ominąłem Nie?

Dobrze wróćmy do punktu 6 Przepraszam moje przeoczenie

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego

Starosta nie dostał wynagrodzenia

Szanowni Państwo ja pozwoliłem sobie tutaj wyciągnąć uchwałę która była podejmowana wcześniej

Jest to uchwała która reguluje wynagrodzenie


Starosty


Mamy treść uchwały

Ja tylko tutaj przedstawię Państwu

Wynagrodzenie Starosty składa się z kilku składowych

Pierwsza składowa jest to wynagrodzenie zasadnicze

Szanowni państwo proszę o cisze

My jesteśmy na Radzie Powiatu


Dobrze

Wynagrodzenie składa się z kilku składowych

Pierwsza składowa to jest tak zwana podstawa czyli wynagrodzenie zasadnicze

i tutaj mamy kwotę minimalną i kwotę maksymalną podaną

Kwota minimalna jest to 8 200 zł

kwota maksymalna jest to 10 250 zł

Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

I no w przypadku wcześniejszego Starosty a również był nim pan Ryszard Chmielowicz

więc pozwolę sobie przeczytać

Jest to wyliczone na kwotę 2050 zł to jest druga składowa

Trzecia składowa jest to dodatek funkcyjny i tutaj również mamy widełki od 2520 zł do 3150 zł

No wcześniej we wcześniejszej kadencji tutaj pan Starosta miał kwotę 3150 zł

I jakby czwarta składowa to jest ten dodatek specjalny wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego i ta kwota która była we wcześniejszej kadencji jest to kwota 4020 zł

Ja chciałbym tylko przypomnieć że te wszystkie kwoty które są podane

to są kwoty brutto to nie są kwoty netto czyli po prostu brutto

Razem z jakby z ZUS-em pracownika Tak?

Jeżeli Szanowni Państwo pozwolicie


to chciałbym tutaj zaproponować z racji tego że obecnym Starostą jest Ryszard Chmielowicz

który pełnił funkcję Starosty w 6 kadencji Powiatu Gryfickiego

chciałbym zaproponować takie same kwoty bazowe które były we wcześniejszej uchwale

Czyli wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 250 zł

dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego

co stanowi kwotę 2050 zł

dodatek funkcyjny w kwocie 3150 zł

dodatek specjalny wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego co stanowi kwotę 4020 zł

Są to dane które były zapisane we wcześniejszej uchwale którą podejmował podejmowała Rada Powiatu

Bardzo bym prosił o otwarcie dyskusji

Jeżeli ktoś szanownych Radnych chciałby zabrać tutaj głos

lub ma jakieś inne propozycje to bardzo bym prosił

Nie widzę chętnych do zajęcia stanowiska


i głosu więc przeczytam uchwałę


w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego

Rada Powiatu Gryfickiego uchwala na podstawie artykułu 12 punkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym tekst jednolity dziennik ustaw z 2004 roku

pozycja 107 paragraf 1 punkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych

Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1960 z zastrzeżeniem

artykułu 37 ustęp 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

Rada Powiatu Gryfickiego uchwala co następuje

Paragraf pierwszy

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Starosty Powiatu Gryfickiego

Ryszarda Chmielowicza na które składa się

Punkt pierwszy Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250 zł brutto

Punkt drugi Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

co stanowi kwotę 2050 zł brutto

Punkt trzeci Dodatek funkcyjny w kwocie 3150 zł brutto

Punkt 4 Dodatek specjalny wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego co stanowi kwotę 4020 zł brutto

Punkt drugi

Wynagrodzenie należne jest od dnia wyboru to jest od 6 maja 2024 roku

Paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Proszę o tablice do głosowania


Dziękuję Na 16 radnych 15 było za jedna osoba się wstrzymała


Wstrzymał się Pan Starosta

Panie Starosto o jeju

Panie Starosto Proszę pamiętać że Pan pełni zaszczytną funkcję

jest Pan zarządcą można powiedzieć całego powiatu


jest to ogromny mandat zaufania który został dany Panu przez tutaj tą Szanowną Radę

i ja ze swojej strony chciałbym żeby ta kadencja

również jak wcześniejsza pod Pana tutaj rządami

upływała w tak licznych inwestycjach które były prowadzone w Powiecie Gryfickim

Tutaj na pewno trzeba powiedzieć jedno że my jako powiat

byśmy nie byli w stanie wykonać tych wszystkich inwestycji

które były wykonane w kadencji 6 Rady Powiatu gdyby nie tutaj starania

i pozyskiwanie środków zewnętrznych przede wszystkim od rządu i od innych samorządów

Tutaj jest bardzo duży wkład i Starosty i całego Zarządu i oczywiście całej całej Rady Tak?

Dlatego liczne inwestycje drogowe które powstawały w 6 kadencji

były właśnie realizowane przede wszystkim tutaj na terenie Powiatu Gryfickiego

Więc no Panie Starosto działamy dalej

[Ryszard Chmielowicz] Dziękuję bardzo Wysoka Rado

Dziękuję za zaufanie jakim mnie obdarzyliście

i będę starał się żeby tego zaufania nie zawieść

Dziękuję bardzo

[Łukasz Czyrny] Liczymy Pana Panie Starosto tutaj za dotrzymanie tych słów wszystkich

Dziękuję Przechodzimy teraz do kolejnego punktu 7

Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia rodzajów świadczeń

oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej

dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryficki

jest tutaj z nami Pani [WE] z Wydziału Edukacji do uchwały mamy załączony regulamin

Pani [WE] jakby Pani mogła tak w telegraficznym skrócie

Tak Tak to bardzo bym prosił o podejście bliżej

W telegraficznym skrócie omówiła tutaj wszystkim zgromadzonym

czego dotyczy regulamin


[WE] Panie Przewodniczący Szanowni Państwo


Mam nadzieję że będzie mnie słychać jak nie to postaram się mówić głośno

Przedłożony Państwu projekt uchwały wynika z artykułu 72 Karty Nauczyciela

który to obliguje organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe

w tym przypadku akurat te kompetencje są przepisane Radzie Powiatu

do corocznego określenia w budżecie jednostki samorządu

kwoty na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

a także opracowania w formie najczęściej to jest regulaminu

rodzaju pomocy które są finansowane warunki sposobu ich przyznawania

Dlatego ten projekt uchwały został do Państwa złożony gdyż

obowiązujący regulamin pochodzi z 2007 roku

No przez 17 lat zarówno zmieniło się orzecznictwo jak są pewne tutaj wskazania

w tym kierunku że dysponentem tych środków powinien być organ wykonujący budżet

Czyli w zasadzie Zarząd Powiatu

Obowiązująca uchwała ceduje kompetencje na dyrektorów poszczególnych szkół

którzy co roku przyznawali w ramach swoich jakby budżetów placówkowych

te pieniądze i rozdysponowywali je pośród swoich nauczycieli

a także pośród emerytów i rencistów którzy z tej szkoły konkretnie odeszli na te świadczenia

Projekt regulaminu został przygotowany we współpracy z dyrektorami szkół i placówek

Został także opiniowany przez

Może został przekazany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli

Nie otrzymaliśmy z powrotem żadnej opinii pomimo upływu 30 dni

które związki mają na wypowiedzenie się co do projektu uchwały

Przekazaliśmy ten projekt Państwu pod obrady

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania co do oczywiście treści tego regulaminu

postaram się udzielić odpowiedzi

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Pani


Proszę Pan Stanisław Hołubczak


[Stanisław Hołubczak] Mam pytanie odnośnie paragrafu 5


Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od

1 wysokość udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela wydatków z leczeniem

2 wysokość dochodu przypadającego na jednego członka rodziny nauczyciela

I po trzecie liczba złożonych wniosków

Tutaj jak gdyby do tych punktów nie mam żadnych wątpliwości

Natomiast nie bardzo rozumiem jak to się technicznie ma odbywać

Bo decyzję oczywiście podejmuje Zarząd ale przecież te koszty

Wysokość przyznanego świadczenia może być bardzo zróżnicowana

Czy tutaj te kryteria nie powinny być bardziej sprecyzowane?


[WE] Trudno mi tutaj odpowiedzieć na to pytanie czy one powinny być

nie za szczegółowo też określone

W takim kształcie podobne

[Stanisław Hołubczak] Przepraszam Pani [WE] ale zapytam tak

No jeżeli wysokość udokumentowanych w jednym przypadku kosztów wyniosą 1000 zł

jeżeli wysokość dochodów w jednym przypadku wyniesie 1000 zł na członka rodziny

Bo ja rozumiem że to rozpatrywanie wniosków odbywa się systematycznie

a nie jednorazowo na przykład na koniec roku?

[WE] Nie jest jeden termin określony do którego można składać te wnioski to jest 15 listopada

I wtedy po tej dacie jeszcze przewidujemy 7 dni na ewentualne uzupełnienie wniosku

Ale po tej dacie na początku grudnia

Znaczy ja nie wiem czy to będzie na początku grudnia po prostu będzie

[Stanisław Hołubczak] Dobrze Czy jest taki zapis w tym regulaminie?


[WE] Jest określony termin Tak jest określony termin

[...]

[Stanisław Hołubczak] Jasne to dobrze

Jak porównywać bo przecież zarówno koszty leczenia

jak i wysokość dochodów są bardzo zróżnicowane?

Jak porównywać wysokość przyznanych

albo inaczej jak ustalać wysokość przyznanego świadczenia

w takich różnych sytuacjach?

[WE] Znaczy też trudno mi się tutaj jakby odnieść czy jakbyśmy mieli te kryteria ustalić Tak?


Myślę że po prostu trzeba by było po prostu

[...]

przez ten 1 rok sprawdzić jak będzie to funkcjonowało

bo mówię nie mamy doświadczenia w podziale tego funduszu na poziomie jednostki samorządu

było to zawsze w szkołach i myślę że wtedy trzeba by było

no w realnych warunkach jakby sprawdzić uchwałę

a potem być może zajdzie taka konieczność że trzeba będzie te kryteria jeszcze ustalić


[Agnieszka Fudała] A do tej pory jak państwo mieliście?

[WE] To tej pory było to w szkołach i dyrektorzy w ramach komisji w szkołach dzielili te środki

[...]

[Agnieszka Fudała] To znaczy niewątpliwie musicie Państwo tutaj zastosować progi dochodowe

Bo bez progów dochodowych nie jesteście Państwo w stanie

w tym momencie akurat jak gdyby różnicować dofinansowanie ze względów zdrowotnych

Muszą być ustalone progi dochodowe dla poszczególnych nauczycieli

żeby po prostu później taki sposób dofinansowania określać

Bez progów dochodowych którzy nauczyciele składają zawsze na początku maja

nie są Państwo w stanie określić później szacunkowo

jaką kwotę tej zapomogi zdrowotnej wskazać przekazać

Bo tutaj pan Stanisław właśnie o to pyta

Tak rozumiem?

[Stanisław Hołubczak] Tak Tak

[Agnieszka Fudała] Jakie są narzędzia do ustalenia tego wsparcia?


Wydaje mi się że Wydaje mi się że

Czy opinia związków zawodowych w tym przypadku ZNP albo Solidarność

bo nie wiem jakie to związki zawodowe

jest niezbędna tutaj do czy nie jest ważna przy uchwalaniu akurat tego dokumentu?

[Ryszard Maliński] Na zapytanie 30 dni nie ma odpowiedzi

[...]


[WE] My jesteśmy zobowiązani przesłać do zaopiniowania wszystkim związkom zawodowym

zrzeszającym nauczycieli Związki mają 30 dni na wypowiedzenie się

Mogą przesłać negatywną opinię Mogą przesłać pozytywną albo nie przesłać w ogóle

co akurat w tym przypadku


Z 5 organizacji związkowych nie otrzymaliśmy ani jednej opinii


Tak więc 30 dni minęło miały związki tutaj możliwość nie wypowiedziały się

więc traktujemy to jako


jako jakby akceptację z ich strony taką domniemaną


[Agnieszka Fudała] Czy to jest jakaś data konkretna dla Rady Powiatu

aby ta akurat uchwała została podjęta czy to jest po prostu

jak gdyby taka tutaj kolejność porządku obrad że Państwo tutaj

[WE] To znaczy nie jest to jakby wymóg ustawowy co do podjęcia tej uchwały

[Agnieszka Fudała] Pani wskazała 15 listopada

[WE] Do 15 listopada jest jakby określony termin na składanie tych wniosków

[Agnieszka Fudała] Jeżeli jest taka możliwość

a za chwileczkę będziemy tutaj do komisji poszczególnych komisji tych członków nabywali

plus oczywiście wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

Ja proponuję żeby jednak mimo wszystko zastanowić się na tym czy nie warto by było tej uchwały wycofać


i przekazać ją do prac konkretnie Komisji Oświaty Zdrowia

tej adekwatnej do tematu

[WE] No wtedy Komisja tutaj jakby pochyli się nad tym projektem

i wtedy jeszcze raz zostanie ona przekazana do związków


[Łukasz Czyrny] Dobrze Szanowni Państwo ze względu na to że tutaj

pani Wiceprzewodnicząca zaproponowała że ta uchwała powinna być

przeanalizowała przeanalizowana i przedyskutowanie w komisji

my na dzisiejszej sesji dopiero będziemy powoływać składy komisji

i jakby konstytuować komisje

Więc myślę że tutaj ten wniosek jest w 100% zasadny


Tak Tak Ale za chwilkę

Więc zaraz przejdziemy tutaj do do głosowania nad wnioskiem

Bo rozumiem że jest to taki wniosek formalny tak Pani Agnieszko?

Tak nad wnioskiem formalnym odnośnie wycofania z porządku obrad tej właśnie uchwały

celem przedyskutowania w Komisji Edukacji

Jeszcze prosił o głos pan członek Zarządu pan Maliński


[Ryszard Maliński] Zgłaszałem tylko jest kwestia dzisiaj

[...]


Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący Szanowni Państwo

w tej sprawie sprawa jest taka moim zdaniem bardzo prosta

i skoro już został zgłoszony wniosek formalny niech będzie przegłosowany

Natomiast tutaj odniosę się do tego funkcjonuje na przykład w powiecie

a samorząd znaczy w powiecie w gminie u nas w Płotach

i podobny regulamin powiedzmy datowanie tego wszystkiego jest również podobne

natomiast wnioski zdrowotne składają nauczyciele i emeryci z danych jednostek

i wszystko zależne jest od tego ile osób składa ten wniosek

Dysponuje szkoła budżetem który jest z odpisu czyli wielkość szkoły decyduje o odpisie

i tylu nauczycieli czy emerytów składających wnioski

Dyrektor ma określoną pulę i najczęściej to się odbywa na zasadzie takiej

albo uwzględnia kwestie czy to dofinansowania do zakupu nie wiem

leków niezbędnych jeżeli chodzi głównie o emerytów nauczycieli

albo jakieś takie poważne leczenie długotrwałe nauczycieli

Raczej to jest bardziej pomoc skierowana dla emerytów

tak przynajmniej u nas to funkcjonuje

emerytów nauczycieli

Ale skoro jest wniosek ten formalny to jak najbardziej

Dziękuję bardzo

[Łukasz Czyrny] Dobrze dziękuję


Jeszcze pan Stanisław Hołubczak

Tak? Dobrze Bym prosił o tablicę do głosowania

odnośnie wycofania punktu

Proszę o głosowanie

Kto jest za wycofaniem?


Okej Szanowni Państwo mamy czas do 15 listopada tak?

Dobrze dobrze usłyszałem?

[...] Składa się wnioski


[Łukasz Czyrny] Tak ale ja myślę że tutaj w ciągu tych

tak w czerwcu komisja wypracuje ewentualnie jakieś poprawki Tak?


15 osób głosowało?


A wszyscy mają karty wsadzone?


Pan Kazimierz Sać


Komputer Ale karta jest wsadzona?


To może jeszcze raz włożyć i reasumpcję?

No słowo takie


Dobrze Szanowni Państwo w związku z problemami technicznymi

bym prosił o powtórzenie głosowania

Jeżeli się powtórzy no to Pan Kazimierz będzie ręcznie głosował

O Teraz jest dobrze Dobrze czyli wykreślamy ten punkt z dzisiejszy

z dzisiejszego porządku obrad w związku z wnioskiem formalnym

i przechodzimy do kolejnego

Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działań

stałych komisji Rady Powiatu Gryfickiego

Szanowni Państwo w Radzie Powiatu Gryfickiego funkcjonuje pięć stałych komisji

Ja przeczytam projekt uchwały z racji tego że najpierw musimy przegłosować ten projekt Tak?

i później będziemy mogli przejść do dalszych czynności czyli

zgłaszanie kandydatur do danych komisji

Ale najpierw musimy podjąć uchwałę odnośnie stałych komisji

W sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działań stałych komisji Rady Powiatu Gryfickiego

uchwała z dnia dzisiejszego

Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym oraz paragrafu 37 ustęp 1 statutu Powiatu Gryfickiego

przyjętego uchwałą Rady Powiatu Gryfickiego numer IV/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Powiatu Gryfickiego

Rada Powiatu uchwala co następuje

Paragraf 1

Powołuje się stałe komisje Rady Powiatu Gryfickiego

Punkt pierwszy

Komisja Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej

Punkt drugi

Komisję Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia

Punkt trzeci

Komisję Prawa Bezpieczeństwa i Administracji

Punkt czwarty

Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Punkt piąty

Komisję Statutową

Paragraf drugi

Ustala się przedmiot działań Komisji Rady w następującym zakresie

Komisja Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej

zakres działań budżet finanse transport i drogi publiczne geodezja kartografia i katastry

gospodarka nieruchomościami zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany

przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy promocja Powiatu

Kolejna komisja to Komisja Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia

Zakres edukacja publiczna kultura i ochrona dóbr kultury kultura fizyczna i turystyka

pomoc społeczna polityka prorodzinna wspieranie osób niepełnosprawnych promocja i ochrona zdrowia

Komisja Prawa Bezpieczeństwa i Administracji

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

ochrona przeciwpowodziowa przeciwpożarowa

i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska

ochrona praw konsumenta utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

oraz obiektów administracji

obronność współpraca z organizacjami pozarządowymi

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się

gospodarką wodną ochrona środowiska i przyrody

rolnictwo leśnictwo rybactwo śródlądowe i rybołówstwo morskie

I ostatnia komisja jest to Komisja Statutowa

Aktualizacja i nowelizacja statutu Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu

Paragraf trzeci

Skład osobowy stałych komisji Rady określają odrębne uchwały

Paragraf 4

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego nr III/15/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania oraz ustalania przedmiotu działania stałych Komisji Rady

Paragraf 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Więc bym prosił Szanowną Radę o przegłosowanie tej uchwały

I przejdziemy

[Stanisław Hołubczak] A dyskusja jest niedopuszczalna?

[Łukasz Czyrny] Jest dopuszczalna Panie Stanisławie

Ale ja nie widziałem nikogo kto by chciał zabrać głos

Rozumiem że pan Stanisław zabrać

To proszę Nie widziałem Panie Stanisławie

[Stanisław Hołubczak] W paragrafie 2 punkt 2 proponuję

Komisji Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia dopisać słowo sport

Bo jest co prawda kultura fizyczna i turystyka ale sportu mi brakuje


[Agnieszka Fudała] A kultura fizyczna bo tam jest też taki zapis

[Stanisław Hołubczak] Jest kultura fizyczna oczywiście


[Kazimierz Sać] Wtedy zamiast kultury fizycznej wpisać sport

bardzie chyba bardziej adekwatne

[Adrian Żoła] Ja uważam że ta uwaga jest bardzo stosowna

bo brakuje tego zapisu też

Ale myślę że kultura fizyczna i sport byłoby najbardziej chyba właściwe


[Łukasz Czyrny] Ja myślę że tutaj nie będzie problemu

żeby uwzględnić sugestie pana Stanisława

Zważywszy na to że że to będzie bardziej takie czytelne Tak?


Więc dopiszemy tutaj słowo Sport

Nie będziemy tutaj jakby głosować zmian tylko

pani z Biura Rady jakby w tej już uchwale zasadniczej dopisze słowo sport

Czyli Panie Stanisławie żeby była sprawa jasna treść ma być następująca

edukacja publiczna kultura i ochrona dóbr kultury kultura fizyczna sport i turystyka Tak?

[Stanisław Hołubczak] Oczywiście nawet postawiłbym po słowie Sport przecinek

[Łukasz Czyrny] No tak kultura sport,


sport, przecinek turystyka

Dobrze jak pan tak chce tak zrobimy

Zanotowała Pani wszystko? Dobrze

[...]

Jest z nami pan Mecenas

Znaczy dopisać jakby tutaj

[...]

Szanowni państwo pan Mecenas tutaj potwierdził że nie

Panie Kazimierzu


Pan Mecenas potwierdził tutaj bo mieliśmy sporną kwestię

czy musimy to gdzieś dalej obradować ale nie myślę że tutaj

tutaj na tej sesji możemy sobie tutaj uwzględnić wszyscy wspólnie

że dopiszemy słowo sport

taki zabieg już nieraz był robiony

Proszę pamiętać że to jest tylko projekt uchwały

uchwała będzie dopiero po przegłosowaniu Tak?

Która będzie już sporządzona przez Panią z Biura Rady

Pani dopisze słowo sport

Więc Panie Mecenasie czy my musimy to przegłosować?

Nie nie czy to to słowo?

Czyli Szanowni Państwo przejdziemy teraz do głosowania nad uchwałą

i tutaj tą z tym dopiskiem słowo sport które zaproponował pan Stanisław

Kto jest za taką treścią uchwały?


[...] Panie Kazimierzu Czekamy

[Łukasz Czyrny] Dobrze Dziękuję

[Kazimierz Sać] Panie Przewodniczący to nosi skutki zmiany Statutu

[Łukasz Czyrny] Jeżeli jeżeli jeżeli w statucie będzie taki zakres

to na pewno złożymy taki wniosek do Komisji Statutowej która

o zmianę która zawiąże się w dniu dzisiejszym


Dobrze Szanowni Państwo zaraz to sobie tutaj z panem Mecenasem ustalimy

Przechodzimy teraz do kolejnego punktu

Panie Wawrzyniak


Przechodzimy do kolejnego punktu

pan Mecenas już się zajmuje tą sprawą

Mamy punkt kolejny jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej

Szanowni Państwo do dnia dzisiejszego

do dnia dzisiejszego do Przewodniczącego wpłynęły dwa pisma odnośnie


odnośnie radnych którzy złożyli chęć uczestniczenia w komisjach

Jest to pan Stanisław Hołubczak który zadeklarował chęć uczestniczenia

w Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej

i jest też radny Leszek Droździel który jest nieobecny dzisiaj

ale takie pismo w dniu dzisiejszym złożył do Rady

I prosi o przyjęcie do Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej

Komisji Statutowej i Komisji Rewizyjnej

Punkt 9 mówi o powołaniu składu osobowego Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej

Pani z Biura Rady za chwileczkę przekaże

Mamy?


Czystą listę?

Bo chyba ja nie mam tego

Nie ja nie mam


Dobrze mamy taką czystą listę składu Komisji Budżetowej

Bym prosił osoby zainteresowane udziałem tak udziałem w

Tak udziałem w Komisji o wpisywanie się

Może może połóżmy tam na na końcu sali

Tyko proszę żeby Komisja Budżetu była na samym wierzchu

I radni którzy

Tak Tak Tak

I radni którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Budżetu

i być w składzie proszę o zapis


Tak proszę Pani Kasiu

[Katarzyna Dyczyńska] Panie Przewodniczący ja mam takie pytanie

ponieważ kolega radny Leszek Droździel wyszedł to rozumiem

że jego nazwisko znajdzie się nie musimy tego my uzupełniać

tylko nie wiem Pan Przewodniczący nanosi wtedy na listę?

[Łukasz Czyrny] Tak Tak Ja jakby nanoszę skład osobowy

Z racji tego że mam na piśmie tutaj wolę

Pani Tak Tak Tak

Mam na piśmie wniosek pana radnego który deklaruje uczestniczenie w tych komisjach

więc my po prostu dopiszemy go do składu osobowego

Jedyna taka


taka rzecz którą dzisiaj nie będzie mógł uczestniczyć jakby

w wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji

w których do których się dopisał Tak?

Ale tak jak najbardziej zostanie uwzględniony w tych trzech komisjach

[Katarzyna Dyczyńska] Okej dziękuję bardzo

Dobrze to bym prosił aby radni wpisywali się na listy poszczególnych komisji

W tym celu w tym celu ogłaszam 10 minut przerwy


Przechodzimy do punktu do 9

Szanowni Państwo Proszę o spokój


Przeczytam teraz Szanowni Państwo skład Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej

Na tej liście są osoby które wyraziły chęć uczestniczenia

w posiedzeniach Komisji

Komisja bardzo liczna

Pan Brożyński Krzysztof pan Stanisław Hołubczak pani Marzena Salamon

Proszę? Salamon przepraszam

Łukasz Uldynowicz

Malicki Krzysztof Beata Sipiak Adrian Żoła Ryszard Maliński

Waldemar Wawrzyniak Czyrny Łukasz Fudała Agnieszka

Ryszard Chmielowicz i pan Leszek Droździel

To jest skład Komisji Budżetu i Finansów

Wszystkie osoby tutaj wyraziły zgodę w uczestniczeniu w tej Komisji

Teraz przeczytam jeszcze raz uchwałę i przejdziemy do przegłosowania

Rada uchwala

Rada Powiatu Gryfickiego z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej

Paragraf 1 ustala się skład osobowy Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej w liczbie 13 radnych

Paragraf 2

Powołuje się do składu osobowego Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej następujących radnych

Brożyński Krzysztof Hołubczak Stanisław

Marzena Salamon Tak? Troszeczkę muszę chyba z listy czytać

Łukasz Uldynowicz Krzysztof Malicki Beata Sipiak Adrian Żoła

Ryszard Maliński Waldemar Wawrzyniak Łukasz Czyrny

Agnieszka Fudała Ryszard Chmielowicz Leszek Droździel

Paragraf 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Bardzo bym prosił o tablicę do głosowania

Kto jest za przyjęciem uchwały proszę o oddanie głosu


[Kazimierz Sać] Ja tylko ostrzegam o jednej rzeczy

że brak quorum Komisji Budżetowej będzie nieciekawy


[Łukasz Czyrny] Dziękuję tutaj Panie Kazimierzu za


Przechodzimy do punktu kolejnego

Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego

Komisji Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia

Mamy listę osób które wyraziły chęć

Ja może od razu uchwałę przeczytam Tak?

Jest to uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia dzisiejszego

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia

Paragraf 1

Ustala się skład osobowy Komisji Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia w liczbie 9 radnych

Paragraf drugi

Powołuje się do składu osobowego Komisji Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia następujących radnych

Pani Marzena Salamon Beata Sipiak Katarzyna Dyczyńska

Kazimierz Sać Adrian Żoła Krzysztof Malicki Ryszard Maliński

Agnieszka Fudała Ryszard Chmielowicz

Paragraf 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Bardzo bym prosił o tablicę do głosowania

Kto jest za przyjęciem uchwały proszę naciśnięcie przycisku za


Dziękuję Przechodzimy do kolejnego punktu

Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

powołania składu osobowego Komisji Prawa Bezpieczeństwa i Administracji


W sprawie powołania składu osobowego Komisji Prawa Bezpieczeństwa i Administracji

Paragraf 1

Ustala się skład osobowy Komisji Prawa Bezpieczeństwa i Administracji w liczbie 7 radnych

Paragraf drugi

Powołuje się do składu osobowego

Komisji Prawa Bezpieczeństwa i Administracji następujących radnych

Pan Krzysztof Brożyński pani Marzena Salamon Pani Katarzyna Dyczyńska


pan Adrian Żoła pan Ryszard Chmielowicz

pan Przemysław Barański i pan Krzysztof Malicki

Paragraf 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Proszę o tablicę do głosowania

Kto jest za naciska przycisk

Dziękuję Przechodzimy do punktu 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia dzisiejszego

Paragraf 1

Ustala się skład osobowy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w liczbie 6 radnych

Paragraf 2

Powołuje się do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska następujących radnych

Pan Krzysztof tak Krzysztof Brożyński pan Łukasz Uldynowicz

pani Małgorzata Wysoczańska pan Waldemar Wawrzyniak pani Agnieszka Fudała

Paragraf 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Również proszę tablic do głosowania


Dziękuję za oddanie głosu

Punkt kolejny jest to punkt 13 podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie powołania składu osobowego komisji statutowej

Rada Powiatu Gryfickiego z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowej

Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada Powiatu uchwala co następuje

Paragraf pierwszy

Ustala się skład osobowy Komisji Statutowej w liczbie 3 radnych

Powołuje się do składu osobowego Komisji Statutowej następujących radnych

pan Kazimierz Sać pan Czyrny Łukasz Pan Leszek Droździel

Paragraf 3 wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Proszę tablicę do głosowania


Dziękuję za oddanie głosu

16 osób za

Punkt kolejny

Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej


Uchwała z dnia dzisiejszego Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie

powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie artykułu 16 ustęp 1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Rada Powiatu Gryfickiego uchwala co następuje

Paragraf pierwszy

Ustala się skład osobowy Komisji Rewizyjnej w liczbie pięciu radnych

Paragraf 2 powołuje się do składu osobowego Komisji Rewizyjnej następujących radnych

pan Łukasz Uldynowicz Pan Leszek Droździel pan Stanisław Hołubczak

pani Beata Sipiak pan Przemysław Barański

Paragraf 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Proszę o tablice do głosowania


[Łukasz Czyrny] Panie Kazimierzu

[Kazimierz Sać] Panie Przewodniczący ja już teraz nie pamiętam pytanie do Radcy prawnego

W Komisji Rewizyjnej są przedstawiciele klubów nie?

[Łukasz Czyrny] Tak

[Kazimierz Sać] I to jest I taki parytet musi zostać zachowany

[Łukasz Czyrny] Tak jest w ustawie

Dobrze dziękuję


Kolejny punkt

Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Powiatu Gryfickiego

[...]

[Łukasz Czyrny] Zgadzam się są takie wnioski

W wolnych wnioskach w informacjach Przewodniczącego

będę przekazywał Państwu informacje

kto złożył na ręce Przewodniczącego to że Radni założyli klub


Więc mamy kolejną uchwałę

Jest to Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie

powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Powiatu Gryfickiego

Na podstawie artykułu 16 a ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym


oraz paragrafu 35 ustęp 2 Statutu Powiatu Gryfickiego

przyjętego uchwałą Rady Powiatu Gryfickiego nr IV/24/2018


z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gryfickiego

Uchwala się co następuje

Powołuje się komisję

Paragraf 1

Powołuje się Komisję Skarg Wniosków i Petycji Powiatu Gryfickiego

powiatu Przepraszam

Powołuje się Komisję Skarg Wniosków i Petycji Powiatu

Rady Powiatu Gryfickiego w składzie


Małgorzata Wysoczańska Katarzyna Dyczyńska

Dwóch radnych zapisało się do Komisji Skarg Wniosków i Petycji

My z panem Mecenasem dyskutowaliśmy nad tym

Nie ma żadnego zapisu odnośnie ilości ilości minimalnej radnych w tej w tej Komisji

Więc na chwilę obecną komisja Będzie składała się z dwóch radnych

Później będzie będzie możliwość dopisania się do takiej komisji

składając odpowiedni dokument do Przewodniczącego

ale na chwilę obecną będziemy podejmować uchwałę o składzie dwuosobowym

Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Jest to zgodnie z Regulaminem i ze Statutem Powiatu

Proszę tablicę do głosowania


Proszę o oddanie głosu


Dziękuję


Będziemy powtarzać jeszcze raz głosowanie

mamy jakąś awarię techniczną

Przepraszam reasumpcję będziemy musieli zrobić

Więc bym prosił jeszcze raz o oddanie głosu


Coś jest nie tak


Proszę o podświetlenie tablicy

Kto głosował kogo nie mamy tym razem


Pani Agnieszki Fudały nie ma Wiceprzewodniczącej

[Agnieszka Fudała] Ale nacisnęłam


[Łukasz Czyrny] Panie Mecenasie czy pani radna może oddać głos ręcznie w takim przypadku?

To proszę podnieść rękę jeżeli jest Pani za

Agnieszka Fudała] Oczywiście

[Łukasz Czyrny] Dobrze dziękuję

Przechodzimy do kolejnego punktu

Punkt 16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu Tak?

[...]

Dobrze Przechodzimy tak jak mówiłem do kolejnego punktu

jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Polityki Społecznej

Bardzo bym prosił teraz Komisję Budżetu udanie się do pokoju Przewodniczącego

w celu narady i wyboru wśród członków

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji

Komisja Budżetu


budżetu

Członkowie wśród siebie wybrali w głosowaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji

Przeczytam teraz uchwałę

Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia dzisiejszego

w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Komisji Budżetu Finansów i Polityki gospodarczej

Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

oraz paragrafu 37 ustęp 3 Statutu Powiatu Gryfickiego

stanowiącego załącznik do uchwały numer IV/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku

Rada Powiatu uchwala co następuje

Paragraf pierwszy

Powołuje się na Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej

radnego Stanisława Hołubczaka

Paragraf drugi

Powołuje się na Wiceprzewodniczącego

Wiceprzewodniczącą w tym przypadku

Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej radną Marzenę Salamon

Paragraf trzeci

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf czwarty

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Proszę o tablicę do głosowania


Dziękuję uchwała została przyjęta

Przechodzimy do kolejnego punktu

Jest to punkt 17 podjęcie uchwały Rady Powiatu

w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Komisji Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia

I również członków bym prosił o przejście do pokoju Przewodniczącego


Po obradach


członków Komisji Edukacji i Kultury

Przechodzę teraz do uchwały

Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 27 maja

w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Komisji Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia

Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

oraz paragrafu 37 ustęp 3 Statutu Powiatu Gryfickiego

stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku

Rada Powiatu uchwala co następuje

Paragraf pierwszy

Powołuje się na Przewodniczącego Komisji Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia

panią Beatę Sipiak

Paragraf drugi

Powołuje się na Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji Kultury Polityki Społecznej i Zdrowia

panią Katarzynę Dyczyńską

Paragraf trzeci

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf czwarty

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Bardzo bym prosił o tablicę do głosowania

Kto jest za przyjęciem uchwały proszę o naciśnięcie przycisk za


Dziękuję wszyscy radni przyjęli uchwałę jednomyślnie

Przechodzimy do kolejnego punktu

Jest to punkt 18

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Komisji Prawa Bezpieczeństwa i Administracji

I również bym prosił o członków Komisji o przejście do pokoju Przewodniczącego


Dobrze przechodzimy do treści uchwały


Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia dzisiejszego w sprawie powołania

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Prawa Bezpieczeństwa i Administracji

Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

oraz paragrafu 37 ustęp 3 Statutu Powiatu Gryfickiego

stanowiącego załącznik do uchwały Rada Powiatu uchwala co następuje

Paragraf pierwszy

Powołuje się na Przewodniczącego Komisji Prawa Bezpieczeństwa i Administracji

radnego Przemysława Barańskiego

Paragraf drugi

powołuje się na Wiceprzewodniczącą

Komisji Prawa Bezpieczeństwa i Administracji

panią Marzenę Salamon

Paragraf trzeci

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf czwarty

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Bardzo bym prosił o tablicę do głosowania i oddanie głosu


Mamy Dobrze dziękuję bardzo

Również tutaj byliśmy jednogłośni

Dziękuję przechodzimy do punktu 19

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

i również bym prosił o członków Komisji o udanie się do pokoju Przewodniczącego

w celu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego


Czy mamy już?


Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia dzisiejszego w sprawie

powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

oraz paragrafu 37 ustęp 3 Statutu Powiatu Gryfickiego stanowiącego załącznik do uchwały

Rada Powiatu uchwala co następuje

Paragraf pierwszy

Powołuje się na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Łukasza Uldynowicza

Paragraf drugi

Powołuje się na Wiceprzewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radną Małgorzatę Wysoczańską

Paragraf trzeci

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prosiłbym o tablic do głosowania

i oddanie głosu


Pani Agnieszko

Dziękuję i również tutaj byliśmy jednogłośni

Punkt kolejny jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej

I również bym prosił o członków Komisji Statutowej

o przejście do pokoju

[...] Zwierzeń

[Łukasz Czyrny] Przewodniczącego


Dobrze Szanowni Państwo Proszę o spokój

Kolejna uchwała jeżeli chodzi o Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w danej Komisji

Jest to uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dzisiejszego dnia w sprawie

powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej

Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

oraz paragrafu 37 ustęp 3 Statutu Powiatu Gryfickiego

stanowiącego załącznik do uchwały numer IV/24/18 Rada Powiatu

Rada Powiatu uchwala co następuje

Paragraf pierwszy

Powołuje się na Przewodniczącego Komisji Statutowej radnego pana Kazimierza Sacia

Z racji tego że członkowie Komisji Statutowej nie wyłonili Wiceprzewodniczącego w głosowaniu

więc na razie jest tylko i wyłącznie Przewodniczący Komisji Statutowej


Tak?


Bo myślałem że Pani Kasiu coś


Więc uchwała będzie tylko i wyłącznie podejmowana przez radnych

w temacie Przewodniczącego

Jeżeli chodzi o tutaj treść uchwały

mamy w treści uchwały Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

ale z tej treści uchwały będziemy wykreślać słowo Wiceprzewodniczącego

I tylko i wyłącznie radni będą głosować nad Przewodniczącym

który został wskazany przez członków Komisji Statutowej

Do Komisji Statutowej złożył akces radny Leszek Droździel

W dniu dzisiejszym nie ma go na sesji

więc no jest to jednoznaczne z tym że nie mógł jakby po prostu uczestniczyć w głosowaniu

Aczkolwiek jeżeli po prostu zajdzie taka potrzeba

w każdej chwili Komisja może się spotkać i uzupełnić skład jeżeli będzie potrzeba

i wybrać Wiceprzewodniczącego Komisji

ale to już jest decyzja Komisji a nie nasza

Więc wykreślamy z uchwały paragraf drugi

powołuje się Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej

więc ten paragraf będzie wykreślony

i w miejsce paragrafu drugiego będzie paragraf trzeci

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

I paragraf czwarty

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Więc no jak wykreślimy punkt paragraf 2

to z automatu paragrafem 2 będzie wykonanie Przewodniczącemu Rady

Po prostu tylko numeracja się zmieni

Jest to chyba jasne tak dla wszystkich tak?

Panie Mecenasie możemy tak zrobić?

Dobrze dziękuję

To bym prosił o tablicę do głosowania


Dziękuję

I również tutaj wszyscy radni byli jednogłośni

Przechodzimy do kolejnego punktu

Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna skład?


Cztery osoby Tak? Są w składzie komisji rewizyjnej to bym prosił o wybór


Tak Tak Tak Ale obecnych jest Tak

Obecnych jest czterech radnych Tak?


I w tym przypadku tylko i wyłącznie będziemy wybierać Przewodniczącego

ze względu na to że tutaj Statut i uchwała nie nakazuje jakby

żebyśmy wybierali Wiceprzewodniczącego


Dobrze już mamy jesteśmy po wyborach

Uchwała Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 27 maja

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie artykułu 16 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

tekst jednolity dziennik ustaw z 2024 roku pozycja 107

oraz paragraf 29 ustęp 2 Statutu Powiatu Gryfickiego stanowiącego załącznik do uchwały

numer IV/24/18 Rada Powiatu uchwala co następuje

Paragraf pierwszy

Powołuje się na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Łukasza Uldynowicza

Paragraf trzeci

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Proszę o tablicę do głosowania


Dziękuję


I również tutaj jesteśmy tego samego zdania

że Łukasz Uldynowicz kolejny raz został przewodniczącym

Która to już komisja?

Druga Dobrze

Przechodzimy do punktu kolejnego


Przechodzimy do punktu 22

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania

Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji

I tutaj mamy


Nie no tutaj niech to będzie zrobione


Panie są naradzone Tak?

Z racji tego że Komisja liczy całe dwóch dwóch radnych

Więc dwie radne tak w tym przypadku

Pani Agata Wysoczańska i pani Katarzyna Dyczyńska

Więc jeżeli to nie przeszkadza to

można już teraz

[Katarzyna Dyczyńska] Ja proponuję na Przewodniczącą Komisji

Skarg Wniosków i Petycji pani Małgorzatę Wysoczańską

[Łukasz Czyrny] Dziękuję już tutaj wpisuję


Dobrze przeczytam treść uchwały

Uchwała z dnia dzisiejszego Rady Powiatu Gryfickiego

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Na podstawie artykułu 16 ustęp 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

oraz paragrafu 35 ustęp 2 Statutu Powiatu Gryfickiego

stanowiącego załącznik do uchwały numer IV/24/18

Rada Powiatu uchwala co następuje

Paragraf pierwszy

Powołuje się na Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji radną panią Małgorzatę Wysoczańska

Paragraf trzeci

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

Paragraf 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Bym prosił o tablicę do głosowania i oddanie głosu Szanownych Radnych

Pani Marzena Salamon


Dobrze

Pierwsze pani Marzeno to będzie pierwsze upomnienie dzisiaj dla Pani

Oby ostatnie

Dobrze dziękuję i również tutaj wszyscy radni byli zgodni co do tego

aby Przewodniczącą Komisji była pani Wysoczańska

Gratulujemy

I tak płynnie przeszliśmy do punktu 23

Jest to interpelacje i zapytania radnych

Czy ktoś z Szanownych Radnych?

Jest pan Stanisław Hołubczak

Bardzo proszę o głos

[Stanisław Hołubczak] Panie Przewodniczący Panie Starosto

ja chciałem zapytać dlaczego na dzisiejszej sesji nie

było sprawozdania z prac Zarządu?


[Łukasz Czyrny] Panie Starosto proszę


[Ryszard Chmielowicz] Jeden Zarząd był i to był 2 dni temu?

[Łukasz Czyrny] Czyli rozumiem że na następnej

[Ryszard Chmielowicz] To było w trakcie jeszcze przed w trakcie

tej przerwy od ogłoszenia do posiedzenia

Na następnym na następnej sesji

[Łukasz Czyrny] Dobrze dziękuję

Pani Katarzyna Dyczyńska


[Katarzyna Dyczyńska] O jest dobrze Już jestem na łączach

Panie Przewodniczący takie pytanie z mojej strony

bo zwykle tradycyjnie już świeżo obrani radni świeżo zaprzysiężeni

mieli możliwość uczestniczenia w takich szkoleniach dla samorządu

Szczególnie dla nas tu kilku osób które są zupełnie nowymi radnymi

i pierwszy raz w samorządzie

Czy przewidują Państwo takie szkolenie dla nas?

[Łukasz Czyrny] Tak najbardziej tak jak na wcześniejszej sesji przekazałem taką informację

Jesteśmy na etapie jakby wyszukania firmy która zajmie się szkoleniem

Z racji tego że to szkolenie nie należy do najtańszych

też musimy po prostu mierzyć się z możliwościami finansowymi

ze względu na to że jakby rok budżetowy jeżeli chodzi o budżet Rady Powiatu no już się rozpoczął

i tutaj musimy też jakby domodelować koszt szkolenia do naszych możliwości

Jeżeli po prostu nie znajdziemy firmy która zrobiła szkolenie w tych środkach które mamy dostępne

będziemy tutaj musieli prosić Zarząd i panią Skarbnik

o zwiększenie budżetu na Radę aby takie szkolenie przeprowadzić

Ale bez względu na wszystko w niedługim czasie takie szkolenie na pewno się odbędzie Tak?

[Katarzyna Dyczyńska] A ta odpłatność jest uiszczana od osoby?

[Łukasz Czyrny] Tak

[Katatzyna Dyczyńska] Od osoby Aha

Czyli zależy ile osób też się zgłosi to takie koszty będziemy ponosić

[Łukasz Czyrny] Tutaj zawsze było tak że wszyscy radni tak jechali na takie szkolenie

Takie szkolenie ostatnio było organizowane na początku kadencji

Tak? Wszyscy radni byli jakby tutaj zapisani na to szkolenie

Z tego co pamiętam nie wszyscy radni uczestniczyli było to szkolenie wyjazdowe dwudniowe

Tak więc to też

[Kazimierz Sać] Panie Przewodniczący tylko bym prosił

żeby to szkolenie było jak zawsze w każdej kadencji w Zakopanem

[Śmiech]


[Łukasz Czyrny] Ja myślę że tutaj Panie Radny miejsce jest już mało istotne

Ważne żeby jak najwięcej wiedzy nowi radni pozyskali

A czy to będzie Zakopane czy to będzie Kołomąć to już jest mało istotne

Ale


ja myślę że jakby


Ja myślę że tutaj jakby droga do Zakopanego dłużej trwała aniżeli szkolenie

Ale jak najbardziej tutaj wezmę pod pod rozwagę Pana sugestie

Dobrze dziękuję

Pan Krzysztof Brożyński

[Krzysztof Brożyński] Panie Przewodniczący Wysoka Rado

ja tu zwracam się z prośbą aby każdy z nowych radnych który został wybrany w tym roku 7 kwietnia

dostał budżet na piśmie na rok 2024

Bo obradujemy są zadania dla powiatu a my tych tego budżetu nie mamy

i nie możemy się zapoznać

I jeszcze chciałbym żeby było zaznaczone co do bo mamy praktycznie już pół roku 2024

żeby były zaznaczone inwestycje które zostały wykonane lub są w trakcie

żebyśmy wiedzieli co zostaje na na na przyszły rok

bo nie mamy takiej wiedzy bo nie otrzymaliśmy budżetu

[Łukasz Czyrny] Dobrze dziękuję

Teraz tak jeżeli chodzi o wersję papierową budżetu

Pani Skarbnik to jest obszerny chyba dokument tak?

[Skarbnik] Państwo mają aktualny budżet na stronie BIP-u

[Kazimierz Sać] Ale jest e-mail

[Łukasz Czyrny] Dlatego chciałem jakby tutaj to


Bardzo bym prosił


Szanowni Państwo


Pani z Biura Rady przekażę jeszcze raz wszystkim radnym budżet

jakby wykonaniu budżetu to już jest troszeczkę gorzej

ze względu na to że no co sesję mamy poprawki

Ale mówię jakby ten źródłowy budżet na pewno zostanie przekazany

Proszę pamiętać że to jest obszerny dokument

i nie zawsze może tam do tej poczty elektronicznej to dotrzeć

dlatego Pani [Biuro Rady] ewentualnie

proszę później też wykonać telefon do każdego z radnych

z informacją zapytaniem czy taki dokument doszedł

Ja myślę że sobie damy takie taki czas dwa tygodnie na

na wysłanie tego tego dokumentu Tak?

[Kazimierz Sać] Panie Przewodniczący w kwestii formalnej

ja jedno pytanie tylko za darmo w ramach tego szkolenia radnych


To jest kwestia ogłoszeniowa

Pamiętajcie o tym że czujcie się jak u siebie w domu

Każdy radny ma prawo się spytać sam Skarbniczki czy kogo chcecie

i wszyscy Wam udzielą informacji a tym bardziej na temat budżetu

Tak więc nie czekajcie na to że ktoś będzie musiał Wam przysyłać

Po prostu się pytacie

Na pewno Pani Skarbnik czy Sekretarz

[...]


[Łukasz Czyrny] Ja tutaj

Dziękuję Panie Kazimierzu najbardziej wszystko jest transparentne

Pracownicy służą pomocą dla przede wszystkim dla tych

nowych radnych i tutaj nie będzie problemu żeby pani Skarbnik czy pani Sekretarz

w szczególności powiedziałem

W szczególności dla nowych radnych żeby tutaj pani Sekretarz

również służyła wiedzą i i pomocą

Pani Agnieszka

[Agnieszka Fudała] Szanowny Panie Przewodniczący Wysoka Rado

moje pytanie może powinno być wolnych wnioskach

aczkolwiek chyba tutaj jest najbardziej adekwatne

Ja bardzo tutaj upraszam o terminarz

Jeszcze nie wiem do jakiej komisji tutaj złożyć się tą prośbę

ale przede wszystkim upraszam się o terminarz o działanie techniczne logistyczne

odnośnie odkaszania dróg powiatowych

Bo jest tragedia jest to po prostu niezbędne

To czasami po prostu woła o pomstę do nieba i w związku z tym bardzo proszę

stawiam tutaj nacisk na to aby to zostało gruntownie w jakiś sposób zaplanowane

To jest jedna kwestia i druga jakby moja prośba ewentualnie apel

Tutaj pan radny Brożyński wspomniał o taki terminarz inwestycji zaplanowanych wykonanych

Ja tutaj w dalszym ciągu będę apelować i będę naciskać odnośnie chodnika w miejscowości Kiełpino

Państwo radni wiedzą bardzo dobrze że są to miejsca ekstremalne

Miejscowość jest w pobliżu budowanego Hossolandu

Mieszkańcy Kiełpina od 10 15 lat upraszają się o chodnik

Nie ma żadnego chodnika

Mają Państwo możliwość przejechania się przez tą miejscowość

Oczywiście są takie zapewnienia zarówno tutaj naszych posłów

Mam nadzieję że to będzie szło w dobrym kierunku

To jest droga wojewódzka oczywiście że tak

ale mam nadzieję że tutaj nie czynię nic złego aby w tej kwestii tutaj ten nacisk położyć

Z mojej strony dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Pani radna

Ja tylko tutaj ze strony jakby tutaj

Zarząd Dróg odpowiem jeżeli chodzi o wykaszanie poboczy

Jak co roku Zarząd Dróg wykasza pobocze

Nie jest w stanie jakby w jednym czasie wszędzie być

Ja niejednokrotnie jakby też wykonywałem telefony do dyrektora czy do pracowników z prośbą o wykaszanie

Jest to naprawdę na bieżąco robione ale trzeba też wziąć pod uwagę

że jakby ilość pracowników i nasze moce przerobowe nie pozwalają w jednym czasie wszędzie być

Ale jak najbardziej zawsze jak wykonamy ten telefon do pana dyrektora

czy do Zarządu Dróg z informacją że jest pilna potrzeba wykaszania danego odcinka drogi

na pewno tutaj pan dyrektor to potraktuje też priorytetowo

więc tutaj ze swojej strony jakby z doświadczenia swojego

wiem że zawsze Zarząd Dróg reagował bardzo szybko na takie sygnały

które płynęły przede wszystkim też od od mieszkańców

ale trzeba sobie zdawać sprawę że mamy 300 przeszło 300 km Dróg Powiatowych

No i na każdym kilometrze tego drogi jest ten pas zieleni

No i

nie ma siły żeby po prostu wszystko na raz zrobić

ale na pewno na pewno tutaj taką informację Zarząd przekaże do

Zarządu Dróg o wykoszenie niezwłoczne odcinka o którym Pani wspomniała


[Agnieszka Fudała] Panie Przewodniczący


Panie Przewodniczący to jest oczywiście zasadne co Pan powiedział

Liczba pracowników i tym podobne w krajach Unii Europejskiej

tego typu działania zadania wykonuje się czasami w nocy


Więc może by było podpowiedzieć

może jakieś ekstremalne może kreatywne jakieś pomysły

bo naprawdę tak się dzieje

W krajach Unii Europejskiej tego typu działania są robione w nocy

Jeżeli po prostu nie ma takich możliwości przerobowych w dzień

Więc może warto by było w tym w tym momencie też się nad tą kwestią pochylić

[Łukasz Czyrny] Ja myślę że tutaj Zarząd przekaże taką informację i sugestię dyrektorowi

tutaj już dyrektor podejmie stosowne decyzje czy ma w ogóle takie możliwości


Dobrze dziękuję przechodzimy do kolejnego punktu

Kolejny punkt 27 informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady

Szanowni Państwo zacznę od pism które wpłynęły do Przewodniczącego


Na chwilę obecną wpłynęły 3 wnioski odnośnie zawiązania się klubów w Radzie Powiatu

Pierwszy klub jest to klub radnych Prawa i Sprawiedliwości

w skład którego wchodzą

pani Katarzyna Dyczyńska Przewodnicząca

Pan Leszek Droździel Wiceprzewodniczący

pani Marzena Salamon członek i pani Małgorzata Agata Wysoczańska członek

Więc to jest pierwszy klub w Radzie Powiatu VII kadencji

Klub Prawa i Sprawiedliwości

Kolejny wniosek który wpłynął do Przewodniczącego

Jest to wniosek radnych którzy założyli klub pod nazwą

Samorządowcy dla Powiatu Gryfickiego

W skład klubu wchodzą pani Agnieszka Fudała pan Barański Przemysław pan Hołubczak Stanisław

Dwa raz jest Barański Przemysław napisany

[Kazimierz Sać] Żeby było więcej członków

[śmiech]


[Łukasz Czyrny] Przeczytam jeszcze raz skład

Fudała Agnieszka Barański Przemysław Hołubczak Stanisław Maliński Ryszard i Waldemar Wawrzyniak

Klub wskazał na Przewodniczącego klubu pana Stanisława Hołubczaka

i na Wiceprzewodniczącego klubu pana Barańskiego Przemysława

I mamy kolejny wniosek

Jest to wniosek radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Ziemi Gryfickiej

I został powołany klub radnych Platforma Obywatelska Ziemi Gryfickiej

W Radzie Powiatu Gryfickiego

I do tego klubu przystąpili

pan Krzysztof Brożyński pan Ryszard Chmielowicz pan Łukasz Czyrny

pan Krzysztof Malicki pani Beata Sipiak pan Łukasz Uldynowicz i pan Adrian Żoła

Przewodniczącym klubu został pan Łukasz Czyrny

Więc na chwilę obecną mamy tutaj 3 kluby w Radzie Powiatu


I teraz jakby tutaj do zapytania pana Kazimierza Sacia

który powiedział że w Komisji Rewizyjnej Tak?

W komisji rewizyjnej muszą być przedstawiciele wszystkie

wszyscy przedstawiciele Proszę?

Klubów Tak?

No i patrząc na skład komisji tak się akurat stało

więc tutaj ten wymóg został dopełniony


Kolejna informacja

Jest to informacja odnośnie


zapisu w Statucie naszym

jest to paragraf 7 punkt 3 na życzenie radnego

Zarząd jest zobowiązany dostarczyć pocztą elektroniczną

z dostępem do Internetu oraz umożliwić zakup niezbędnego sprzętu

Ten punkt mówi o tym

Ja może powiem jak to wyglądało


we wcześniejszej kadencji w kadencji VI Rady Powiatu

Każdy z radnych miał dostęp do łącza do łącza internetowego

Z racji tego że są sytuacje które wymagają zwołać sesję nadzwyczajną

Często gęsto sesje były prowadzone zdalnie ze względu na

na sytuacje w których się znaleźliśmy

Nie wykluczamy w tej kadencji takich sytuacji że będziemy musieli zwołać sesję zdalną

Mamy odpowiedni program

Łączymy się wtedy przez program Zoom i taka sesja może być zrobiona zdalnie

W tym celu każdy z radnych został wyposażony przede wszystkim w łącze internetowe

czyli w kartę SIM i w odpowiedni sprzęt

Tutaj dział IT przygotował dla każdego radnego

taki wyciąg z aktualnej oferty z naszym operatorem

i spis sprzętu który może


być zakupiony zakupiony przez przez radnych

My jako tutaj Starostwo Powiatowe i Rada Powiatu

bezpłatnie dajemy kartę SIM

Ta karta SIM mała dostęp do do Internetu

Jeżeli chodzi jakby o odbiornik

no tutaj jest pełen taki wykaz tych wszystkich urządzeń

Czy to tablety czy to telefony czy to komputery

każdy z radnych będzie mógł sobie wybrać

Ceny zaczynają się od od tej symbolicznej złotówki

i przez cały okres trwania tej kadencji

będzie to po prostu do użytku danego radnego

Po zakończonej kadencji no sprzęt zostaje u Państwa

ze względu na to że wy za niego po prostu zapłacicie Tak?

Na pewno zostanie deaktywowana wtedy tylko karta SIM Tak?

Ale sprzęt który no teraz już zostanie jakby tutaj przez Państwa wybrany i zakupiony

bez względu na kwotę czy to będzie złotówka 10 czy 1000 zł

No jest jakby własnością danego radnego

Ja tutaj rozdam i tutaj jest takie pismo przewodnie

bo oprócz jakby karty SIM możemy państwu założyć taki adres mailowy

który będzie stricte kojarzony z Powiatem Gryfickim

czyli imię.nazwisko@gryfice.pl Tak?

Część radnych nie korzysta z takiej możliwości

ale część radnych może skorzystać z takiej możliwości

Dlatego tutaj już jakby jest indywidualna decyzja każdego radnego

Trzeba tylko po prostu wyrazić chęć czy chcecie Państwo

taki indywidualny adres który będzie stricte kojarzony właśnie z domeną Gryfic

Dostęp do Internetu i zakup niezbędnego sprzętu

Wszystko się zgadza?

Jeżeli chodzi o zakup niezbędnego sprzętu

Tutaj każdy z radnych ma wpisać dany model czy czy jak to ma być?

Czyli na tej liście zaznaczamy konkretny sprzęt

lub wystarczy po prostu wpisać ten sprzęt tutaj na tej jednej kartce

wraz z ceną tak żeby nie było później niejasności

to proszę złożyć do pani w biurze Rady Pani przekaże panu informatykowi

i pan informatyk już dokona niezbędnego zakupu

Czym prędzej to zrobimy tym prędzej będzie można uruchomić procedurę zakupową

Na pewno do 15 czerwca odbędzie się jeszcze jedna sesja

ze względu na to że to będzie sesja absolutoryjna

mamy obowiązek do do 15 czerwca

przekazać dokumenty do RIO Tak?

W tym celu na pewno będzie musiała się zwołać

Proszę? Komisja na koniec miesiąca Tak?

Ale to tutaj już Komisja Komisja będzie obradowała w ty w tym temacie

Jakby Pani mogła rozdać


wszystkim radnym


Co jeszcze z takich?


Dobrze więc ja chyba z tej strony wszystko

Przechodzimy punktu 28 wolne wnioski

i tutaj prosił o głos pan Wiceprzewodniczący Adrian

Proszę panie Adrianie


[Adrian Żoła] To może skorzystam z tego mikrofonu

Panie Przewodniczący Wysoka Rado ja bym tutaj chciał Państwa zainteresować

myślę że bardzo ciekawym ale myślę że równie ważnym i interesującym projektem

który gdzieś już nad którym pozwoliłem sobie tutaj

za zgodą Zarządu i Pana Starosty przeprowadzić na razie taki takie rozeznanie

Ale bardzo chciałbym Państwa zachęcić do udziału w tym projekcie

i zapisanie się do grupy projektowej

Rzecz dotyczy stworzenia tak zwanej aplikacji mobilnej dla naszych mieszkańców

Żyjemy w takich czasach w których no już nawet większości restauracji w Polsce

nie ma menu zwykłego tylko korzysta się z aplikacji

Ta aplikacja to jest przyszłość dla takiej komunikacji

między urzędem jednostkami terytorialnymi jako przyszłość nieodzowna

Już w większości mówię w Europie ale i u nas coraz więcej samorządów podjęło taką decyzję

o powołaniu i stworzeniu takiej mobilnej aplikacji

I ja tutaj już na 6 czerwca na godzinę 13:00

tutaj u nas w urzędzie przy okazji tutaj pomocy pani z biura

roześlemy do Państwa zaproszenia na spotkanie tej grupy projektowej

Tylko państwu za chwilkę pozwolimy sobie tutaj przedstawić taką krótką prezentację

Ale ja pokrótce powiem że no jest to narzędzie które może nas pchnąć do przodu

o kilka a jeśli nie kilkanaście lat

Bo powiem szczerze dzięki takiej aplikacji

możemy w końcu zacząć mówić o mapie interaktywnej

Ja bardzo proszę

Wiem że troszkę jesteśmy zmęczeni

ale jeśli moglibyśmy się 2 minuty skoncentrować


Bo nie wiem czy z tym przekazem docieram do wszystkich

a uważam że jest to bardzo ważna informacja

Bo sam projekt sam w sobie

Tak jak wspomniałem dla nas dla powiatu

turystycznego i dla gmin turystycznych

ale nie tylko tych może być naprawdę przełomowy

bo w Zachodniopomorskim jeszcze żaden

z jednostek samorządu terytorialnego

takiej aplikacji mobilnej dla mieszkańców nie ma


Ja tylko wspomniałem tutaj o tej interaktywnej mapie

gdzie można wyszukać wszystkie obiekty

atrakcje turystyczne trasy rowerowe

Za chwilkę tutaj pozwolimy sobie przedstawić

taki taką krótką prezentację

przygotowaną przez firmą Netconcept

Oczywiście mam nadzieję że grupa

To jest tak że jesteśmy akurat do współpracy z tą firmą

No ale prawda jest taka że 77 samorządów

a w tym blisko ponad 50 powiatów taką aplikację u nich założyło

i to świetnie funkcjonuje

Tak jak wspomniałem poza tą interaktywną mapą turystyczną

To chyba trochę jednak nudzę swoją wypowiedzią

Mam nadzieję że jeszcze minutkę poproszę drodzy radni

o dosłownie 2 minuty koncentracji

poza tą interaktywną mapą no jest bardzo dużo narzędzi możliwości

I przede wszystkim otrzymywania komunikatów RSO Tak?

Czyli żyjemy w czasach dosyć mało bezpiecznych

Mamy kontakt z obywatelami Ukrainy

Dziś każdy z nich ma w kieszeni taką aplikację

która może sygnalizować o wszystkich zdarzeniach

No w ich przypadku jest tych najgorszych zdarzeniach

Ale za chwilkę Państwo zobaczycie jak dużo narzędzi daje taka aplikacja

Ja też nie ukrywam

Tutaj jestem

po jakieś krótkiej konsultacji z panem [dyrektorem WBICiZK]

naszym informatykiem zgodą Pana Starosty

odbyliśmy taką krótką konsultację

żeby zapoznać się z samą platformą

która jest od początku do końca platformą polską

SkyCMS stwarza możliwości przeogromne

Bo to wszystko mieści się w chmurze

i myślę że jeśli w przyszłości nasza grupa projektowa

do której będziemy chcieli zaprosić samorządowców

a właściwie przedstawicieli samorządów i gmin pozostałych

Ja myślę że taka informacja do 6 czerwca dotrze do pozostałych gmin

i tutaj spotkamy się również z przedstawicielami gmin

którzy zajmują się marketingiem w pozostałych gminach

to będziemy mogli stworzyć coś kompletnie przełomowego

Nie wiem czy to rzeczywiście powinna ta aplikacja się nazywać

Aplikacją Powiatu Gryfickiego

być może nie wiem Halo Wybrzeże tych nazw jest wiele

Ale dziś przyjeżdżający turysta do nas

nie ma jakiejkolwiek informacji dotyczącej rozkładu jazdy

dyżuru aptek nie wiem ośrodków zdrowia

przede wszystkim interaktywnej mapy z kodem QR

co jest już w Europie kompletną codziennością

która wskaże nam wszystkie atrakcje

I wystarczy że w hotelu zwykły kod QR się pojawi

i taki turysta który do nas przyjedzie będzie miał pełną informację

Ale też wspomniałem tutaj o bezpieczeństwie mieszkańców

Te komunikaty RSO powodują to

że jak wśród naszych znajomych z Ukrainy

dziś trzęsie im się telefon bo

niestety tam dotyczy to tych najtrudniejszych i smutnych wydarzeń

No ale żyjemy w czasach mało bezpiecznych

to się może trząść z wielu powodów z powodów

Z powodu pożaru nie wiem złej pogody

No te komunikaty RSO tam się mogą znaleźć naprawdę

zupełnie bardzo ważne i a może i najważniejsze dla niektórych

Dlatego zachęcał bym Państwa do tego naszego spotkania

6 czerwca o godzinie 13 tutaj

I chciałbym żeby Państwo również się zaangażowali w to przedsięwzięcie

Ja też będę bardzo by mi zależało żeby w tym projekcie

uczestniczył Pan [dyrektor WBICiZK] oczywiście jako nasz informatyk

Ale i tak jak już wspomniałem przedstawiciele pozostałych gmin


Naprawdę dostępność tego to myślę że to jest coś co może nam

wiele rzeczy otworzyć stworzyć nowe możliwości dla naszych turystów

ale przede wszystkim dla naszych mieszkańców

Także zachęcam za chwilkę tutaj poproszę o prezentację

Ja tylko wspomnę że firma Netkoncept

ma wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa w Polsce

dotyczące również tych informacji

które mogą być przekazywane w ramach

Także jeśli byśmy nawiązali akurat współpracę z nią

no to myślę że to byłoby właściwe miejsce

Teraz ja już kończę

Zapraszam 6 czerwca na godzinę 13

A dziś wysłuchajmy dosłownie tą krótką prezentację

którą firma Netkoncept przedstawiła nam żeby pokazać możliwości takiej aplikacji

One oczywiście są tu bardzo w skrócie

Ale proszę to spokojnie przeanalizować i obejrzeć

I zapraszam 6 czerwca godzina 13:00

Myślę że w tym gabinecie będziemy mogli się tu spotkać

[Łukasz Czyrny] Dobrze dziękuję Panie Wiceprzewodniczący


[Prezentacja] Najprostszej formy

Tutaj oczywiście teraz Państwo to co widzicie na ekranie

to jest powiadomienie które dostałem bezpośrednio z modułu RSO

czyli z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Ja to zamknę Ale przejdźmy sobie o wiele wiele dalej

Co aplikacja między innymi drodzy Państwo pozwala

Skupię się dzisiaj tutaj tylko na niektórych modułach

Ale zwróćmy sobie uwagę na pierwszy element czyli aktualności

Aplikacja mobilna umożliwia wyświetlanie Państwu aktualności

które są umieszczone na stronie WWW w systemie SkyCMS

Dodatkowo jeśli wejdziemy sobie w przykładową aktualność

mam oczywiście całą zawartość wyświetloną

Ładnie wszystko się mieści na ekranie

Przy okazji linki działają które są oczywiście są tu nam

przekierowują na zewnątrz

Możemy również artykuł dodać do ulubionyc

czy też włączyć tak zwanego WCAG-a 2.1

który bezpośrednio przekieruje mnie do artykułu

z tą treścią już w odpowiednim kontraście

Wróćmy na chwilę do aplikacji i przejdziemy sobie dalej

Kolejnym modułem który chciałem Państwu pokazać

jest oczywiście w menu dyżury aptek

Czyli moduł który pozwoli pozwala mi wyszukać najbliższą dostępną aptekę

Również otwartą

Mogę pokazać wszystkie apteki które są obecnie otwarte lub zamknięte

mogę sortować apteki od najbliższej od najwcześniej zamykanej od najdłużej

alfabetycznie od A do Z lub od Z do A

Wszystko zależy od tego co chciałbym oczywiście zrobić

Jeśli wejdziemy sobie dowolną aptekę informacje mamy od razu w na mapie

którą system pozwoli nam nawigować bezpośrednio do danej apteki

To jest kolejna taka fajna funkcjonalność którą system Państwu może ułatwić

Tym bardziej że w powiecie jest oczywiście ten moduł bardzo bardzo ważny

Dodatkowo godziny otwarcia danej apteki system wyświetla w aplikacji

Więc to wszystko powinno pięknie ładnie działać

Mam jeszcze dodatkowe jakieś informacje

Apteka na przykład pełni pogotowie pracy

czyli krótko mówiąc praca rozpoczyna się od godziny 16:00

Mamy tak widzicie Drodzy Państwo taki prosty fajny moduł do zarządzania aptekami

Dodatkowo taka fajna ikonka jest która pozwoli Państwu

wyświetlić wszystkie apteki na mapie

Można telefon działa można zadzwonić do tej apteki

sprawdzić czy faktycznie jeszcze czy chcemy coś ewentualnie zamówić elektronicznie

Przejdźmy może dalej Drodzy Państwo do następnego punktu

czyli tak naprawdę moduł o nazwie mapa interaktywna

Mapa interaktywna to nic innego jak moduł który pozwala mi wyświetlić

mojej mapie w telefonie wszystkie obiekty

Czy to będą urzędy czy to będzie oświata czy to będą firmy

czy to będą zabytki czy też trasy rowerowe

Użytkownik który ma zainstalowaną aplikację mobilną może sam sobie wybrać

którą kategorię chce czy który obiekt z danej kategorii chce żeby były wyświetlone

Co jeszcze co jest bardzo ważne?

Mogę te oczywiście obiekty sobie wyłączyć

zostawić tylko te rzeczy które tak naprawdę potrzebuję

Załóżmy tylko zabytki Jak widzicie system automatycznie tutaj

wyświetla tyko zabytki i ścieżki rowerowe

Natomiast klikając ukryjemy sobie tą listę kategorii

Klikając sobie tu oczywiście na dany obiekt widzę

mamy na przykład Zamek w Mosznej opis danego obiektu

To wszystko administratorzy mogą sobie pododawać treść danego obiektu zdjęcia

Zdjęcia możemy sobie przeglądać czy to jest kod QR

to wszystko ładnie możemy umieścić na danym obiekcie

To też również dzięki temu jeśli mamy kolegę koleżankę która nie ma aplikacji

a chciałby już teraz z kodu QR sobie sczytać trasę czy cokolwiek ten kod QR tutaj zawiera

można oczywiście to zrobić dzięki temu

klikając na zdjęcie podstawić kod i działa

Co jeszcze?

Możemy nawigować Drodzy Państwo jeżeli chodzi o naszą tutaj aplikację

bezpośrednio dodać do planera

Czyli zaplanować sobie wycieczkę czy nawigować bezpośrednio do danego obiektu

wykorzystując na przykład mapy Google

klikając na przykład trasę rozpocznij

to wszystko pięknie ładnie może zadziałać

Aplikacja również Drodzy Państwo na wyświetlenie tego typu mapy

właśnie takich postaci najbardziej popularnych czy też poprzez o tego typu rzeczy

Mam tutaj informacje o ścieżce

Widzicie Państwo na zielono ścieżkę na przykład drogową

widzicie nasz obiekt który też pięknie ładnie działa

To wszystko może możecie zobaczyć na ekranie

Możemy wyświetlić taki tryb mapy

Można taki taki lub podstawowy

Kolejnym modułem Drodzy Państwo który chciałem Państwu pokazać

to oczywiście zgłoś problem

Czyli mieszkańcy powiatu czy gminy będą mogli sobie zgłosić problem w danej gminie

Na przykład jeśli jest na terenie Opola widzicie jest opcja zlokalizuj mnie

to ja oczywiście mogę sobie wyświetlić w którym miejscu jestem

nanieść konkretnie współrzędne określić że w tym miejscu nie jestem przy drodze tylko gdzieś tutaj

Tu jest jakiś lasek załóżmy i jest na przykład nielegalny wywóz odpadów

W takim razie ja sobie przechodzę do rodzaju zgłoszenia

wybieram sobie na przykład dzikie wysypisko odpadów

wybieram opis na przykład


nielegalne wysypisko odpadów


Zrób zdjęcie lub dodaj

No to zrobimy sobie zdjęcie


Ja oczywiście zrobiłem jakieś zdjęcie takie podstawowe

jakieś tam ściany czy coś w tym stylu

Proszę się nie przejmować

Daję OK zapisuję


I mam umieszczone zdjęcie

Więc to wszystko pięknie ładnie działa

Kolejną rzeczą którą powinien zrobić to oczywiście uzupełnić adres

Opole system bezpośrednio wpisał numer


lokal


Pięknie Wszystko mamy

Opis miejsca na przykład


Tak podać adres mailowy

I gotowe

Można jeszcze podać numer telefonu jeśli jest taka potrzeba

i akceptuję oczywiście warunki wysyłam zgłoszenie

Zgłoszenie zostało wysłane potwierdzenie mailem w ciągu godziny

Czyli do godziny dostanę maila o potwierdzeniu przesłania zgłoszenia

Taki fajny prosto moduł ale natomiast ma ogromne możliwości

Tym bardziej jeżeli chcecie Państwo żeby system czy moduł czy aplikacja

wysyłała do Waszego urzędu czy do urzędu czy osoby która odpowiada

zajmuje się tymi tematami jeżeli chodzi o aplikacje mobilne

Kolejnym modułem Drodzy Państwo który chciałem Państwu pokazać tak na szybciutko

to oczywiście jest tego dość sporo na przykład godzinę otwarcia urzędu mapa interaktywna

mamy zgłoś problem mamy harmonogram wywozu odpadów

To bardziej może gminę zainteresuje

System tutaj proszę zobaczyć oczywiście wyświetli mi wszystkie odpady

Czy to plastik czy bioodpady czy szkło czy zmieszane czy papier czy wielkogabaryty

Informacje mam data wywozu najbliższa jaka będzie oraz kiedy będzie następny wywóz odpadów

możemy sobie również tego pobrać PDF-a na telefonie

mogę dostawać specjalne powiadomienia że chcę dostawiać odnośnie o odpadach

Dodatkowo mogę wybrać ukryć wskazać ulicę albo gdzie wywozili odpady

mogę też to sobie kliknąć

na przykład powiem nie wiem


mięso


Klikam mam oczywiście że to są zmieszane


Czyli przy okazji harmonogramu wywozu odpadów

mieszkańcy dostaną jeszcze informację możemy ich w bardzo łatwy sposób edukować

gdzie mają wyrzucić dany odpad

Jeśli mają problem z tym jak najbardziej proszę bardzo jest taka opcja

Kolejnym fajnym elementem jest oczywiście odczyt wodomierzy

lub tak zwany kalendarz wizyt

Kalendarz wizyt się umówić bezpośrednio w danym urzędzie czy powiecie

na termin i po prostu załatwić swoje sprawy jako mieszkaniec danego powiatu lub gminy

Wybieram sobie wydział tutaj mam wszystkie formularze

Wypełniam dany formularz podaję wszystkie dane


I idziemy dalej z automatu


[Łukasz Czyrny] Dobrze Szanowni Państwo tutaj to była krótka informacja

na temat programu aplikacji mobilnej

Temat myślę że bardzo fajny

tylko jakby jedna kwestia jest bardzo istotna

Żeby to funkcjonowało w taki sposób jakbyśmy sobie życzyli

No tutaj bezwarunkowo my musimy zaprosić Gminy do tego projektu bo to jest duży projekt

W chwili kiedy będziemy sami no to myślę że nie będzie takiego odzwierciedlenia

naszych całych atrakcji w Powiecie Gryfickim

Zważywszy na to że większość takich właśnie atrakcji no to jest w gminach

jakby nadzór nad nimi mają gminy

Więc bardzo istotna kwestia żeby ten projekt był wspólnym projektem powiatu i gmin

Dlatego tutaj zachęcam aby wszyscy radni przybyli na to spotkanie 6 czerwca

tak na godzinę 13

[Adrian Żoła] Chciałby tylko żeby każdy dostał też informację

[Łukasz Czyrny] I z pełną i z pełną

Nie Nie Nie Nie Szanowni Państwo tutaj mamy salę tak 315

więc na pewno tutaj będzie spotkanie co do tego

Po spotkaniu no na pewno będziemy mieli troszeczkę większą wiedzę

ale tutaj bez gmin my tego nie zrobimy

Proszę proszę pamiętać o jednej kwestii

Taki program niesie za sobą konsekwencje finansowe To nie jest nic za darmo

Więc to nie jest tak że ktoś tam zrobi projekt programu i tyle Tak?

To są opłaty to są aktualizacje jeżeli byśmy chcieli mieć kompleksowo taki program do dyspozycji

no to wiadomo że co chwilę co dzień jakieś sytuacje wydarzenia w danej gminie się organizuje

Tak więc jakby tutaj myślę że na pewno by musiała być osoba która

będzie administrator stricte odpowiedzialna za to

Na pewno nie możemy tego gdzieś tam przerzucić na osoby które które gdzieś pracują

Ja już tak mówię przyszłościowo żeby to miało ręce i nogi Tak?

Jeżeli chcemy taki program żeby funkcjonował w naszym powiecie

no to musi być od A do Z od podstaw zrobiony

My nie możemy po prostu przerzucić teraz na przykład na wszystko na [dyrektora WBICiZK] Tak?

I Dyrektorze masz masz to pilotować Tak?

No bo Mariusz ma tyle ma tyle swoich zadań i tak samo inni pracownicy

czy to pracownicy promocji czy czy Gryf Areny

Tam jest tyle zadań że ja osobiście po prostu nie widzę innej możliwości

Jak wyznaczyć nową osobę jak już oczywiście się zdecydujemy

do tego żeby ten tak jak będzie decyzja żeby to po prostu pilotować

No bo to nie będzie to efektu Tak?

[Adrian Żoła] Mogę Łukasz wejść w słowo jeśli mogę

ciągle problem z mikrofonem ale dobra

Jeśli mogę wejść w słowo w ubiegłym miesiącu firma Netkoncept

stworzyła ponadgminny a nawet ponad miejski projekt o nazwie Halo Przemyśl

jest też taki równoległy Halo Rybnik

gdzie oprócz miasta Przemyśl powiatu Przemyśl wszystkie gminy wzięły udział w tym

Też zachęcam do tego Państwa żebyście spojrzeli sobie nawet gdzieś ściągnęli bo to jest bezpłatne

Można ściągnąć aplikację Powiatu Ostrołęckiego lub też tego projektu Przemyśl

w którym tak jak mówię wszystkie samorządy wzięły udział

i ona jest tak fantastycznie zorganizowana bo dziś zobaczyliśmy tylko krótki wycinek tego przedsięwzięcia

I tam się udało namówić samorządowców gminnych miejskich powiatowych do tego przedsięwzięcia

I oni sobie nawet notowania sprawdzili i możliwości odwiedzania Przemyśla

Okazało się że ta aplikacja no dosyć mocno podniosło jakość turystyczną

I myślę że no jesteśmy powiatem turystycznym stoimy turystyką

Jest tutaj wielu osób które związane są z jakąś działalność hotelarską restauracyjną lub też no z turystyką

I umówmy się że dziś przyjeżdżający do nas klient nie ma zielonego pojęcia

z jakich instrumentów skorzystać

A tutaj tylko nie chodzi o te przedsięwzięcie

Tu chodzi o to żeby ktoś się wybrał w ciekawe miejsce do Sadlna Płotów Trzebiatowa Gryfic

bo to wszystko na tej mapie się znajdzie interaktywnej z kodem

Myślę że problemy techniczne związane z zatrudnieniem osoby

która na przykład mogłaby się w ten sposób opiekować

no to myślę że jest inwestycja w którą warto wziąć udział

Jeśli chodzi o koszty tego przedsięwzięcia

no oczywiście to wszystko zależy od tego w jakich rozmiarach i jak to ma wyglądać

Powiat Ostrołęcki dowiedziałem się zakup takiej aplikacji kosztował ich kilkadziesiąt tysięcy dokładnie 28

obsługa roczna to jest 2000 zł

to nie są budżety które budżet tego przedsięwzięcia który przewróci nasz budżet powiatu

A jeśli zaangażuj to do tego pozostałe samorządy

i będziemy mieli naprawdę swój własny produkt o nazwie nie wiem Halo Wybrzeże

może też zostaniemy przy nazwie Powiat Gryficki

Po to jest ta grupa projektowa no bo to jest przyszłość bez której myślę że

na całym świecie już to zaczyna funkcjonować

oczywiście to w naszym kraju

Ale od tego odwrotu

Ja oczywiście czuję się z rocznika w którym no korzystam z aplikacji

ale pewnie nie tak często jak nasi synowie i córki

Bo oni 90% spraw załatwiają przez aplikacje

I od tego nie ma odwrotu

My gdzieś przejdziemy na ławkę rezerwowych

A jak stworzymy coś już teraz to później ta platforma SkyCMS

To jest chmura Tam można tylko dodatkowo dokładać urządzenia

Możemy przejść do historii takie jest moje zdanie

Wiem że mocno się zapaliłem do tego projektu ale proszę mi wierzyć

Uważam że powinniśmy to potraktować bardzo priorytetowo bo to może ułatwić nam wszystkim

ale nie tylko nam mieszkańcom ale przede wszystkim turystom

I może być to jeszcze jednej rzeczy tu zapomniałem powiedzieć

że firma Netkoncept zajmuje się również jeśli my wykupimy taki produkt

być może u nich być może u kogoś innego

Myślę że ta grupa na pewno to przejrzy

Zajmuje się promocją takiej aplikacji

czyli wyświetleniem jak najczęstszym możliwości żeby tą aplikację móc

każdy z kolejnych klientów gdzieś zarejestrować

Także bardzo zachęcam do udziału

a myślę że te wszystkie trudności rozwiązały się w Przemyślu

rozwiązały się w Ostrołęce w Rybniku Jeleniej Górze

177 powiatów w Polsce ten problem rozwiązało

A mało tego Trzy kolejne po stronie czeskiej ta firma obsługuje

i myślę że to jest żadna przeszkoda

Każdy z tych 177 jednostek samorządowych tylko na tym zyskał i myślę że my również na tym zyskamy

Jeszcze raz zachęcam godzina 13 6 czerwca

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Panie Wiceprzewodniczący

Ja myślę że tutaj wszyscy się zgodzą że temat jest trafiony

tylko jakby jedna kwestia którą chciałem Państwu przekazać

że my musimy bezwarunkowo zachęcić po prostu innych włodarzy do tego projektu

Bo to też jest w ich interesie Tak?


Dlatego warto przyjść na to spotkanie posłuchać zgłębić temat

Miejmy nadzieję że też będziemy troszeczkę mieli więcej informacji

odnośnie przede wszystkim jak to wygląda jak wrzucanie aktualizacji wygląda

co po stronie firmy co po stronie naszej

No i wszystkie takie takie szczegóły techniczne rzeczy

No żeby ta nasza apka no była po prostu taką apką bieżącą Tak?

Ale myślę że to wszystko na na tym spotkaniu rozwiąże

I tutaj warto faktycznie może Panie Starosto żeby Pan Starosta

żeby Pan Starosta porozmawiał z włodarzami

Jak nie Włodarz to może po prostu kogoś oddelegować z danej gminy Tak?

Na to spotkanie żeby po prostu też mieli już wiedzę

bo na pewno mówię to uczciwie my jako powiat nie będziemy w stanie chyba wziąć całych kosztów na siebie

z racji funkcjonowania takiej aplikacji

Ze względu na to że mówi się o 30 000 zł ale też się mówi o 100 000 zł na taką kompleksową obsługę

Tak więc to wachlarz jest bardzo zróżnicowany i warto doprosić tutaj samorządowców

bo to w dużej mierze promocja będzie właśnie dla nich

My też Jak najbardziej na tym skorzystamy

Więc na godzinę 13:00 Starostwo Powiatowe w Gryficach sala numer 315 zapraszamy na na pokaz tej aplikacji

Pan Przemysław Barański prosił o głos Proszę

[Przemysław Barański] Panie Przewodniczący Szanowna Rado

jak już mówimy o tych takich takich bieżących rzeczach

to też chciałbym wspomnieć o tych takich troszeczkę dalszych

ale żeby Rada zapamiętała taką rzecz o której była mowa w tamtej kadencji Rady

a mianowicie mówię tutaj o miejscowości Roby

O tym co wspomnieliśmy o tym drodze do Pobierowa która jest teraz będzie wykonywana

także też myślę że Rada będzie przychylna żeby tą drogę Roby-Mrzeżyno w jakimś stopniu

może poprzez podział na etapy albo poprzez pozyskanie jakichś środków zewnętrznych

bo wiadomo że to jest bardzo duża inwestycja

Żeby pomyśleć o ewentualnej realizacji w kolejnych latach

i to jest taki moja prośba żeby też Rada była przychylna na projekt 2025

bo wiadomo że teraz nawet nie ma co myśleć

Ale jak będą jakieś ewentualnie KPO lub inne środki zewnętrzne to chciałbym po prostu zaapelować

o to wsparcie dla gminy Trzebiatów no i żeby realizować tą inwestycję

Tak samo jak mówimy o tej słynnej betonce w Mrzeżynie Tak?

Bo to jest potrzebne żeby odciążyć Mrzeżyno żeby tam tak działania w środku Mrzeżyna zaczęły się dziać

No to też ta betonówka ta obwodnica Mrzeżyna też musi powstać

Dlatego też chciałbym tutaj Radę prosić o wsparcie

Tutaj też mamy wybrzeże

Drugie tak?

Mówimy tu o gminie Trzebiatów o gminie Rewal

oczywiście jako o naszym takim zapleczu turystycznym

No ale musimy też połączyć to wszystko w całość jak jesteśmy powiatem

Także działajmy Dziękuję bardzo

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Panie Radny na pewno jeśli będzie taka możliwość

będziemy tutaj Zarząd będzie aplikował o fundusze zewnętrzne

i tak jak tutaj Pan Radny zaznaczył biorąc przykład z Rewala

żeby też jakby Trzebiatów no mówiąc kolokwialnie dorzucił się do tej inwestycji

To na pewno będzie raz że lżej finansowo

a dwa przede wszystkim takie projekty mają większą punktację

Czyli dwa samorządy składają wniosek na na jedno zadanie Tak?

No i jeżeli będzie na pewno taki wniosek dofinansowania na takim poziomie jak tutaj do Pobierowa

na poziomie tych 80% myślę że tutaj nie będzie nie będzie decyzji negatywnej Tak?

Aczkolwiek to mówię to wszystko w czasie pokażę

No ja tylko podam jeszcze jeden przykład który których był dofinansowania

z Polskiego Ładu


Z Polskiego Ładu jeśli chodzi o drogę która też tam gdzieś jest często gęsto wypominana

Że kolejna droga w Gminie Rewal droga Niechorze Trzęsacz

My w tamtej kadencji składając wniosek o dofinansowanie do Polskiego Ładu

złożyliśmy trzy drogi

Drogę Kołomąć krzyżówka Rzęsin


droga Brojce Trzebiatów Trzebiatów za 60 milionów

No i drogę przede wszystkim chcieliśmy wyremontować ulicę Klifową

No ale z racji tego że droga cała jest od Niechorza do Trzęsacza

No to wrzuciliśmy to do dofinansowania

do wniosku o dofinansowanie trzecią drogę i to jakby komisja konkursowa w Polskim Ładzie

wytypowała daną drogę

No w tym przypadku padła na tą drogę Niechorze Trzęsacz

Więc są sytuacje że pomimo jakby dobrych chęci na modernizację danej inwestycji

No jakby środki zewnętrzne które są pozyskiwane no są przez

jakby osoby które opiniują dany wniosek no są celowane w inne w inne sprawy Tak?

Więc no trzeba być dobrej myśli

Ale mogą być takie sytuacje które jakby nie będą uwarunkowane od od tutaj naszych decyzji

Co przykładem właśnie było to dofinansowanie gdzie złożyliśmy trzy bardzo no

trzy wnioski strategiczne tak dla nas

Bo tutaj połączenie Kołomącia wyremontowanej drogi

No i tutaj Brojce Trzebiatów też bardzo ważna inwestycja

Ale jednak tutaj komisja konkursowa wytypowała inną inwestycję


Pan Adrian Żoła już był

Pan Ryszard Chmielowicz Bardzo proszę Panie Starosto


[Ryszard Chmielowicz] Panie przewodniczący Wysoka Rado

ustosunkuję się najkrócej jak to możliwe do tego co wniósł pan Adrian Żoła

Znaczy już mieliśmy okazję już na ten temat rozmawiać znacznie wcześniej

we mnie już zaszczepił te pomysły

i tak próbuję to umysłowo ogarnąć żeby to efekt był jak najlepszy

i żeby można było w pełni z tego korzystać

To co powiedział już tu pan Przewodniczący że trzeba zaangażować do tego przedsięwzięcia

włodarzy wszystkich naszych gmin

Jeżeli to będzie taki pełny powiat i w pełni będzie można korzystać z takiej aplikacji

to ona będzie przynosiła satysfakcję

W najbliższym czasie pan wójt Gminy Rewal zaproponuje taki konwent wójtów i burmistrzów

na który ma zaprosić również mnie

No i tam już myślałem o tym żeby tu pana Adriana też wziąć ze sobą na to spotkanie

żeby to zaszczepić tam i z tamtego i z tych miejsc z gmin poszczególnych

ma wyjść ten pomysł realizacji tego przedsięwzięcia

I to dopiero jestem przekonany przyniesie jakiś efekt i będziemy w tym kierunku właśnie zmierzali

Tutaj do Przemka Roby no to jest około 7 milionów zł bo to około 2 km przez całą miejscowość

To chodniki to sieci i tak dalej to nie jest tania inwestycja

a w pierwszej kolejności będziemy robili tą obwodnicę betonową o której wspomniałeś

to niespełna kilometr i drugie 7 czy około 8 milionów bo to też na jakiś tam materacach czy

Bo bo to też przez teren bardzo trudny taki torfowy

I wokół też grunty niełatwe dużo wjazdów na nieruchomości stąd ten koszt

A my tutaj już aplikowaliśmy o środki zewnętrzne

i w przekonaniu moim jest to duża pewność że dostaniemy bo tak nas zapewniał Urząd Marszałkowski

bo to z tak zwanego FEPZ-u czyli Fundusz Europejski dla Pomorza Zachodniego

I tam prawie gwarantowane

Tylko no niestety gwarantowane pieniądze w wysokości około 4,5 miliona zł

czyli tam zdaje się że to jest 80/20

3 700 000 zł z funduszu i 800 000 zdaje się udział własny

w tym koszt tej inwestycji to niestety też około 7-8 milionów tak jak Roby

więc no to niemała kwota i gdzieś będzie już wstępnie wcześniej

z burmistrzem byłym Trzebiatowa rozmawiałem na ten temat żeby zaszczepić w nim ten pomysł

No dzisiaj ta rozmowa już jest prowadzona z panią burmistrz Trzebiatowa

też jest otwarta na takie wspólne pomysły inwestycyjne

żeby ogarnąć no po prostu jak najwięcej jak najwięcej skorzystać z tych dofinansowań

No to to warunek jest jeden że musimy mieć na udział na udział własny

No i to będzie niestety w pierwszej kolejności bo te priorytety trzeba zachować

No ważniejsze jest odciążenie tamtej Tysiąclecia tej drogi

Można byłoby się bawić w deptaki Bóg wie co tam pomysłów będzie co niemiara

pod warunkiem że się zrobi ten pierwszy ten pierwszy krok

czyli tą inwestycję tu tego tej obwodnicy żeby ją połączyć z Kołobrzegiem

żeby tą drogą już można było normalnie jeździć

No marzy nam się żeby to się stało jak najszybciej

Mam nadzieję że niebawem te środki zostaną uruchomione

Te z FEPZ-u bo ta aplikacja jest na 2024 2025

Czyli ten rok i przyszły realizacja

Także to kiedy się to stanie?

No to był ten okres przejściowy wybory po wyborach i tak dalej

To było zawieszone wszystko że trudno było się tam już szczegółów dowiedzieć

Ale za chwilę wracamy do tematu żeby żebym też mógł Szanownej Radzie

Szanowną Radę poinformować o tym w jakim miejscu jesteśmy

i czego się możemy w najbliższym czasie spodziewać

To że hala też tam przystępujemy i tak dalej to znane jest Wam zagadnienie

To że właśnie żeby realizować te zamierzenia powiatowe

jakie wiemy że nie mamy na ten udział własny

No to odbywa się to i później to jest stworzone jako zarzut

Odbywa się to to żeby doprosić samorząd gminny tak jak to było w przypadku tej drogi Niechorze Trzęsacz

Że mogliśmy aplikować albo dać sobie spokój bo nie mieliśmy na udział własny w tamtym momencie

A wójt Niechorza Rewala przepraszam po że on daje


wydesygnuje tam chyba 780 tysięcy no około 800 tysięcy cały skład własny

Tak jest my tylko aplikowaliśmy i chyba bo tam było wybuduj

nawet projektu nie było tylko wybuduj i zaprojektuj i wybuduj

także no i właśnie dzięki temu sięgnęliśmy po 14 milionów z hakiem dodatkowych środków

nie mając na udział własny

I oczywiście takie rozmowy będziemy prowadzić tam gdzie te głęboko są dofinansowania

Bo jeśli się nie sięgnie wspólnie to stracona na zawsze szansa

zrealizowania za niewielkie pieniądze potężnej inwestycji

I później dopytywanie się czy to akurat w tej kolejności czy może inna

No nie ma większego sensu bo trzeba patrzeć na efekty końcowe

że zostało albo zostanie za chwilę zrobione bo to jeszcze przed nami

No i właśnie takie takie działania będziemy też starali się uruchamiać

bo nie jest tajemnicą że powiaty w ogóle są w całej Polsce w bardzo trudnej sytuacji

Wszystkie bez mała w deficytach albo prawie wszystkie

I tutaj będzie potrzebna restrukturyzacja dochodów ma to się odbyć od 2025

Na ten 2024 też jest niby przez premiera obiecane jakieś środki wzmacniające

Oby się nie skończyło na obiecankach


I trudna sytuacja wiemy o tych środkach KPO

Nie wiemy że one będzie je będzie trzeba bardzo szybko wydać

ale też wiemy że będzie trzeba mieć trochę pieniędzy na ten udział własny

żeby te procedury i projekty i te początki rozpoczynaćT trzeba często tam z własnych

Trzeba często tam z własnych środków tym tak zwanym udziałem własnym

i no i będę się dzielił z Państwem wszelkimi informacjami tego typu

Nawet wtedy kiedy będziemy musieli zagryźć zęby i powiedzieć że no nie damy rady

Ale to też żeby była taka wiedza że nie podjęliśmy się pewnych przedsięwzięć

tylko dlatego że wspólnie taką decyzję podjęliśmy że po prostu nas na to nie będzie stać

[Łukasz Czyrny] Dobrze Dziękuję Panie Starosto

[Ryszard Chmielowicz Dziękuję bardzo

[Łukasz Czyrny] Ja tylko jeszcze jedno słowo w tym w tym temacie

Wszystkie inwestycje które były robione zawsze były robione przy udziale środków zewnętrznych

My jako powiat nie mamy po prostu takiego budżetu

który pozwoli nam wykonać inwestycje w 100% z własnych środków

Pani Skarbnik proszę przypomnieć deficyt jaki mamy

5 milionów tak?


Tak więc No jesteśmy na minusie 5 milionów Tak?

Więc to no cyfry nie kłamią Tak?

Ale to nie jest tak że będziemy po prostu nic z tym nie robić

Jeżeli będą środki zewnętrzne tak jak Pan Starosta powiedział na pewno będziemy aplikować

A dwa No tutaj Ja zawsze będę powtarzał przykład Gminy Rewal

jest takim powinien być wzorem dla innych samorządów gdzie jest pokazana bardzo dobra współpraca

właśnie przy inwestycjach powiatowych w danej gminie gdzie powiat

gdzie gmina Rewal w tym przypadku na tą drogę wyłożyła w 100% środki na ten wkład własny

Tak więc takie inwestycje jak najwięcej takich inwestycji

i czy to będzie w gminie Trzebiatów czy to będzie w gminie Płoty czy w gminie Karnice

na pewno jak najwięcej takich inwestycji powinniśmy robić

Rozmawiać i przede wszystkim współdziałać z innymi samorządami

ze względu na to czy to jest droga powiatowa czy to jest gminna droga czy wojewódzka

jest ta droga w naszym powiecie

[...]

Dobrze dziękuję Panie Przewodniczący

Ja tylko jeszcze ze swojej strony


Tak Dobrze to jeszcze pan radny Barański


[Przemysław Barański] Tylko do nawiązania do Pana Starosty wypowiedzi

Jeszcze chciałem dać nakreślić temat

że tam chodzi nie chodzi o deptak chodzi w Mrzeżynie tylko też chodzi o zalewanie tej drogi

bo tam i dzierżawcy też mieszkańcy mają problemy bo ta główna ulica

Tam jest tak naprawdę przy takiej ulewie jak mamy w tej chwili

pewnie teraz tam wszystko jest potok a nie a nie ulica

A to jest drugorzędna rzecz którą chciałem zaznaczyć

Jeśli chodzi o tą obwodnicę tylko chcę nawiązać inny temat

To jest już inny projekt ale też trzeba pamiętać że trzeba połączyć drogi

ścieżki rowerowe która jest z Kołobrzegu do Mrzeżyna

i potem jest od Mrzeżyna od mostu który tak naprawdę trzeba będzie zrobić remont

ale to gmina lub powiat No zobaczymy jak to będzie wyglądało

Raczej gmina bo tam jest ten sytuacja taka że ten most tak naprawdę

należy nie wiadomo do kogo tak naprawdę bo to i wojsko i zobaczymy

Ale połączyć chociaż tą drogę ścieżkę rowerową do ronda tak na Trzebiatów

Bo to jest też około kilometra drogi ścieżki rowerowej

która będzie łączyła tak naprawdę jakiś szlak tak turystyczny

i żeby to też pamiętać o tej ścieżce rowerowej Dziękuję

[Łukasz Czyrny] Dobrze dziękuję

Więc jeżeli nie ma tutaj więcej głosów z sali

ja chciałbym jeszcze raz serdecznie pogratulować

nowym przewodniczącym i wiceprzewodniczącym komisji stałych

No zaczynamy tak na dobrą sprawę na 100%

tak jak tutaj Wicestarosta mówi działać pracować na rzecz Powiatu

Kolejna sesja już się odbędzie na koniec miesiąca

ale przed tą sesją już się spotkamy właśnie w komisjach

i będziemy wspólnie pracować I omawiać materiały sesyjne

Jeżeli chodzi o taką formułę każdy przewodniczący ma możliwość i prawo i obowiązek

zwoływać komisję no w czasie jaki tutaj on wyznaczy

Aczkolwiek przyjęło się że większość komisji obraduje w tym samym czasie

ze względu na to że większość radnych jest w różnych komisjach


i wtedy tylko po prostu głosowania odbywają się oddzielnie Tak?

Na daną komisję

Ale tak zachęcam wszystkich przewodniczących

aby zwoływać posiedzenia komisji w tym samym czasie

ze względu na to że mamy pewność że cały Zarząd będzie

pani Skarbnik do dyspozycji pani Sekretarz Tak?

Więc tak wszyscy pracownicy

Więc jeżeli będzie potrzeba uzyskania jakichś dodatkowych informacji

na pewno takowe informacje zostaną udzielone właśnie podczas trwania komisji

Komisja czy komisje są po to aby wypracowywać stanowisko

które później będzie przedstawiane na sesji

Jakby komisję no to jest komisja to jest spotkanie

spotkanie podczas którego powinna się odbywać dyskusja

Powinniśmy wymieniać się opiniami faktami jakby wypracowywać stanowisko

które będzie przedstawi na sesji

To wtedy te posiedzenia sesji upłyną sprawnie Tak?

Nie będziemy musieli dywagować czy tak czy nie

bo wszystko zostanie wypracowane na komisjach

Aczkolwiek wiadomo no tutaj po to się spotykamy

żeby właśnie przy tym stole dyskutować

ale zachęcam wszystkich radnych aby zagorzała dyskusja

toczyła się właśnie na na komisjach Tak?

Więc Szanowni Państwo przechodzimy do kolejnego punktu jest to punkt 29


O Przepraszam panie Stanisławie Proszę


[Stanisław Hołubczak] Panie Przewodniczący Wysoka Rado

Ja jeszcze chciałbym zaprezentować swój pogląd dokładnie przeciwny

jak przedstawił to Pan Przewodniczący

Bardzo bym prosił żeby komisje organizowały SWOJE posiedzenia

a nie posiedzenia wspólne

Praca na komisji w konkretnych tematach jest najważniejsza

a praca na wspólnym posiedzeniu komisji właściwie nic nie daje

Bo albo się omawia materiały sesyjne

ja mówię z doświadczenia upływającej kadencji

tej która została zakończona

I spotkania wspólne na jednej komisji czy na jednym posiedzeniu

nie dawały często żadnych efektów

A do tego były problemy z zebraniem kworum

Więc niech komisje organizują swoje posiedzenia omawiają swoje problemy

Ja przy okazji przypomnę że każda komisja powinna mieć plan pracy na rok kalendarzowy

I myślę że w najbliższym czasie również rada powinna uchwalić takie plany pracy

i wtedy kierować się planem pracy organizować swoje posiedzenia

i pracować nad materiałami które dotyczą powiatu

A nie wspólne posiedzenie na którym nie wiadomo co omawiać

Czy tylko materiały sesyjne czy jakieś tematy które przypadkowo wpadają komuś do głowy

Proponuję żeby jednak komisje zwoływały swoje posiedzenia oddzielnie a nie posiedzenia wspólne

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Panie Stanisławie

Odniosę się do tego co Pan powiedział

Ja tylko jakby zasugerowałem że połączone komisje

To jest miejsce kiedy na pewno mamy do dyspozycji i Zarząd i panią Skarbnik

i tak samo powiedziałem że zwołanie posiedzenia komisji jest tutaj w gestii przewodniczącego Tak?

A to że odbywały się wspólne komisji komisje wcześniej

to nic innego jak była wspólna wola przewodniczących Tak?

Więc tak jak Pan wskazał jeżeli Przewodniczący zwoła w innym terminie

aniżeli po prostu inne komisje no to jest decyzja przewodniczącego danej komisji

Jakby tutaj nie będziemy dyskutować w tej w tej kwestii

I druga kwestia

Również dziękuję za tutaj za uwagę jeżeli chodzi o przedstawienie planu pracy

I zachęcam i proszę aby każdy przewodniczący komisji przedstawił taki plan pracy do do końca roku

Ten plan pracy proszę złożyć tutaj do pani w biurze Rady

Prosiłbym żeby te plany pracy były

do biura Rady Tak?


Do końca roku w sensie obejmowały do końca roku tak

Ale proszę żeby te plany pracy były już złożone przed kolejną sesją Tak?

Tutaj jeszcze nie mamy wyznaczonych wyznaczonego terminu sesji

ale na pewno to się odbędzie w czerwcu Tak?

Więc bardzo bym prosił o przygotowanie takich planów pracy

Jeszcze jest pani Marzenka chciała zabrać głos


Dobrze będziemy słyszeć na pewno

[Marzena Salomon] Ja akurat jestem przeciwnego zdania Panie Przewodniczący

ponieważ większość rzeczy które będziemy omawiali na komisji to będą rzeczy wspólne

Mogą nam się zdarzyć wydawanie jakiejś opinii

najczęściej to będzie Komisja Budżetowa że będzie musiała

że będzie zobligowana do wydania opinii

A tudzież dzierżawy

A takie rzeczy które nie muszą być głosowane w formie uchwały na sesji

Ale większość rzeczy będziemy jednak omawiać myślę takich samych

Także nie ma potrzeby żebyśmy się tutaj rozbiegali

Co nie zmienia faktu tego że oczywiście każdy przewodniczący może sobie ustalić

posiedzenia komisji na różne sposoby

Tylko warto byłoby jednak mieć na uwadze to że nasza Rada ma 17 Radnych

i my jesteśmy z dużego jednak powiatu w sensie terytorialnym

Może nie liczebnym ilościowo osób zamieszkiwanych ale terytorialnym

i niekoniecznie będziemy mogli przyjeżdżać trzy razy w tygodniu

To tak tylko taka moja uwaga ale uważam że oczywiście jak najbardziej przewodniczący ma prawo

Ale moje zdanie jest takie że większość rzeczy jednak będzie omawiana wspólnych

[Łukasz Czyrny] Dziękuję Pani Marzeno no tak jak już tu padło niejednokrotnie stwierdzenie

każdy przewodniczący będzie ustalał sobie we własnym zakresie dzień i godzinę posiedzenia komisji

Komisje mogą być zwoływane w każdym terminie na prośbę przewodniczącego

No i na pewno przed sesją w celu omówienia materiałów sesyjnych

jeszcze pan Ryszard Maliński członek Zarządu

Ale krótko dobrze?

[Ryszard Maliński] Bardzo krótko

Panie Przewodniczący Szanowni Państwo

Ja nie żeby się chwalić ale jestem piątą kadencje już w Radzie Powiatu

i były te pierwsze trzy kadencje moje

to była przyjęta zasada spotkania komisji indywidualnie rzeczywiście tak było

i według potrzeb natomiast zawsze przed sesją były wspólne posiedzenia komisji

Jestem tutaj zdecydowanym zwolennikiem tego

żeby te wspólne posiedzenia komisji przed sesją jednak były

Daje to możliwość właśnie wypracowania wspólnego stanowiska

żeby to już na sesji nie było jakichś takich dygresji dylematów czy za czy przeciw

Można to wypracować

Ale niewątpliwie tutaj trze połączyć

To co kolega Stanisław mówi to co koleżanka powiedziała że rzeczywiście takie spotkania

No ale o tym decyduje decyduje przewodniczący komisji

Dziękuję bardzo

Dziękuję bardzo nie widzę więcej głosów z sali

Więc przechodzimy do punktu 29 zakończenie posiedzenia

Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy czas i za dzisiejsze posiedzenie

Powtórzę to co powtórzyłem na pierwszej sesji

No mamy już drugą sesję można powiedzieć za sobą Tak?

I ta sesja no w takim naprawdę fajnym miłym wykonaniu jest prowadzona przez przez nas

i chciałbym


I chciałbym no życzę sobie tak żeby wszystkie sesję właśnie tak wykonały Tak?

Najważniejsza jest kwestia merytoryczna

żebyśmy się skupili na na tym co jest istotne

żeby nie było jakiś niepotrzebnych dogryzek

jakiś przetarć słownych ze względu na to że to niczemu nie nie służy Tak?

Bardziej żebyśmy się skupili właśnie na na tematach które są ważne dla Powiatu

a nie a nie na tematach które są mniej ważne

ze względu na to że my Szanowni Państwo musimy zachować powagę tej sali tych obrad

My jesteśmy Radą Powiatu jesteśmy radnymi

i to jest duży mandat zaufania dla nas

A nie chciałbym żeby został tutaj nadszarpnięty przez jakieś

no niekoniecznie do końca stosowne zachowania

więc ja się bardzo cieszę że właśnie ta no druga sesja

właśnie no w takie fajnej atmosferze jest prowadzona

Więc życzę tego Państwu i sobie żeby ta kadencja właśnie w takich charakterze miała miejsce

Ale to nie znaczy że mamy się nie spierać na argumenty Tak?

Po to tutaj też jesteśmy

Jesteśmy z różnych środowisk mamy różne poglądy

ale wszystko można robić z pełną kulturą osobistą i z zachowaniem wysokich standardów

Więc tego sobie życzę i tym miłym akcentem wszystkiego dobrego

I jeszcze jedna informacja tutaj pani Wiceprzewodniczącej

Do 5 czerwca musimy Państwo złożyć oświadczenia majątkowe Tak?

I to jest Pani [biuro Rady] za okres od powołania?

Aha od 1 stycznia do do kiedy?

Tak Do dnia powołania